De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Glamour

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Sinds 2010 is het tijdschrift Glamour online actief met een website en bijbehorende social media. Echter weet Glamour niet goed hoe zij zich op social media kan onderscheiden van concurrenten als ELLE, Vogue en Harpers Bazaar. Glamour en haar concurrenten plaatsen vrijwel altijd dezelfde berichten op social media. In dit rapport staat omschreven hoe er onderzoek is gedaan naar de invulling van een nieuwe social mediastrategie voor Glamour, waarmee zij zich kan onderscheiden van haar concurrenten en de binding met haar doelgroep kan optimaliseren. Er wordt dan ook antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: “Met welke social mediastrategie is Glamour onderscheidend van haar concurrenten en kan Glamour dus de binding met haar bestaande volgers optimaliseren?” Om deze vraag te beantwoorden heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden, is er een enquête verspreid, heeft er een panelgesprek plaatsgevonden en zijn er drie interviews gehouden met experts. Dit resulteerde in dit adviesrapport met een nieuwe social mediastrategie voor Glamour. Hieronder volgt een samenvatting van dit onderzoeksrapport. Opdrachtgever Het tijdschrift Glamour wordt al bijna 10 jaar in Nederland uitgegeven. Glamour is ook online succesvol, met 450.000 unieke bezoekers en 1,5 miljoen pageviews per maand op de site. Sinds 2010 is Glamour actief bezig met de website en social media en lees je daar het laatste nieuws op het gebied van mode, beauty en celebrities. Doelgroep Glamour richt zich online op vrouwen tussen de 18 en 34 jaar oud. Deze vrouwen interesseren zich vooral in betaalbare mode, beauty, reizen, liefde en voeding. Ook kijken zij graag online naar video’s, zijn zij nieuwsgierig naar hoe het er backstage op een (mode)redactie aan toe gaat en nemen zij graag een kijk in andermans leven, door middel van bijvoorbeeld een blog. De doelgroep valt binnen generatie Y en generatie Z. Kenmerken van generatie Y zijn dat ze creatief en open-minded zijn, ze vinden gelijkwaardigheid en persoonlijk contact belangrijk. Generatie Z is altijd online, veeleisend en gretig naar nieuwe ervaringen. Best practices De real life serie ‘De wondere wereld van Annic’ op ILFN is zeer onderscheidend en succesvol. KLM blinkt uit vanwege de vele prijzen die de luchtvaartmaatschappij heeft gewonnen dankzij haar social media. Kilroy’s originaliteit heeft het bedrijf te danken aan het feit dat het een reisorganisatie is waar je niet alleen een reis kan boeken, maar ook nieuwsberichten en leuke weetjes kan lezen. Concurrentie Elle is Glamour’s grootste concurrent, zowel qua doelgroep als qua inhoud en pijlers. Veel andere concurrenten hebben wel één uniek kenmerk waarmee ze zichzelf onderscheiden, maar lijken voor de rest qua doelgroep en inhoud ontzettend veel op elkaar en op Glamour. Wat Fashionista goed doet zijn de DIY’s (Do It Yourself), het uitleggen hoe je zelf iets kan maken, zoals bijvoorbeeld een tas of een fotolijstje. Daar springen zij echt in uit, anderen doen namelijk niet veel tot helemaal niets met dit thema. ILFN springt erbovenuit dankzij video’s, namelijk de real life soap van oprichter Annic. Social media Om relevant te blijven en een goede balans te vinden in de frequentie van berichten is het belangrijk om alleen de écht goede content te plaatsen op social media. Er mogen geen berichten worden geplaatst om lege plekken op te vullen en er moet geen minimum aantal berichten per dag zijn. Het is belangrijk interactie te zoeken bij de doelgroep, het publiek een stem te geven door bijvoorbeeld de doelgroep via social media iets te laten kiezen of bepalen. Ook ambassadeurs kunnen een hoop opleveren. Bekende mensen, die passen bij het merk, kunnen worden bestempeld tot ambassadeur en content bijdragen. Resultaten De doelgroep wil dat de mode en recepten waarover zij lezen betaalbaar en haalbaar zijn. Ook lezen zij graag real life verhalen en over problemen van anderen. De voornaamste reden waarom de doelgroep Glamour volgt, is om op de hoogte te blijven van mode, beauty en celebrity nieuws. Naast Glamour geeft de doelgroep aan ook fan te zijn van vooral Cosmopolitan, Linda en Vogue. De doelgroep geeft aan zoveel mogelijk persoonlijkheid te willen zien en nieuwsgierig te zijn naar de redactie van Glamour. Glamour moet minder content plaatsen dan ze nu doen, en wat er geplaatst wordt moet relevanter zijn. De doelgroep leest liever geen lange teksten en wil overal een passende afbeelding bij. Ook zien zij graag video’s. Advies Binnen de nieuwe social media planning en strategie is rekening gehouden met alles wat tijdens het desk- en fieldresearch naar voren is gekomen. Het is een balans tussen de pijlers waar de doelgroep fan van is, en met de nieuwe rubrieken worden de verdere wensen van de doelgroep beantwoord. Alle content, behalve de nieuwsberichten, is persoonlijke en eigen content van Glamour, waardoor het origineel en onderscheidend is. Je ziet dit alleen bij Glamour. Een klein deel van de content wordt geschreven door de redacteurs en het grootste deel van de content wordt geschreven door de doelgroep zelf. Ook maakt de doelgroep beslissingen over wie er bijvoorbeeld moet worden geïnterviewd. Deze social mediastrategie sluit precies op hun wensen en eigenschappen aan, en is dankzij de persoonlijkheid en eigen content onderscheidend van concurrenten. Executive summary Since 2010, Glamour Magazine hosts a website and social media. The problem is, Glamour doesn’t know how to distinguish herself from her competitors such as ELLE, Vogue and Harpers Bazaar. Glamour and her competitors keep on posting the exact same content on social media. This research shows how Glamour can distinguish herself from her competitors with a new strategy for her social media, that optimizes the bond with her target audience. The following problem statement will be answered: Which social media strategy will distinguish Glamour from her competition and optimize the bond with her current followers? To answer this question, a brainstorm, a survey, a panel discussion and three interviews with experts took place. This resulted in this advisory report with a new social media strategy for Glamour. Now follows a summary of this report. Client For 10 years Glamour Magazine appears in the Netherlands. Glamour is also very successful online, with monthly 450,000 unique visitors and 1,5 million page views. Glamour’s website and social media was founded in 2010, and here you can read everything about fashion, beauty and celebrities. Target group Glamour’s online target group contains women between 18 and 34 years old. These women are interested in affordable fashion, beauty, traveling, love and food. They also like to watch videos, are curious what it’s like backstage at a (fashion) magazine and they like to take a look into somebody else’s life. The target group belongs to generation Y and generation Z. Features of generation Y are that they are creative and open-minded. Equivalence and personal contact is very important to them. Generation Z is always online, exacting and greedy for new experiences. Best practices The real life soap ‘Annic’s wonderful world’ at ILFN is very successful and original. KLM stands out because of the many prices and awards the company won because of their social media. Kilroy is original because the travel agency isn’t just a place where you can book a trip, but it also provides you news and fun facts about travelling. Competition Elle is Glamour’s biggest competitor. Their target group and their content is exactly the same. Many other competitors have got one characteristic they can distinguish themselves with, but apart from that their target group and content looks a lot like Glamour’s target group and content. Fashionista is doing well with their DIY’s, in which they explain how to make, for example, a bag or a photo frame by yourself. ILFN is standing out because of their real life soap about founder Annic. Social media strategy To stay relevant, it is important to only share the real good content on social media. You shouldn’t place content just to fill in empty spots. It is important to provoke interaction with your target group, to give them a voice and let them make decisions about certain things. Ambassadors can also do a lot for your brand. You should search for celebrities who match your brand perfectly, and make them your brand ambassadors and let them deliver content. Results The target group wants to read about affordable and achievable recipes and fashion. They also like to read real life stories and about someone else’s problems. The main reason they follow Glamour is to stay up to date about fashion, beauty and celebrity news. Besides Glamour, the target group follows mainly Cosmopolitan, Linda and Vogue. They like to see as much personality as possible and are curious about Glamour’s editorial office. Glamour should share less content than they do now, and what they share must be more relevant. The target group doesn’t like reading long texts and they always want a matching image. They also like to watch videos. Advice The new social media strategy contains everything that came forward during the desk- and field research. It’s a balance between the subjects the target group likes, and with new sections everything the target groups wishes is answered. Except for the news items, all items are personal and Glamour’s own content, which makes it original and distinctive. You only see this at Glamour. Editors write a small part of the content and the target group writes the biggest part of the content. The target group also makes important decisions about, for example, who Glamour should do an interview with. With every aspect the target group has been taken into account. When are they on social media? What content do they want to see at that very moment? The new social media strategy fulfils all their wishes and matches all their characteristics, and because of all the personality and own content it’s distinctive from the competition.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk