De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social mediacontent Hiphop In Je Smoel

Rechten:

Social mediacontent Hiphop In Je Smoel

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Hiphop In Je Smoel is een multimediaal hiphopplatform dat verslag doet van zowel de nationale als internationale hiphopscene. Zij wordt gezien als één van de belangrijke spelers binnen de Nederlandse hiphop. De doelstelling van Hiphop In Je Smoel, afgekort HIJS, is om de (inter)nationale hiphop te stimuleren in al haar uitgangsvormen. Hierbij moet je denken aan: rap, deejayen, beatboxing, graffiti en breakdance. De hoofddoelgroep van het platform is 18-24 jaar oud (breed 16-34) en bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in de hiphopcultuur. Deze groep is opgegroeid in het digitale tijdperk en internet (social media) is één van de media dat onder hen erg populair is. HIJS speelt hier op in en heeft een account op de social mediakanalen Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, YouTube en Spotify. Facebook is het social mediakanaal waarop zij het meest actief is, alleen de respons van haar volgers op de geplaatste content is zeer matig. Ook geeft HIJS aan dat het account op Instagram nauwelijks wordt gebruikt en dat zij er goed aan zou doen om dit op te pakken. Daarnaast wil zij gebruik maken van het nieuwe social medium: Snapchat. Dit social medium is net als Facebook en Instagram erg populair onder de doelgroep (millennials). HIJS zit alleen met een probleem. Zij weten niet wat de wensen en behoeften zijn van de hoofddoelgroep (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content op social media (Facebook, Instagram en Snapchat). Hierdoor lukt het HIJS niet om een inhoudelijk sterke contentstrategie te ontwikkelen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is: “Wat zijn de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content op de drie populaire social mediakanalen (Instagram, Snapchat en Facebook) van HIJS?” De onderzoeksvraag heb ik kunnen beantwoorden aan de hand van desk- en fieldresearch. De deskresearch bestaat uit een onderzoek naar de begrippen ‘wensen en behoeften’, ‘contentstrategie’, ‘social media’, ‘typen content’ en ‘mediagebruik millennials’. Hieruit zijn de enquêtevragen tot stand gekomen. De enquêtes zijn afgenomen door 278 mensen van 18-24 jaar oud die geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopcultuur. De resultaten van de enquêtes gaven mij inzicht in het social mediagebruik van de hoofddoelgroep en haar wensen en behoeften ten aanzien van de typen content op social media. Vervolgens is er een diepte-interview afgenomen met zes respondenten. Door het afnemen van de interviews is er inzicht verkregen in de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep ten aanzien van de indeling van de typen content op de drie aangestelde social mediakanalen. Dus op welk social medium moeten welke typen content verschijnen? De volgende resultaten zijn naar voren gekomen. Platform Type content Facebook aankondigingen muziek aankondigingen evenementen ideeën/toekomstige plannen winacties discussies exclusieve video’s artiesten Instagram exclusieve foto’s artiesten winacties discussies grafieken met feiten Snapchat winacties achter de schermen Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel Belangrijk is dat HIJS analytisch naar de populariteit van de typen content kijkt. Aan de hand van deze gegevens kan zij de berichtfrequentie per type content bepalen. Voorbeeld: uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat van de aangestelde typen content op Facebook: ‘aankondigingen muziek’ het meest populair is en ‘exclusieve video’s artiesten’ het minst. HIJS moet dus meer berichten van het type ‘aankondigingen muziek’ op Facebook plaatsen dan van het type ‘exclusieve video’s artiesten’. Zo speelt zij in op de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook de wensen en behoeften van de doelgroep ten aanzien van de vijf hiphopelementen zijn door middel van het onderzoek in kaart gebracht. Rap kreeg het hoogste cijfer en graffiti het laagste. Op de social mediakanalen van HIJS moeten dus meer berichten over rap gaan dan over graffiti. Daarnaast is er informatie vergaard over de voorkeur van de doelgroep ten aanzien van contentsoorten op social media. Video’s zijn het populairst onder de doelgroep, maar momenteel plaatst HIJS dit soort content niet op social media. Dit moet zij wel gaan doen. Anders loopt zij het risico dat er volgers naar haar concurrenten overstappen. Om een extra advies aan HIJS mee te geven is er ook onderzocht in hoeverre zij de interactie met haar volgers aan moet gaan en hoeveel berichten zij per dag per social medium moet plaatsen. HIJS hoeft op het gebied van interactie met haar volgers wel wat veranderen. Wat zij goed dat is dat zij reageert op alle vragen van haar volgers. Toch is HIJS volgens de doelgroep nog te bescheiden op social media. Zij zou meer de discussies aan moeten wakkeren en meer haar ‘mond’ open moeten trekken. Dit is tevens het karakter van hiphop. Ook moet HIJS zich online meer als een mens van vlees en bloed presenteren, dan als een robot. Een platform met een karakter waar volgers de discussie mee aan kunnen gaan. De tone of voice van HIJS moet vriendelijk en professioneel zijn. Onderbouwing van haar mening is vereist. Ook op het gebied van berichtenfrequentie moet HIJS veranderen. Op Facebook worden er rond de tien berichten per dag geplaatst. Dit vindt de doelgroep te veel. Zij wil rond de 2-3 berichten per dag zien. Op Instagram moet de berichtenfrequentie van HIJS juist omhoog. Daar wordt te weinig op geplaatst. De doelgroep wil hier rond de twee berichten per dag op zien. Van het social medium Snapchat wordt nog geen gebruik gemaakt. De doelgroep wil hier één verhaal per dag op zien. De lengte van de video mag onbeperkt zijn, mits het van goede kwaliteit is. Management summary Hiphop In Je Smoel is a multimedia platform and which reports about the national and international Hip-Hop scene. It is known as one of the leading Hip-Hop platforms in Holland. The goal of Hiphop In Je Smoel, HIJS abbreviated, is to stimulate the national and international Hip-Hop in its manifestations. As there is: rap, deejaying, beatboxing, graffiti and breakdancing. The main target group of the platform is 18-24 years old (wide 16-34) and consists of people who are interested in the Hip-Hop culture. This group has grown up in the digital age and the internet (social media) is one of the media that is very popular among them. HIJS meets the need and has an account on Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube and Spotify. Facebook is the social media channel in which it is most active. However the response of her followers on the posted content is very low. HIJS also indicates that the Instagram-account is hardly used and that they should address this. In addition, they want to use the new social network: Snapchat. Like Facebook and Instagram, this social network is very popular among its target audience. However, HIJS has a problem. They do not know what the wishes and needs are of their main target group (18-24 years) with regard to the types of content on social media (Facebook, Instagram and Snapchat). This makes it unable for HIJS to develop a strong content strategy. The central question of this thesis is: what are the wishes and needs of the main target group of HIJS (18-24 years) with respect to the types of content on the three popular social media channels (Instagram, Snapchat and Facebook) of HIJS? On the basis of desk and field research I can answer this research question. The desk research includes a study of the concepts “wishes and needs”, “content strategy”, “social media” and “types of content”. With this in mind the survey questions were established. The surveys are conducted among 278 people in the age group from 18-24 years who are interested in the ins and outs of the Hip-Hop culture. The results of the surveys gave me insights in the use of social media of the main target group and its wishes and needs regarding the types of content on social media. I also conducted a depth interview among six respondents. These interviews gave me insight in the wishes and needs of the main target group regarding the classification of the types of content on the three appointed social media networks. So what types of content should appear on which social media network? The following results have emerged. Platform: Types of content: Facebook announcements of music announcements of events ideas/future plans win promotions discussions exclusive videos of artists Instagram exclusive pictures of artists win promotions discussions charts with facts Snapchat win promotions behind the scenes For HIJS it is important to have an analytical look at the popularity of different types of content among the target group. Based on this data, HIJS can determine the frequency of outgoing information for each type of content. Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel I.E.: From quantitative research it has been found that from the appointed types of content on Facebook: “announcements music" is most popular and “exclusive videos of artists” the least. HIJS must place more content on Facebook about “announcements music” than “exclusive videos of artists”. In this way they respond to the wishes and needs of the target group. Also, the wishes and needs of the target group with respect to the five Hip-Hop elements are collected. Rap got the highest grade and graffiti the lowest. So on the social media channels of HIJS there must be more news about rap than about graffiti. In addition, information has been gathered about the preferences of the target group with respect to content on social media. Videos are the most popular among the target group but currently HIJS does not publish this kind of content on social media. My advice is to do so in the future or HIJS run the risk that followers will move to its competitors. Also, after research it was determined to what extent HIJS should interact with its followers and how much specific content they must publish each day on social media. HIJS does not have to change in the way they interact with their followers. They respond to all questions from their followers. However, in terms of outgoing message frequency, HIJS must change. On Facebook they post around 10 messages a day. This is too much. The target audience wants to see around 2-3 posts per day. The message frequency on Instagram must increase. On this platform the audience wants to see around 2 posts per day. The social network Snapchat is not used yet. The target group would like to see 1 story per day. The length of the video may be unlimited, provided it is of good quality.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk