De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CREA het cultureel centrum voor HvA-studenten

Rechten:

CREA het cultureel centrum voor HvA-studenten

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Dit onderzoek is uitgevoerd voor cultureel studentencentrum CREA gevestigd in Amsterdam. Het onderzoek bestaat uit een imago-onderzoek en marketingcommunicatieadvies. En geeft invulling aan de volgende twee opdrachten: 1. zorgen dat HvA-student de naam CREA (her)kennen en vervolgens 2. interesse krijgt in de activiteiten en diensten van CREA. CREA is een zelfstandige stichting die zich richt op de UvA en HvA-studenten. CREA beschikt over een theater, muziekzaal, een eigen café en heeft een ruim aanbod aan activiteiten/diensten. Tot de activiteiten/diensten van CREA behoren: voorstellingen, lezingen, debatten, filmvoorstellingen, cursussen en workshops op het gebied van muziek, theater, dans, film, digitale media, fotografie en literatuur. Uit het imago-onderzoek van 2006 is naar voren gekomen dat voornamelijk UvA-studenten de diensten van CREA gebruiken. Sinds de start van de samenwerking (1998) tussen de UvA en de HvA wil CREA ook HvA-studenten bereiken. Slechts 400 HvA-studenten volgen in 2015 een cursus bij CREA (Jans, 2015). CREA heeft een financieel voordeel bij het bereiken van HvA-studenten, CREA wil minder afhankelijk zijn van de UvA. Amsterdam is een bruisende stad met een ruim aanbod aan culturele en niet culturele activiteiten. Voor CREA is het belangrijk zich te onderscheiden ten opzichte van de andere podia, cafés en uitgaansgelegenheden. Aan de hand van de locatie, prijs en de naamsbekendheid kan de doelgroep een keuze maken uit het ruime aanbod. CREA richt zich op studenten en hanteert studententarieven. Deze tarieven zijn aanzienlijk lager dan bij andere culturele instellingen. Jongeren geven aan in hun vrije tijd open te staan voor culturele activiteiten. Maar zij ondernemen pas iets als zij zelf kunnen kiezen uit het aanbod. Jongeren voelen zich niet thuis bij culturele instellingen. Zij weten niet goed wat zij kunnen verwachten. Daarom is het belangrijk voor culturele organisaties de regels bekend te maken. Jongeren willen geen kinderachtige campagnes. Jongeren geven aan graag te willen beleven en te ervaren. Als zij een entree kaartje betalen dan verwachten zij ook echt iets. Wanneer jongeren iets cultureels ondernemen doen zij dit het liefst met vrienden en familie. Vrienden/familie is een factor die terug komt in het theoriemodel The Theory of Planned Behaviour van Azjen (1991). De theorie verklaart hoe bij mensen gedragsverandering plaatsvindt. Familie/vrienden, de eigen mening zijn factoren die meespelen bij de gedragsverandering van de doelgroep. De resultaten uit het doelgroeponderzoek zijn op twee manieren in dit onderzoek verwerkt. Als eerst is er een vergelijking gemaakt met de vragen die letterlijk uit het onderzoek van 2006 zijn overgenomen. Om uitspraken te kunnen doen of er verbeteringen en/of verslechteringen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar. Daarnaast zijn de overige resultaten verwerkt om tot een beter marketingcommunicatieadvies te komen. In vergelijking met het huidige onderzoek zijn er weinig verschillen tussen 2006 -2015De naamsbekendheid is in de afgelopen 10 jaar bijna het zelfde gebleven. Er heeft een verbetering plaatsgevonden ten opzichte van 2006, de deelname aan activiteiten/diensten is iets gestegen. Maar bij een populatie van 50.000 studenten is het aantal deelnemers nog steeds erg laag. Vrienden en familie spelen een grote rol in waarom de doelgroep gebruik maakt van een activiteit/dienst. Een andere verbetering is dat de doelgroep meer een mening heeft gevormd over CREA. De percentages zijn iets gestegen maar toch geeft meer dan de helft aan geen menig te hebben over CREA. Uit de resultaten van het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat online communicatie ongekend populair is onder de doelgroep. Facebook, Youtube en Instagram zijn middelen die het meest worden gebruikt. Wanneer zij gebruik maken van social media zien zij het liefst foto’s en video’s op de social media kanalen. Met onderbouwing vanuit de theorie is offline communicatie nog steeds essentieel voor de doelgroep. Een groot deel van de doelgroep gebruikt posters/flyers/folders om op de hoogte te blijven van culturele activiteiten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat HvA-studenten behoefte hebben aan en op zoek zijn naar culturele activiteiten. HvA-studenten geven aan niet alle communicatiemiddelen vanuit de HvA te gebruiken. De mail, digitale borden en Folia magazine worden slecht gebruikt door de doelgroep. Wel zien zij potentie in een applicatie. Executive summary This research has been carried out for cultural student center CREA located in Amsterdam. The research consists of an image research and of marketing communication advise. It gives substance to the following two tasks: 1. to make sure that HvA- students recognize the name CREA and then 2. get interested in the activities and services of CREA. CREA is an independent foundation that focuses on the UvA and HvA students. CREA has its own theatre, music hall, its own café and a wide range of activities. Namely: courses/workshops, lectures/debates and performances. The image research in 2006 revealed that mainly UvA-students used the services of CREA. Since the start of the cooperation (1998) between the UvA and the HvA CREA wants to reach HvA-students. Only 400 HvA students use the services (Janssen, 2015.) CREA has a financial advantage to reach HvA-students, CREA wants to be less dependent on the UvA. Amsterdam is a lively city with a wide range of cultural and non-cultural activities. For CREA it is important to distinguish themselves compared to other podia, cafes and entertainment venues. On the basis of location, price and name recognition the target group can make a choice of the wide range. CREA is aimed at students and uses student tariffs. These tariffs are considerably lower than by other cultural institutes. The youth says that they are open for cultural activities in their spare time. But they only undertake something if they can choose from the range of activities for themselves. Young people do not feel at home in cultural institutions. They don’t know what to expect. Therefore it is important for cultural organizations to publish the rules. Young people don’t want childish campaigns. Young people indicate that they want to see and experience. When young people pay an entry fee they expect something. When young people undertake something cultural they prefer to do that with friends and family. Friends and family are important factors that return in the theory model, The Theory of Planned Behavior of Azjen (1991). The theory is meant to demonstrate behavioral change in the target group. Family/friends, and one’s own opinion are factors that play a role in the behavioral change in the target group. The results of the target group research have been processed in two ways. First there is a comparison with the questions which were taken literally from the research of 2006. To make statements about the improvements/ deterioration in the past 10 years. In addition, the other results have been processed in order to achieve a better marketing advice. In comparison with the current study, there are little differences between 2006- 2015. The name recognition has almost remained the same the past 10 years. There has been an improvement compared to 2006, participation in activities/services has improved slightly. But with a population of 50.000 students, the number of participants is still very low. Friends and family play a big role in why the target audience makes use of an activity/service. Another improvement is that the target group has created an opinion about CREA. The percentages have risen slightly but still more than half of the people indicated not to have an opinion on CREA.The results of the present research has shown that online communication is very popular amongst the target audience. Facebook, YouTube and Instagram are tools that are used the most. When they use social media they prefer to see photos and videos on social media pages. Based on the theory offline communication is still essential to the target audience. A large part of the target audience uses posters, flyers and folders to remain up to date on cultural activities. This study has revealed that HvA students desire and are looking for cultural activities. HvA students indicate not to use all of the communication tools offered by the HvA. The mail, digitals signs and Folia a magazine are poorly used by the target audience. However they see potential in an application.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk