De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BaanBereik Heerhugowaard: onderzoek naar de kennis, houding en gedrag van de zakelijke markt in de regio

Rechten:

BaanBereik Heerhugowaard: onderzoek naar de kennis, houding en gedrag van de zakelijke markt in de regio

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting In 2011 hebben Mona Roorda, Annemiek van Leeuwen en Arienne Evers BaanBereik opgericht, een uitzendbureau gespecialiseerd in technisch en office personeel. De vestiging in Zwaag werd mede door hun warme en grote netwerk in de regio al snel een succes. Vorig jaar het de tweede vestiging haar deuren geopend: BaanBereik Heerhugowaard. Een regio zonder warm netwerk waar BaanBereik als onbekend uitzendbureau in de markt verschijnt. Daarom is er een doelgroeponderzoek uitgevoerd en een marketingcommunicatieplan geschreven voor BaanBereik Heerhugowaard. Deze afstudeerscriptie maakt deel uit van de opleiding Media, Informatie en Communicatie, met als specialisatie het afstudeerprofiel Reclame, Marketing en Communicatie. De volgende probleem- en doelstelling worden in deze scriptie als rode draad beschouwd: Probleemstelling “Wat is de kennis, houding en gedrag van de doelgroep in de regio Heerhugowaard/Alkmaar en hoe kan BaanBereik Heerhugowaard hier door middel van marketingcommunicatie op inspelen?“ Doelstelling “Inzicht krijgen in doelgroep, concurrenten en trends en ontwikkelingen binnen de uitzendbranche vanuit het bedrijf BaanBereik om hen vervolgens adviseren in de vorm van een marketingcommunicatieplan.” Een bestand met uitzendkrachten heeft BaanBereik Heerhugowaard al opgebouwd, de opdrachtgevers waar de uitzendkrachten geplaatst kunnen worden blijven enkel achter. Daarom is er onderzoek gedaan onder de zakelijke markt van de regio Heerhugowaard/Alkmaar. Binnen deze doelgroep zijn er 70 enquêtes afgenomen en dertien halfgestructureerde diepte-interviews gehouden. Vanuit deze onderzoeksresultaten is er inzicht verkregen in de kennis, houding en het gedrag van de doelgroep. Op basis van deze resultaten is er een aantal bevindingen gedaan. De naamsbekendheid van BaanBereik is vrij laag, vooral de merkkennis. Verder blijkt uit onderzoek dat de huidige kernwaarden van BaanBereik niet aansluiten bij het belang van de doelgroep. De doelgroep zet een uitzendbureau voornamelijk in voor het inlenen van personeel. Zo creëren zij een flexibele schil en kunnen zij meebewegen met de markt. Belangrijk bij het selecteren van een uitzendbureau blijkt de tarifering, kwaliteit, persoonlijk contact en flexibiliteit. Inlevingsvermogen wordt ook zeer belangrijk geacht en is volgens de doelgroep onlosmakend verbonden met de sector. Wanneer het uitzendbureau zich specialiseert in de sector waarin de (potentiële)opdrachtgever actief is, verhoogt dit volgens de doelgroep de kans op een kwaliteit. Men verwacht dat deze uitzendbureaus zich beter kunnen inleven omdat zij bekend zijn met het vakgebied. Daarom is het van groot belang om naast naamsbekendheid, merkkennis te realiseren onder de doelgroep. Zodat de doelgroep weet in welke sector BaanBereik zich specialiseert. In de marktanalyse worden de nieuws en ontwikkelingen besproken binnen de arbeidsmarkt en uitzendbranche, zo ook de nieuwe wet- en regelgeving. De informatie- en communicatiebehoefte van de doelgroep met betrekking tot dit onderwerp is groot. Voor BaanBereik is dit een kans om de doelgroep te voorzien van informatie en om in contact te komen met de doelgroep. De marketingcommunicatieboodschap die geformuleerd is om gericht te communiceren naar de doelgroep luidt als volgt: “ BaanBereik is een mensenmerk en wil weten wie jullie bedrijf is en wat jullie drijft. Daarvoor in ruil leveren wij de juiste kandidaat op de juiste plek binnen ons specialisme office & techniek.” Binnen de arbeidsmarktcommunicatie is employer branding een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk om een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie te verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van de (potentiële)medewerkers en hun beïnvloeders. Dit met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. De trend is om hier visueel mee om te gaan om en een zo authentiek mogelijk beeld te geven van het bedrijf als werkgever. Employer branding is niet alleen om de juiste kandidaten te werven, maar ook om bovengemiddeld attractief te zijn voor de (potentiële)opdrachtgever. In de toekomst heeft het uitzendbureau met de juiste kandidaten de markt in handen. Op basis van de onderzoeksresultaten is er een marketingcommunicatieplan ontwikkeld. Er is gekozen voor een tweezijdige positionering. Omdat de uitzendbureaus een felle concurrentiestrijd voeren met elkaar is het noodzakelijk om zowel de functionele eigenschappen te communiceren als de emotionele waarden. De middelenmix die wordt ingezet bestaat uit: busreclame, advertenties, online marketing, storytelling, contentmarketing en persoonlijke verkoop. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep een directe benadering prefereert. Vanwege de complexiteit van diensten, het benodigde maatwerk en de uitgebreide besluitvormingsprocessen, is persoonlijke verkoop onmisbaar voor business-to-business communicatie. Prospects, die vooraf met marketingcommunicatie-uitingen zijn geconfronteerd, blijken positiever te reageren op de vertegenwoordigers. Deze wetenschap is meegenomen in het marketingcommunicatieplan. Voor het uitvoeren van het marketingcommunicatieplan dient €17.368,- vrijgemaakt te worden. Acht maanden na ingang van het marketingcommunicatieplan kan er door middel van een nulmeting geëvalueerd worden of de marketingcommunicatiedoelstellingen zijn behaald. Summary In 2011 Mona Roorda, Annemiek van Leeuwen and Arienne Evers started BaanBereik a employment agency specialized in technical and office personnel. The establishment in Zwaag became quickly a great success because of their warm and large network in the region. Then the new challenge followed; BaanBereik in Heerhugowaard. A region where BaanBereik as a unknown employment agency appears. That is why a specific research for this target group was started and a marketing communication plan specially for BaanBereik Heerhugowaard is written. This final study thesis is part of the study for Media, Information and Communication, with specific emphasis on Advertising, Marketing and Communication. The next research question and objective in this thesis are considered as the main drive: Research question “What is the knowledge, attitude and behavior of this target group in the region of Heerhugowaard/Alkmaar and how can BaanBereik by marketing communication influence this target group to reach their goals.” Objective “How can the company BaanBereik get grip on the insight of her target group, competition and trends and development knowlegde within the employment branch so that advise can be given through a marketing communication plan.” BaanBereik has built a file of available employees in Heerhugowaard, except the clients where these employees can be sent to is in abeyance. That’s why this research is done in the business market in the region of Heerhugowaard/Alkmaar. Within this target group were 70 inquiries held and thirteen half structured in-depth interviews. The results in this research program has given an insight in knowledge, attitude and behavior of the target group. On the basis of these results are specific conclusion made. The knowledge of the existence of BaanBereik is quite low just like the knowledge of their brand. Furthermore the current brand values of BaanBereik are not encompassing the interest of the target group. This target group will collaborate with an employment agency mostly for temporary placement of personnel. In that way they create a flexible group so they can react on the market and economy. The most important part of selecting an employment bureau seem to be, the price, quality, personal contacts and flexibility. Empathy is most important and intrinsic to the sector. If the employment specializes in the sector where potential clients are active the chance of success will increase and create more quality, according to the target group. One expects that these employment agencies better can perform because they are knowledgeable in their branch. That’s why it’s of great importance not only to be known, but also brand knowledge is essential. So that the target group realizes in which sector BaanBereik is specialized. In the market analysis, news and trends are analyzed including new developments in the employment branch, also the new laws and regulations. The information and communication needs of this target group in light of this subject is arguably great. This is a chance for BaanBereik to provide the target group of relevant information and to get in contact with them. The marketing and communication message that needs to be told for consistent communication onto the target group sounds as follows: “Baanbereik is a brand filled with empathy and wants to know who you are and what drives you. In exchange we will deliver the right candidate for the right spot within our specialism, technique and office.” Employer branding became an important part of recruitment communication. It’s important to be authentic and to get and keep a preferential position as an employer in the mindset of (potential) employees and their influencers. This is done with the intent to attract and to keep the right employees. The trend is to handle in a visual way and create thereby an authentic picture of the company as an employer. Employer branding is not only to attract the right candidates, but also to be above average attractive for the (potential) clients. Soon will the recruitment companies with the right quality of candidates own the market. On the basis of this research recommendations have been developed in a marketing communication plan. There has been chosen for a two sided positioning. Because the employment agencies are fighting a heavy competition battle with each other will it be necessary to communicate not only the physical values but also the emotional values. The marketing mix to communicate with the target contains: outside advertising, print advertising, story telling, content marketing, online marketing and personal sales. The target group prefers a direct approximation. Because of the complexity of services, the required customization and elaborate decision making process is personal sales for business-to-business communication essential. Potential clients, who were approached by marketing communication earlier in the process, seem to react more positive to the representatives then others. This knowledge has been included in the marketing communication plan. To execute the marketing communication plan an amount of €17.368,- will have to be made available. By way of a baseline compared to when the communication plan has been introduced BaanBereik can evaluate after eight months if the marketing communication plan has helped to reach their goals.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk