De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Flair Fit & Gezond Challange

Rechten:

Flair Fit & Gezond Challange

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit rapport staat de volgende probleemstelling centraal: ‘Met welke veranderingen aan de crossmediastrategie van de Flair Challenges kan het merk Flair ervoor zorgen dat de doelgroep beter participeert met als doel binnen een jaar een groei te realiseren van 25% op alle online kanalen van de Flair Challenges?’ Het merk Flair is na een reorganisatie één van de merken van Sanoma die mag blijven. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om het merk uit te breiden, de kanalen te vergroten en zo geld te verdienen naast het blad Flair (Kautz, 2015). Eén van die manieren is de Flair Challenge, waarbij de doelgroep uitgedaagd wordt om fitter en gezonder te worden. Dit concept wordt uitgebouwd door verschillende media crossmediaal in te zetten (Reitema, 2014). Flair wil met de Flair Challenges zo groot mogelijk groeien en zo alle kanalen van Flair vergroten. Daarnaast zijn de challenges een mooie manier om contact te houden met de lezeressen en hen te blijven binden aan het merk Flair (Kautz, 2015). De kanalen trekken inderdaad extra bezoekers of leden, maar de één doet dit beter dan de ander, blijkt uit cijfers die toegelicht worden in de interne analyse van dit rapport. Het succes van de Flair Challenges kan geoptimaliseerd worden. Middels deskresearch en fieldresearch in de vorm van enquêtes en tien diepte-interviews is de probleemstelling beantwoord. Tijdens de deskresearch is er aandacht geweest voor de Flair Challenges en de Flair Fit & Gezond Challenge; deze was op dat moment de meest recente challenge van Flair. Vervolgens is er gekeken naar theorieën op het gebied van crossmedia en participatie; twee belangrijke begrippen uit de probleemstelling. Er is onderzoek gedaan naar de doelgroep, trends op het gebied van zowel crossmedia als gezonde content en verschillende best practices uit het werkveld. Door middel van een enquête werd duidelijk hoe de respondenten de Flair Fit & Gezond Challenge hebben ervaren. Over het algemeen scoren bijna alle onderdelen erg goed. Bepaalde onderdelen scoren minder, waarop is doorgevraagd tijdens de tien diepte-interviews. Tijdens deze interviews kwamen verschillende verbeterpunten naar voren die samen met de enquêteresultaten en resultaten uit de deskresearch hebben geleid tot een compleet advies waarmee Flair meer participatie kan realiseren voor de online kanalen van de Flair Challenges. Het advies aan Flair is om vooral aan de slag te gaan met de invulling van de content (storystelling) door beter in te spelen op de behoeften van de deelnemers. Zo is er behoefte aan meer diepgaande artikelen, succesverhalen en artikelen die beter aansluiten op de vragen die voorbij komen in de Facebookgroep. Ook ontvangen de deelnemers liever korte motiverende berichten, quotes en tips in de WhatsApp of in een nieuwe app. Flair kan de gebruiksvriendelijkheid van de Facebookgroep verhogen door alerter te zijn op reclame en dit aan te pakken. Daarnaast is het om meer participatie te creëren belangrijk om effectiever te verwijzen naar de verschillende onderdelen van de Flair Challenges, zodat deelnemers deze beter weten te vinden. SUMMARY This research report focuses on the following problem definition: ‘What changes in the cross-media strategy of the Flair Challenge of the brand Flair will ensure the intended audience better participates in the aim of realising a growth of 25% on all the online media of the Flair Challenges.’ After a reorganisation Flair is one of Sanoma’s brands which was allowed to remain. They are considering the options of expanding the brand, to increase the channels and to generate funds besides the magazine Flair (Kautz, 2015). One of the brand extensions is the Flair Challenge, which challenges the intended audience to become more fit and healthy. This concept is supported by various media, in a cross-media way (Reitema, 2014). Flair wants the Flair Challenges to grow as large as possible and increase other existing Flair channels. The challenges are a great way to keep in touch with the intended audiences and continue to keep them interested in the brand Flair (Kautz, 2015). Flairs media is indeed attracting extra visitors or members, but not all are equally successful, according to figures in the internal analysis of this report. The success of the Flair Challenge can be optimized. Through desk research and field research (multiple surveys and ten interviews) the problem definition has been answered. During the desk research there was a focus on the Flair Challenges and the Flair Fit & Gezond Challenge; at that moment the most recent challenge of Flair. After that there was a research into the cross-media and participation: two definitions of mayor importance from the problem definition. And at last research into the intended audience, trends in cross-media and healthy content and various best practices from the field. Results of the survey showed how respondents have experienced the Flair Fit & Gezond Challenge. In general, almost all parts of the Flair Fit & Gezond Challenge score very well. Certain parts score less, which was one of the questions during the interviews. These interviews showed a lot of possibilities for improvement and together with the survey results and the outcomes of the desk research, they have led to an advice which will help Flair to realize more participation on all the online channels of the Flair Challenges. The advice to Flair is to take a critical look at the current content (storystelling) and to listen better to the needs of the participants. For example they are in need of more in-depth articles, success stories and articles which connect to questions in their Facebook group. Participants prefer short motivational messages, quotes and tips in the WhatsApp, or in another app perhaps. Flair can increase the usability of the Facebook group by being more alert to advertising and remove this. Besides that, to create more participation it’s important to refer more effective to the various channels of the Flair Challenge, so that participants get to know them.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk