De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsjournalistiek bij lokale omroepen

Rechten:

Kwaliteitsjournalistiek bij lokale omroepen

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Nederland kent 284 lokale omroepen, die allemaal de taak hebben hun gemeente(n) van lokaal nieuws en informatie te voorzien. Veel omroepen slagen daar echter niet in. Onder andere doordat de meeste omroepen volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, die vaak andere prioriteiten hebben dan het bedrijven van lokale journalistiek. Toch zijn er ook omroepen die het wel voor elkaar krijgen. Deze scriptie geeft antwoord op de volgende vraag: ‘Door middel van welke strategieën kunnen lokale omroepen dagelijks lokale journalistiek brengen, binnen de bestaande subsidiemogelijkheden?’. Allereerst is er gekeken naar de achtergrond. Hoe zijn lokale omroepen ontstaan en hoe staan ze er op dit moment voor? Hierna is een steekproef genomen van achttien omroepen: zes met een klein verzorgingsgebied, zes met een middelgroot verzorgingsgebied en zes met een groot verzorgingsgebied. Bij al deze omroepen is een inhoudsanalyse uitgevoerd. In elke categorie zijn de twee best presterende omroepen gevraagd voor een interview en bezoek aan de studio. Aan de hand van deze interviews en de achtergrondinformatie uit deskresearch is gebleken dat de verschillen tussen omroepen erg groot zijn. Vooral de omroepen met een klein verzorgingsgebied hebben moeite met het brengen van lokale journalistiek. Hun aanbod is in veel gevallen klein en niet constant. Bovendien werd bij de geanalyseerde kleine omroepen geen een keer hoor en wederhoor toegepast en werden soms meningen als feit gebracht. Het grootste gevaar bij deze omroepen is dat de nieuwsvoorziening vaak afhankelijk is van één persoon. Zodra deze wegvalt, wordt er geen lokale journalistiek meer bedreven. Omroepen met een groter verzorgingsgebied hebben een groter aanbod aan nieuws, maar ook hier wordt slechts enkele keren hoor en wederhoor toegepast. De hoogte van de subsidie speelt een belangrijke rol. Omroepen met betaalde medewerkers presteren in de regel beter dan organisaties die volledig op vrijwilligers draaien. Aan de hand van dit onderzoek is een lijst met aanbevelingen opgesteld. Dit zijn strategieën die de geïnterviewde omroepen hanteerden en die ook voor andere omroepen interessant kunnen zijn. Summery: There are 284 local broadcasters in the Netherlands. Each one has the task to provide the corresponding community with local news and information. Yet, many broadcasters fail to do so. One of the explanations for this is because most of these broadcasters depend on volunteers, who often have other priorities than conducting local journalism. However, there are some broadcasters who succeed. This thesis will answer the following research question: “Through what strategies can local broadcasters successfully provide daily local journalism, within the existing possibilities for funding?”. We started by looking at the background; what is the origin of the local broadcasters and what is their current status? Next, a sample was taken of eighteen channels: six with a small catchment area, six with a medium catchment area and six with a large catchment area. For all of these channels we conducted a content analysis. In each category, the two best performing broadcasters where contacted for an interview and a visit to their studio. Based on this research, both the interviews and the background analysis, we can conclude that the differences between broadcasters are large. Especially the channels with a small catchment area struggle to provide their audience with local journalism. Their supply is often limited and infrequent. Moreover, we did not find any example of an adversarial process at the small broadcasters we researched and sometimes they stated opinions as being facts. The greatest danger for these broadcasters is that their news supply often relies on a single person. Once this person ends his/her voluntary position, no local journalism is conducted anymore. Broadcasters with a larger catchment have a wider range of news, but even so, the adversorial procedure is only scarcely applied. The amount of subsidy plays an important role. Broadcasters with paid employees perform generally better than those that are run entirely by volunteers. Based on this research, a list of recommendations is compiled. These are strategies that are wielded by some of the interviewed broadcasters and which could also be of interest for the other broadcasters.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk