De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cultuurcontent van drie blogs en een magazine

Rechten:

Cultuurcontent van drie blogs en een magazine

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar cultuurcontent van online media en offline media. Voor een onderzoek naar deze twee mediasoorten, is gekeken naar de muziek- en kunstcontent van PS van de Week, het zaterdagmagazine van het Amsterdamse dagblad Het Parool, en de drie online media Overdose.am, Amsterdam Curated en VICE. Dit afstudeeronderwerp is onder meer ontstaan naar aanleiding van een halfjaar durende stageperiode bij Het Parool en PS van de Week. De opvallende veranderende mediaconsumptie onder jongeren van 20 tot 35 jaar speelde een grote rol bij de start van dit onderzoek. Deze jonge groep leest namelijk veel online media en minder vaak traditionele, offline media. Hoewel het zaterdagmagazine PS van de Week ook graag deze jonge groep aanspreekt, met jonge onderwerpen komt en deze naar eigen zeggen met schwung schrijft, lukt het toch niet om jongeren daadwerkelijk te bereiken. De gemiddelde lezer van PS van de Week is 51 jaar oud. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn de vier eerdergenoemde media geselecteerd omdat PS van de Week, Overdose.am en Amsterdam Curated alle drie gemeen hebben dat zij een Amsterdams (online) magazine zijn en graag jongeren bereiken. VICE is een wereldwijd, succesvol onlinemediabedrijf voor jongeren en wordt in dit onderzoek derhalve als tegenhanger gebruikt. In het onderzoek is gekeken naar de aanpak van muziek- en kunstcontent van de blogs, en wat PS van de Week daarvan kan opsteken om zo meer jongeren aan te spreken en een groter lezerspubliek te bereiken. De hoofdvraag van het onderzoek werd beantwoord door het uitvoeren van desk- en fieldresearch. In eerste instantie is gekeken naar de volgende vraagstukken: Wat trekt deze jonge groep zo aan op online media? Wat zijn blogs precies? Hoeveel blogs bestaan er momenteel? Wat zijn de vier onderzochte media precies en wat doen zij? Wat publiceert PS van de Week over de pijlers ‘kunst’ en ‘muziek’? Wat publiceren de blogs over deze onderwerpen? Is er nog potentie voor printmedia bij jongeren? In een volgende onderzoeksfase zijn de hoofdredacteuren van de vier media geïnterviewd over hun medium en hun kijk op deze veranderingen in het medialandschap. Bijna vierhonderd jongeren uit de doelgroep van 20 tot 35 jaar uit Amsterdam met een interesse in kunst en muziek, zijn geënquêteerd over hun leesgedrag, voorkeuren, waardering, behoeften en wensen wat betreft cultuurcontent in PS van de Week, Amsterdam Curated, Overdose.am en VICE. Naar aanleiding daarvan vonden twee panelgesprekken plaats, waarin negen respondenten uit diezelfde doelgroep hun mening gaven over een kunst- en een muziekartikel uit elk van de vier media. Tevens zijn in een onderzoeksperiode van zeven maanden van de online media maandelijks één muziek- en één kunstartikel geanalyseerd en gecodeerd aan de hand van een uitgebreide content-analyse. Daarbij is uitvoerig naar de kwaliteiten van de artikelen gekeken en konden deze worden benoemd. Bij elk van bovengenoemde onderzoeksmethode is steeds gekeken naar zes criteria: onderwerp, genre, tone of voice, tekst-beeldverhouding, lengte, kritisch en objectief. Conclusie Ondanks het culturele imago van PS van de Week blijkt uit de deskreserach dat het zaterdagmagazine vrijwel uitsluitend in de cultuuragenda schrijft over de pijlers ‘kunst’ en ‘muziek’ en niet of nauwelijks in de vorm van een journalistiek artikel. De ‘agenda’ is een vaste rubriek achterin het magazine. Als personen uit de culturele sector in PS van de Week worden geïnterviewd, zoals auteurs of acteurs, is de insteek eerder de pijler ‘human interest’ en gaat het verhaal vooral om het persoonlijke leven van de geïnterviewde en niet zozeer om de inhoud van de voorstelling of het boek. De online media Overdose.am, Amsterdam Curated en VICE schrijven daarentegen vaak over de pijlers ‘kunst’ en ‘muziek’ en doen dat in verschillende vormen van journalistieke genres. Uit de content-analyse blijkt dat de drie blogs daarin optreden als curator voor hun lezers. Cureren is het gestructureerd verzamelen, beoordelen, filteren, organiseren, duiden en delen van informatie voor een gericht doel, behoefte of doelgroep. (Storytellingmatters, 2014). In de praktijk betekent dit dat de blogs relevante en waardevolle onderwerpen voor hun lezers uitzoeken en waarde toevoegen aan de content die zij cureren. Een ‘curerend medium’ selecteert dus onderwerpen voor zijn lezer en kan daarmee een eigen karakter tonen. Voor de jonge doelgroep is deze cultuuragenda in PS van de Week te weinig, vertellen de respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat de jonge doelgroep graag subjectieve, gecureerde artikelen leest, die blijkbaar vaker op blogs staan dan in PS van de Week. De respondenten willen meer inhoud als zij over cultuur lezen. Bij de voorkeuren van de doelgroep spelen ook de tone of voice, lengte en tekst-beeldverhouding een grote rol. Zo spreekt een persoonlijke schrijfstijl de jonge lezer aan, het maakt hen nieuwsgierig om verder te lezen. Daar is echter wel een limiet voor: te overdreven schrijven, wekt irritatie op. Ook is het gebruik van passend beeld belangrijk voor deze jonge groep. Juist beeldgebruik kan veel aan een verhaal toevoegen, vinden de jongeren. De lengte van een artikel maakt de jonge doelgroep niet veel uit, mits de inhoud humoristisch, herkenbaar, informatief en persoonlijk is. Het inlevingsvermogen en de kennis wat betreft ‘jonge onderwerpen’ van een auteur trekken de doelgroep aan om een artikel te lezen. Daarmee zorgt de auteur dat een artikel aantrekkelijk voor hen is. Zij lezen daarom graag artikelen die geschreven zijn door auteurs van hun eigen leeftijd. De jonge doelgroep ziet de aanwezigheid van deze kennis van de auteur als een pluspunt bij de drie online media, en het gebrek van deze kennis als een minpunt bij PS van de Week. Potentie heeft het printmagazine wel degelijk, mits de redactie meer cureert, dus een persoonlijkere invalshoek en schrijfstijl kiest en meer vanuit jongeren schrijft, constateren de responderen. Tussen de conclusies van de content-analyse, de enquête en de panelgesprekken is dus een analogie gevonden. Summary The last few months research has been done concerning the cultural content of online- and offline media. For a research about these two media types, the music and art content of PS van de Week, the Saturday magazine of the Amsterdam’s newspaper Het Parool, and the three online media Overdose.am, Amsterdam Curated and VICE have been considered. The thesis topic arose during an internship of six months at the Dutch newspaper Het Parool and its magazine PS van de Week. Also a finding of changing media consumption amongst young people between the age of 20 to 35 years, was a major cause to start conducting this investigation. This group massively reads online media and less traditional, offline media. Although PS of the Week is also written for the young people of Amsterdam, in popular language, and introduces so-called ‘young’ topics, the magazine mostly attracts readers with an average age of 51 years. This research concerns the four aforementioned media since PS of the Week, Overdose.am and Amsterdam Curated all three have in common that they are an Amsterdam based (online) magazine and are willing to reach young people. VICE is a worldwide successful online media company for young people and will be used as a counterpart for that reason in this research. During the investigation the main focus concerned the music and art content of the blogs and how PS van de Week could learn from their approach. The answer to the main question of this research was answered by conducting a desk and field research. Firstly, the desk research was about the following issues: what attracts this young group to online media? What are these blogs? What do they do? How many blogs are there nowadays? Is there still a potential for printed media among young people? What are the four investigated blogs and what is their purpose? What does PS van de Week publish about the pillars ‘art’ and ‘music’? What do these blogs write about these subjects? Is there still a potential for printed media amongst young people? In the next phase, the editors in chief of the four media were interviewed and asked about their own medium and their point of view towards the changes in the media landscape. Nearly four hundred young people from the target group between the age of 20 to 35, who live in Amsterdam with an interest in art and music, were surveyed regarding their reading habits, preferences and wishes regarding PS of the Week, Amsterdam Curated, Overdose.am and VICE. In response to the survey, two panel discussions took place in which nine respondents from the same target group gave their view and thoughts about art and music articles from the four aforementioned media. Furthermore, for the period of seven months, of each medium, one music and one art article were analyzed and coded on the basis of a content analysis. The qualities of the articles are extensively considered and could be appointed. The above-mentioned research methods are labelled by six topics: subject, genre, tone of voice, text-image ratio, length, critical and objective. Conclusion The desk research shows that in spite of the cultural image of PS van de Week, the magazine seems to only publish music and art content particularly in their ‘agenda’ and not or hardly in the shape of a journalistic article. The ‘agenda’ is a permanent section in the back of the magazine. If persons from the cultural sector are being interviewed in PS van de Week, like actors or writers, the approach of the articles is mostly the pillar ‘human interest’ and is the story about the personal life of the interviewee and not so much about the content of a book or performance. This is in contrast with the online media Overdose.am, Amsterdam Curated and VICE. They often write about the pillars 'art' and 'music' and do so in different forms of journalistic genres. The content analysis shows that online media are acting as a curator for their readers. ‘Curating’ is selecting, collecting, assess, filter, interpret and share information for a targeted purpose, need or audience. (Storytelling Matters, 2014). In practice, this means that blogs figuring relevant and valuable topics for their readers and then add value to curate own content. A 'curating medium' selects subjects for its readers and can therefore show a unique character. For the young target group this cultural agenda of PS van de Week is to less, tell the respondents. The study shows that the young group wants to read subjective, curated articles, which seems to be published more often on the blogs than in PS van de Week. The respondents want more substantive content if they read about culture. The tone of voice, length of the text and the text-image ratio also play a big role in the preferences of the young target group. A personal writing style and tone of voice speaks to the reader and the use of images is important for this group as well. The young readers like a personal writing style; it makes them curious to read further. But the personal writing style is limited: exaggerative writing causes irritation. An adequate use of images and illustrations adds a lot to a story, according to the respondents. The length of the article does not matter for the young audience, provided the content to be humorous, recognizable, informative and personal. The empathy and knowledge of the ‘young subjects' of an author draws a vast audience to read an article. With this, the author is indirectly able to make an article attractive to the readers. This is why the young target group prefers to read articles from authors of their own age. It is striking that the respondents saw the author’s presence of this knowledge as a benefit applying to the online media. The lack of this knowledge by PS of the Week’s journalists was seen as a disadvantage. However, the respondents ascertain that PS of the Week does have potential; yet only if they start to offer more curated content, choose a more personal approach and writing style and write more from a ‘younger’ perspective. As a result, amongst the findings of the content analysis and the field research, an analogy is discovered.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk