De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haal het beste uit je social media-activiteiten

Rechten:

Haal het beste uit je social media-activiteiten

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Opinieweekblad Elsevier lanceerde in 2013 een nieuw maandblad, genaamd Elsevier Juist. Het maandblad heeft te kampen met een gestage groei in lezersaantallen. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat de bladenmarkt het moeilijk heeft. Daarnaast is er in het eerste jaar van het blad weinig tot niet aan internetmarketing gedaan. Elsevier Juist wil zich nu meer richten op online marketing. Het maandblad ziet social media als een belangrijk onderdeel binnen de marketingmix om extra bekendheid te generen onder de doelgroep. Sinds de lancering van Elsevier Juist in 2013 is er niet optimaal gebruikgemaakt van social media. Met de content die nu via de bestaande socialmediakanalen wordt verspreid, is er sprake van weinig interactie. Elsevier Juist wil actiever worden op de bestaande socialmediakanalen en content creëren die de doelgroep aanzet tot meer interactie. Elsevier Juist wil daarom weten wat de behoefte aan content is van de doelgroep met betrekking tot social media. Het management van Elsevier Juist denkt dat wanneer de content aansluit op de informatiebehoefte van de doelgroep, dat de content vaker zal worden gedeeld en er meer likes en reacties op berichten komen. Hierdoor hoopt Elsevier Juist het merk Juist te laten groeien. De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook: Welke behoefte aan content op de bestaande socialmediakanalen van Elsevier Juist heeft de doelgroep van Elsevier Juist? Om deze centrale vraag te beantwoorden, is gebruikgemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Via deskresearch is onderzoek gedaan naar de theoretische begrippen content, contentstrategie en contentstrategiemodellen. Tevens is onderzocht aan welke behoefte van de doelgroep de content kan tegemoetkomen. Uit dit theoretisch onderzoek blijkt dat een gedegen contentstrategie op social media helpt om de juiste beslissingen met betrekking tot content op social media te nemen. Ook komt naar voren dat content moet inhaken op de behoeftes van de doelgroep en motieven van een bepaald publiek om meer interactie te creëren. Vervolgens zijn de socialmediakanalen van Elsevier Juist geanalyseerd om een duidelijk beeld te vormen van de huidige content. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat Elsevier Juist weinig actief is op social media. Per week worden slechts vier tot vijf berichten gepubliceerd. Bovendien is online weinig structuur te bemerken. Zo zijn er geen vaste dagen en tijdstippen waarop content wordt gepubliceerd en is er sprake van weinig variatie als het op content aankomt. Door middel van een interview met de marketingmanager van Elsevier Juist is daarom gevraagd naar de huidige communicatiestrategie op social media. Uit het interview blijkt dat er niet met een duidelijke strategie wordt gewerkt. Ook wordt er niet vanuit de behoefte van de doelgroep gewerkt. Content wordt in de huidige situatie geplaatst op basis van eigen inzicht en op basis van trends en ontwikkelingen. Uit de best practices en concurrentenanalyse zijn ook belangrijke inzichten verkregen. Zo is gebleken dat Facebook en Twitter de meestgebruikte socialmediakanalen zijn waar tevens de meeste interactie op voorkomt. In tegenstelling tot Elsevier Juist plaatsen de concurrenten vaker content. Daarnaast komt uit de analyse van de concurrenten en best practices naar voren dat er wel een variatie aan content wordt geplaatst in vorm van afbeeldingen, foto’s, video’s, tekst en links. Hierbij worden vooral blogartikelen geplaatst, gevolgd door aanbiedingen, kortingen, wetenswaardige artikelen en verrassende weetjes. Content die de doelgroep van de concurrenten zeer waardeert, en waar de meeste interactie op volgt, betreft vooral entertainment. Het gaat dan om content als grappige video’s, afbeeldingen, artikelen en persoonlijke content zoals foto’s van achter de schermen. Als laatste is er een digitale enquête onder de doelgroep verspreid en zijn zeven face-to-face interviews gehouden om te onderzoeken wat de behoefte aan content is van de doelgroep van Elsevier Juist op social media. Uit deze resultaten vloeien verschillende inzichten voort. De respondenten vinden de content van Elsevier Juist saai en eentonig door gebrek aan variatie. Content op de socialmediakanalen van Elsevier Juist mag meer visueel zijn in hun opinie. Respondenten missen vooral videocontent. De belangrijkste behoefte van de doelgroep op social media is om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws, gevolgd door het opdoen van inspiratie en amusement. Op de bestaande socialmediakanalen ziet de doelgroep het liefst meer achtergrondverhalen gevolgd door nieuwsartikelen. Ook interviews, tips, adviezen, visuele content zoals video’s en afbeeldingen ziet de doelgroep graag. De voorkeur gaat uit naar Facebook omdat dit het meestgebruikte kanaal is onder de doelgroep. Op Twitter wordt de content minder gezien en draait het vooral om kennis, zoals feiten en weetjes. Op Instagram zien de respondenten het liefst inspirerende foto’s en persoonlijke foto’s van achter de schermen. De interesses van de respondenten met betrekking tot thema’s en onderwerpen gaan vooral uit naar wetenschap, techniek, economie en bedrijfsleven, reizen, wonen en interieur. Met betrekking tot de bovenstaande inzichten uit de desk- en fieldresearch is het belangrijk dat Elsevier Juist allereerst zijn beleid aanpast door gezamenlijke afspraken met de redactie- en marketingafdeling te maken. Dat moet leiden tot een duidelijke structuur zodat berichten niet langer willekeurig op social media worden geplaatst. Ook wordt geadviseerd vaker actief te zijn op social media, door zeven dagen in de week content te plaatsen. Zo blijft het maandblad in het vizier van de doelgroep. Doordat Elsevier Juist weinig diversiteit aan content verspreidt, is het noodzakelijk om de content uit te breiden door meer visuele content te plaatsen die aan de volgende behoeftes van de doelgroep voldoet, namelijk informatie verkrijgen, geïnspireerd worden en vermaakt worden. Daarnaast is het belangrijk om content te verspreiden met de volgende onderwerpen: wetenschap en techniek, economie en bedrijfsleven, wonen en interieur, vakantie, reizen en toerisme. Deze onderwerpen vinden de respondenten het meest interessant. Als nieuwe opties gelden de kanalen LinkedIn en YouTube. Uit de interviews en vooral uit de enquête blijkt dat deze kanalen naast Facebook het meest worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk om het entertainmentgehalte op LinkedIn zo laag mogelijk te houden en vooral aan de inspiratiebehoefte te voldoen. Op YouTube is het raadzaam om vooral informatieve content of tips en adviezen te verspreiden. Executive summary In 2013 weekly news magazine Elsevier launched a new monthly magazine called Elsevier Juist. Since then the magazine has been coping with a slow growth in readership due to the fact that the magazine market is struggling and there was very little to no internet marketing done in the first year. Elsevier Juist now wants to focus more on online marketing. The magazine sees social media as an important part of its marketing mix to generate additional awareness among its target audience. Since the launch of Elsevier Juist in 2013, there has not been optimal use of social media. With content that is now fed through existing social media channels, there is little opportunity for interaction among the target audience. Thus, Elsevier Juist desires to be more active in their existing social media channels and create content that stimulates more interaction. In order to achieve this, Elsevier Juist must understand the content demand of the target audience. The management of Elsevier Juist believes that if the content meets the target audience’s needs, more content will be shared and there will be more and more likes and responses to messages. The hope is that this will allow Elsevier Juist to grow. The central question of this study is therefore: What are the content needs of the target group of Elsevier Juist on existing social media channels? To answer this key question, both desk and field research were conducted. Through desk research, theoretical concepts regarding content, content strategy and content strategy models were investigated. This also included the kind of content that fulfills the needs of the target group. The theoretical study reveals that a solid content strategy is important for making the right decisions regarding content on social media. It also shows that the content must respond to the needs of the target group and motives of a particular audience in order to stimulate more interaction. Following this, the social media channels of Elsevier Juist were thoroughly analyzed to formulate a clear picture of the current content. The results showed that Elsevier Juist is very inactive on social media with only four to five messages placed each week. Moreover, there is little structure when using social media; there are no set days and times for which content is published and there is little variation when it comes to content. In an interview, the Marketing Manager of Elsevier Juist stated that the magazine is not working with a clear strategy for social media or taking into account the needs of the target group. Content is placed based on their own opinions as well as from trends and developments. Next to this, important insights were gained from considering best practices and analyzing the competitors. For example, Facebook and Twitter are the most used social media channels and stimulate the most interaction. Unlike Elsevier Juist, competitors place more content on these sites. The analysis of competitors and best practices also show that there is a variety of content, e.g. graphics, photos, videos, text and links. Blog articles are frequently placed, followed by offers, discounts, noteworthy articles and surprising facts. However, the content that the target group of the competitors especially appreciates, and where most of the interaction occurs, is entertainment. This includes humorous videos, pictures, articles and personal content such as photos from behind the scenes. Finally there was a digital questionnaire distributed to the target group and seven face-to-face interviews conducted to investigate the social media content needs of Elsevier Juist’s target group. From these results several insights were revealed. Respondents find the content of Elsevier Juist uninteresting and monotonous due to a lack of variety. Content on social media channels for Elsevier Juist should be more visual in their opinion; respondents especially miss video content. The most important need of the target group, however, is to be kept up-to-date on the latest news, followed by posts that inspire and entertain. On the existing social media channels, the target audience would like to see more background stories and news articles. They would also like to see more interviews, tips, advice, and visual content such as videos and images. The greatest preference is given to Facebook, as this is the most commonly used channel by the target group. Visual content is less seen on Twitter, which focuses on knowledge, e.g. facts and trivia. Instagram respondents prefer to see inspiring photos and personal photos from behind the scenes. The interests of the respondents point to topics such as science and technology, economics and business, travel, and housing and interior. As a result of the above findings, it is firstly important for Elsevier Juist to adjust its policy in collaboration with the editorial and marketing departments. This should lead to a clear structure for social media activities so that messages are no longer placed randomly on these sites. It is also advised that the magazine be more active on social media by placing content daily. Elsevier Juist would then be continuously visible to the target audience. As there is also little diversity in the content, it is necessary to expand the content to include more visual posts which fulfill the needs of the target group: to inform, inspire and entertain. It is also important to include content that respondents consider most interesting, such as science and technology; economics and business; housing and interiors; and holidays, travel and tourism. LinkedIn and YouTube are also options. According to interviews and especially the survey, these channels are most used alongside Facebook. The focus for LinkedIn should be on inspirational content rather than entertainment. On YouTube, it is advisable to post mainly informative content, such as tips and advice.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk