De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de optimalisatie van de business-to-business marketingcommunicatiemiddelen van Visions

Rechten:

Onderzoek naar de optimalisatie van de business-to-business marketingcommunicatiemiddelen van Visions

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit rapport is geschreven in opdracht van Visions, een botanische beeldbank met meer dan 500.000 product- en lifestyle foto’s. Naast de beeldbank verzorgt Visions sinds enkele jaren ook fotografie in opdracht. Hierbij neemt het bedrijf de gehele productie in handen. De botanische branche is traditioneel wat communicatiemiddelen betreft en Visions merkt dat de huidige klanten moeilijk te bereiken zijn. De organisatie doet veel aan marketingcommunicatie maar weet niet precies of dat aansluit bij de behoeftes van de doelgroep. Vanuit de aanleiding is een probleemstelling geformuleerd die als volgt luidt: Hoe kan Visions haar huidige klanten optimaal bereiken met de inzet van huidige en nieuwe business-to-business marketingcommunicatiemiddelen? Het doel van het onderzoek is: Inzicht brengen in Visions haar klanten om advies te geven over het optimaliseren van de huidige en nieuwe business-to-business marketingcommunicatiemiddelen in de vorm van een marketingcommunicatieplan. Uit de diepte-interviews met de doelgroep is duidelijk geworden wat de huidige doelgroep vindt van de marketingcommunicatiemiddelen van Visions en hoe het bedrijf dit zou kunnen verbeteren. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen de vijftien Nederlandse geïnterviewde en vijf buitenlandse klanten. Er zijn voornamelijk overeenkomsten tussen de klantengroepen, maar om beiden klantengroepen optimaal te bereiken zijn er twee marketingcommunicatieplannen opgesteld waarvan één gericht op Nederlandse klanten en de ander op buitenlandse klanten. Het onderzoek onder de huidige klanten heeft geleid tot inzichten in de strategie die Visions nu hanteert bij de communicatiemiddelen voor zowel Nederlandse als buitenlandse klanten. Het is voor klanten verwarrend dat de website informationeel is ingericht en de rest van de communicatiemiddelen transformationeel. Een wijziging in de strategie kan voor verheldering zorgen, waarbij alle communicatiemiddelen een tweezijdige positionering zullen hanteren. Hierdoor worden de klanten met de communicatiemiddelen voorzien in hun behoefte naar zowel informatie en inspiratie. Het marketingcommunicatieplan voor Nederlandse klanten is gericht op het vastleggen van de nieuwe missie, visie en kernwaarden. De marketingcommunicatiemiddelen worden aangepast waarbij de inhoud en het uiterlijk van de website beiden vernieuwd moet worden. De social media kanalen zullen meer informatie moeten overbrengen over producten en aankopen bij Visions omdat de klantengroep daar momenteel behoefte aan heeft. Echter blijft inspiratie ook belangrijk, omdat blijkt dat veel klanten de kanalen daarvoor gebruiken. Het marketingcommunicatieplan voor buitenlandse klanten is voornamelijk gericht op het aanmaken van aparte social media account voor Nederlandse en buitenlandse klanten. Buitenlandse klanten weten niet dat Visions middels social media wil informeren en inspireren. De voertaal van de kanalen nu Nederlands en onbegrijpelijk voor buitenlandse klanten. Door onderscheid te maken tussen Nederlandse klanten en buitenlandse klanten, kan er gericht gecommuniceerd worden naar deze klantengroepen. SUMMARY This paper was written on behalf of Visions, a botanical stock photo library with over 500.000 product and lifestyle photos. Apart from the stock photo’s, Visions provides also commissioned photography. The company takes care of the entire production. The botanical branch is traditionally in marketingcommunication and Visions notes that current customers are hard to reach. The organization does a lot of marketing but do not know exactly if that fits the needs of the target group. This problem leads to the objective of the study: How Visions can reach its current customers with the optimal use of existing and new business-to-business marketing communications? The goal of the research is: Give insights into Visions its customers to provide advice on optimizing current and new business-to-business marketing communications in the form of a marketingcommunication plan. The qualitative study with the target group has become evident in the current target group is the marketing communication of the company Visions and how it could improve. There is a distinction is made between fifteen Dutch interviewee and five foreign customers. There are essentially agreements between the customer groups, but to fully achieve both customer groups, there are two marketing plans drawn up, one focused on Dutch customers and other foreign customers. The survey among current customers has led to insights into the strategy Visions now employs in communication for both Dutch and foreign customers. It is confusing for customers that the website is informational decorated and the rest of the transformational communications. A change in strategy can provide clarification, in which all communication will use a two-sided positioning. This allows the customers with the means of communication to provide for their need for both information and inspiration. The marketing plan for Dutch customers is aimed at capturing the new mission, vision and core values. Marketing communication are modified to extend the content and appearance of the website should be both renewed. The social media channels will have to give more information about products because the customer base is there currently needs. However, inspiration is still important, because many customers use channels therefor. The marketing plan for foreign customers is mainly aimed at creating separate social media account for Dutch and foreign customers. Foreign customers do not know that Visions through social media is to inform and inspire. The language of the Dutch channels now and incomprehensible to foreign customers. By distinguishing between Dutch customers and foreign customers, can be communicated to those targeted customer groups.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk