De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op groei gerichte mindset en motivatie in het bewegingsonderwijs

Rechten:

Op groei gerichte mindset en motivatie in het bewegingsonderwijs

Rechten:

Samenvatting

Middels dit onderzoek wordt inzicht verschaft in de relatie tussen factoren die hogere onderwijsopbrengsten kunnen bespoedigen. Het onderzoeksdoel was het vaststellen of er bij leerlingen uit groep 5 en 6 een relatie bestaat tussen hun op groei gerichte mindset en hun motivatie voor het bewegingsonderwijs. Voor het meten van deze afhankelijke variabelen is gebruik gemaakt van een gemodificeerde mindset- en motivatievragenlijst. De laatstgenoemde vragenlijst is een aangepaste BREQ. De totaalscores van beide vragenlijsten zijn per deelnemer berekend. Door het berekenen van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt kon vastgesteld worden of er sprake was van een samenhang tussen de totaalscores van de op groei gerichte mindset en de totaalscores van de motivatie. De correlatiecoëfficiënt was 0,61. Dit duidde op een matige positieve samenhang. Deze relatie was significant: in huidig onderzoek werd een significantieniveau van p<0,05 aangehouden, uit de analyse kwam een p-waarde van 0,000. Dit hield in dat naarmate de op groei gerichte mindset voor het bewegingsonderwijs van een leerling uit groep 5-6 groter is, de intrinsieke motivatie voor het bewegingsonderwijs tevens groter zal zijn en vice versa. Daar er een matige samenhang is, kan er gesteld worden dat er tevens andere factoren, zoals het geslacht, invloed hebben op de op groei gerichte mindset en motivatie in het bewegingsonderwijs bij leerlingen uit groep 5 en 6. Middels een independent sampels t-test is er een significant verschil (t=-2,176; df=66; p=0,033) gevonden in de gemiddelde grootte van de op groei gerichte mindset voor het bewegingsonderwijs tussen meisjes en jongens. Een andere independent samples t-test toonde aan dat er geen significant verschil (t=-0,881; df=63; p=0,382) was in de gemiddelde motivatie voor het bewegingsonderwijs tussen beide seksen. De belangrijkste aanbeveling is dat de vakleerkracht bewegingsonderwijs feedback geeft die gericht is op het stimuleren van een op groei gerichte mindset. Dit bevordert de intrinsieke motivatie. Bij leerlingen uit groep 5 en 6 kan dit tot hogere onderwijsopbrengsten leiden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk