De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rijnstate patiëntenportaal: wat wil de patiënt?

Rechten:

Rijnstate patiëntenportaal: wat wil de patiënt?

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Ziekenhuis Rijnstate is bezig met het ontwikkelen van een eigen online patiëntenportaal. Rijnstate bevindt zich in een vroege fase van de realisatie, waardoor er ruimte is om de (potentiële) patiënten van Rijnstate vroeg in het proces te betrekken. Zij zijn immers de beoogde gebruikers van het portaal. Het is van belang inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de patiënt. Kortom: wat wil de patiënt? De doelstelling van deze scriptie is dan ook: ‘Inzicht brengen in de mogelijkheden met betrekking tot de functionaliteiten, content, inrichting, vormgeving en communicatie over het patiëntenportaal in de vormen van een adviesrapport en visualisatie, zodat de afdeling Marketing & Communicatie van ziekenhuis Rijnstate het portal met succes in kan voeren onder patiënten.’Deze vijf genoemde onderwerpen vormen de uitgangspunten van deze scriptie om zo verdere fases van de realisatie met goed gevolg door te kunnen ontwikkelen. Er zijn verscheidene onderzoeksmethoden ingezet om inzicht over deze onderwerpen aan Rijnstate te presenteren. Zo is er een kwantitatieve onderzoeksmethode gebruikt in de vorm van een online enquête. Ook hebben kwalitatieve onderzoeksmethoden plaatsgevonden als in panelgesprekken en diepte-interviews met de patiënt. Daarnaast is de scriptie gegrondvest door middel van relevante literatuurstudie en secondaire analyses om relevante inhoudelijkheden betreffende de opdrachtgever, de doelgroep, de wensen en behoeften van de doelgroep, trends en best practices aan te reiken. De maatschappij in een rap tempo is veranderd. Technologische ontwikkelingen, vooral het internet, hebben vele deuren geopend en bovendien voor vele veranderingen gezorgd. Informatie is toegankelijker geworden en communicatie verloopt gemakkelijker en sneller. Deze veranderingen hebben ook de patiënt veranderd. De patiënt heeft nu een heel andere rol dan voorheen. Ze hebben meer behoefte gekregen aan participatie en controle over hun eigen zorgproces. Uit het onderzoek blijkt dat er twee grote verwachtingen over het patiëntenportaal van de patiënt te benoemen zijn: zij verwachten een beter overzicht te krijgen en beter geïnformeerd te worden. Ook spelen de motivaties om internet te beraadslagen mee: informatievoorziening, begeleiding, ondersteuning en contact met andere patiënten. Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de patiënt meerdere functionaliteiten wenst op het portaal, met daarbij specifieke invullingen. Advies is dan ook om het Rijnstate patiëntenportaal in te delen in deze vijf onderdelen: algemeen, patiëntinzage (EPD), community, content en e-consult. Ten minste al deze onderdelen en de daarbij behorende gedetailleerdere elementen worden uitgebreid aangeduid in deze scriptie. Om een voltallig beeld te krijgen over het succesvol realiseren van het patiëntenportaal van Rijnstate, worden er ten minste twee vormen van vervolgonderzoek geadviseerd. Na de realisatie is het van belang om de patiënt continu blijven te betrekken. Summary in English Rijnstate hospital is developing its own online portal for patients. They are in an early stage of production, leaving room to let the (potential) patients participate early in this process. After all, they are the intended users of the portal. It is important to understand their wishes and needs. In short: what does the patient want? The objective of this thesis is: ‘Bringing insight in the possibilities regarding the functionalities, content, layout, design and communication of the patient portal in the forms of an advice report and visualization, so that the department Marketing & Communications of Rijnstate hospital successfully can implement the portal for patients’. These five priorities named in the objective are the pillars of this thesis to successfully develop further phases of the realization. There are several methods used to present insights on these areas to Rijnstate. Starting with an quantitative research method, used in the form of an online survey. Qualitative research methods have also taken place as in group discussions and interviews with the patients. In addition, the thesis has been substantiated through relevant literature reviews and secondary analyses regarding the client, the target group, the wishes and needs of the target group, trends and best practices. Society has changed on a fast pace. Technological developments (the internet in particular) have opened many doors and changed society. Information has become more accessible and communication is done easier and faster. These changes have also changed the patient. Now the patient has a very different role than before. They want to participate more and get more control of their own care process. The research shows that regarding the patient portal there are two major expectations from the patient: they expect to get a better overv iew and to be informed better. Also the motivations to consult the internet are important, such as searching for information, guidance, support and contact with other patients. Another finding from the research is that the patient would like to have multiple functionalities on the portal –with specific elements. Advice is to lay out the portal in these five sections: general, EPD, community, content and e-consult. All five sections and the more detailed elements are thoroughly explained in this thesis. To get a complete picture about the successful realization of the patient portal of Rijnstate, there are at least two forms of follow- up research recommended. After realizing the portal, it is important to continue constantly involve the patient.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk