De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Män

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Uit onderzoeken van onder meer Discovery Channel, High Street Retailer Debenhams en Zalando blijkt dat mannen zich steeds meer om hun uiterlijk bekommeren. Er bestaat echter nog geen website voor mannen die specifiek gericht is op mode, gezondheid en verzorging. In dit rapport wordt er antwoord gegeven op de centrale vraag: Aan welke eisen moet een website voor mannen van 21 tot en met 35 jaar die geïnteresseerd zijn in health, fashion and care voldoen op het gebied van content, lay-out en gebruiksvriendelijkheid? De doelstelling hierbij is: Het aanleveren van een advies en een prototype waaruit blijkt aan welke eisen een website voor mannen van 21 tot en met 35 jaar die geïnteresseerd zijn in health, fashion and care moet voldoen op het gebied van content, lay-out en gebruiksvriendelijkheid. Deskresearch Door middel van deskresearch is er antwoord verkregen op de in dit rapport gestelde vragen. Allereerst is de huidige markt van mode, gezondheid en verzorging geanalyseerd. Deze analyse is uitgevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de totale markt en de ontwikkeling in deze markt. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de doelgroep; mannen van 21 t/m 35 jaar. Wat is hun opleidingsniveau, wat doen ze aan uiterlijke verzorging, hoe besteden ze hun vrije tijd en wat is hun online gedrag? Er wordt uitgelegd welke onderdelen een redactionele formule bevat en er is onderzoek gedaan naar wat goede content is en welke trends er op dit gebied zijn. Ook wordt er antwoord gegeven op de vraag aan welke eisen content op het gebied van health, fashion and care voor mannen moet voldoen. De manier waarop mannen van 21 tot en met 35 jaar moeten worden aangesproken, is onderzocht en getest. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke soorten lay-outs er bestaan en welk soort het wint aan populariteit. Verder is er onderzocht welke soorten webdesigns er zijn en welk soort webdesign het meest geschikt is voor een website voor mannen van 21 tot en met 35 jaar die gericht is op health, fashion and care. Er wordt antwoord gegeven op de vraag wat gebruiksvriendelijkheid is en wat heeft dat te maken met een terugkerend bezoek aan de website? Tot slot zijn andere websites voor mannen die zich onder andere op de onderwerpen mode, gezondheid en verzorging richten, geanalyseerd om zo inzicht te krijgen in hun sterke punten. Field research Er zijn er twee panelgesprekken met vijf personen uit de doelgroep gehouden. Met behulp van een draaiboek, een vragenlijst en een stel opdrachten konden de wensen, behoeften en interesses van de doelgroep in kaart gebracht worden. De belangrijkste uitkomsten van deze panelgesprekken zijn verwerkt in het prototype. Dit prototype is getest bij vijf andere individuen door middel van een gebruiksvriendelijkheidtest. De uitkomsten van deze tests zijn vervolgens verwerkt in het eindproduct. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoeksrapport zijn: Content De content op een website voor mannen van 21 tot en met 35 jaar moet interessant, actueel en met humor geschreven zijn. Content over mode zien zij liever in de vorm van streetstyle inspiratie of korte artikelen dan in de vorm van catwalkmode. Content over gezondheid vinden zij vooral interessant als het gaat om feiten en fabels. Content over verzorging lezen zij wel, alleen als de kop hun aanspreekt, het artikel niet te lang is en het een functie heeft. Lay-out De lay-out van de website moet mannelijk, rustig en overzichtelijk zijn. De doelgroep ziet de homepage het liefst verdeeld in artikelen met een afbeelding en een pakkende kop. Zij geven de voorkeur aan zo weinig mogelijk tekst op de homepage. Ook een indeling in categorieën waaronder de meest recente artikelen weergegeven zijn, zien zij graag. Gebruiksgemak Voor het gebruiksgemak moet de navigatiebalk mee naar beneden scrollen en moet er een zoekfunctie aanwezig zijn op de homepage als op de artikelpagina’s. Executive summary From different angles of research at Discovery Channel, High Street Retailer Debenhams and other internet sales-firms like Zalando, it appears that male consumers are more and more concerned about their personal health, body care and fashion. Up to now it seems that there are no specific website disclosures for personal health, fashion and care, targeted at male consumers. The aim in this report is to find an answer to the pivotal question: What are the specific requirements for an internet website for men between 21 years and 35 years of age, and interested in personal health, fashion and care. What are the specifics outlining content, lay-out and user friendliness. The goal in this rapport: Giving an advice with a prototype which shows what are the specific requirements for an internet website for men between 21 years and 35 years of age, and interested in personal health, fashion and care What are the specifics outlining content, lay-out and usability. Deskresearch Through deskresearch we got specific answers to the questions mentioned in this report. The today’s market circumstances in personal health, fashion and care are thoroughly analyzed. In this specific review it is analyzed to get a clear picture of developments in the today’s market and the market developments as a whole. In the next step research was done in the targeted male group aged between 21 years and 35 years. What is their education level, what is done specifically for personal health, fashion and care What are their whereabouts in spare time and last but not least what is their online-behavior. Explained is what parts do have an editorial formula in them and research is done for what is good content and the trends in this field of research. The way males from 21 until 35 years of age should be addressed too is also researched and well tested. An explanation is also given on the question what kind of lay-outs do exist and which kind of lay-out is most popular for males. Also is checked what kind of web designs there are and what kind of webdesigns are most suitable for a website designed for the specific targeted male group. An answer is also given to the question of user friendliness and what incentive helps for males to return to the website. Finally there are other websites for males personal health, fashion and care that analyzed to get strong points Field research This is done through a group discussion from five persons in the specific targeted male group. With the help of a preplanned scenario book, a questionnaire and a few assignments the preferences. Major conclusions from the panel conversations are incorporated in the prototype. This prototype is tested by five other individuals by means of a user friendliness test. The conclusions from the tests are incorporated in the end protocol. The most imported conclusions from the research report are: Content The content of a website from males in the age of 21 till 35 years of age must be interesting and needs current affairs and also written with a touch of humor. Content about fashion needs to be more in line with streetstyle inspiration or short articles then in the form of catwalk fashion. Content about personal health is more interesting if it is about facts and fiction. Content about personal care is read by males but even more if the head line is bold and the article should be short and not with a lot of meaning. Lay-out The lay-out of the website should be masculine, easy going and orderly. The targeted group males would like to see the homepage as sequenced articles and with a bold screaming headline and not least with pictures. The preference for a web site homepage is clearly less lines with texts and more pictures with small articles. The sequence and categories with the latest articles prominently in the foreground with pictures is highly appreciated by the targeted male group. Usability For the usability of a website a navigation bar should be scrollable and a search function and or search window is a must at the homepage and should also be available in the different articles.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk