De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eicel en glazen plafond: Een analyse van een debat

Rechten:

Eicel en glazen plafond: Een analyse van een debat

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het glazen plafond is in de hele wereld nog steeds een probleem. Vrouwen dringen maar moeizaam door tot de top van bedrijven. In Nederland wordt aan het probleem gewerkt, maar niet snel genoeg. Sinds 2013 geldt het amendement Kalma: tenminste 30% van de top van de grote bedrijven moet in 2016 uit vrouwen bestaan. Maar met de huidige Nederlandse initiatieven om het glazen plafond te doorbreken duurt het nog tot tenminste 2028 tot het streefcijfer van 30% is gehaald. Hoe kan het glazen plafond sneller doorbroken worden? Dat moeten de bazen van de Amerikaanse bedrijven Facebook en Apple ook hebben gedacht. Zij bedachten een eigenzinnige regeling om meer vrouwelijk toptalent te trekken. Zij bieden namelijk sinds kort hun vrouwelijke topmedewerkers aan om hun eicellen in te vriezen, zodat zij hun kinderwens kunnen uitstellen. Zo kunnen vrouwen dus meer tijd aan een carrière besteden. Zou dit ook een goed idee zijn om het Nederlandse glazen plafond mee te doorbreken? Om dit te onderzoeken is onder andere gesproken met experts. De centrale vraag luidt dan ook: ‘Hoe staan Nederlandse experts uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven (Esther Mirjam Sent, Keklik Yücel, Marijke van der Velde, Karen Vintges, Jeanne de Bruijn en Lotte Rensen) tegenover de Amerikaanse regeling voor vrouwen in topfuncties om hun eicellen in te laten vriezen en zo het glazen plafond te doorbreken?’. Om dit goed te onderzoeken zijn er verschillende methoden van onderzoek gebruikt. Allereerst is gebruik gemaakt van deskresearch en vervolgens is fieldresearch gebruikt. Tijdens de deskresearch is informatie verzameld over het glazen plafond in Nederland. Ook is informatie gezocht over of het als vrouw mogelijk is om een carrière en gezin te combineren. Daarnaast is door middel van deskresearch het Nederlandse openbare debat over het onderwerp in de media geanalyseerd. Er is gekeken naar de voor- en tegenstanders en hun argumenten. Vanuit het openbare debat blijkt dat Nederland nog niet openstaat voor de Amerikaanse regeling. Opvallend is dat in het openbare debat veelal het argument wordt aangedragen dat het medisch onverantwoord zou zijn. Door middel van deskresearch is ook de medische kant onderzocht. Het blijkt dat de procedure zelf nog zo nieuw is dat er onvoldoende onderzoek naar is gedaan om te kunnen zeggen of het slecht is voor de gezondheid van moeder en/of kind. Het argument van de tegenstanders komt wellicht voort uit het sociaal wenselijke beeld dat vrouwen niet ‘oud’ moeder kunnen/mogen worden. Tijdens fieldresearch zijn interviews gedaan met zes Nederlandse experts. De experts komen uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Op deze manier wordt het probleem van verschillende kanten belicht. Allen zagen zij de Amerikaanse regeling niet zitten. Wat opviel was dat de gesproken experts uit het bedrijfsleven voornamelijk vinden dat het glazen plafond doorbroken kan worden door vrouwen zelf. Vrouwen moeten kansen gaan pakken, en niet meer in een slachtofferrol kruipen. Daarnaast denken bijna alle gesproken Nederlandse experts dat het verdelen van de zorgtaken tussen man en vrouw een grote invloed kan hebben op het doorbreken van het glazen plafond. Summary The glass ceiling is a problem all over the world. It is difficult for women to seize the toppositions in companies. The Netherlands tries to solve this problem, but it is not going fast enough. Since 2013 there is a law called ‘Amendement Kalma’. According to this law the target is to have at least 30% women at the top of big companies in 2016. But with the speed of the Dutch solutions to break the glass ceiling it will take up to 2028 till the 30% target is accomplished. How can we break the glass ceiling faster? That is probably what the bosses from the American companies Facebook and Apple must have thought too. They invented their own quirky arrangement to attract more female top-talents. Recently they started with offering the procedure to freeze eggs for their top female employees. Through this the women can delay having kids. Would this be a good idea to break the Dutch glass ceiling faster? For this research is spoken with experts. The central question is: ‘What do Dutch experts from the fields: science, government and business (Esther Mirjam Sent, Keklik Yücel, Marijke van der Velde, Karen Vintges, Jeanne de Bruijn en Lotte Rensen) think about the American arrangement for women in toppositions to freeze their eggs and through this break the glass ceiling?’ To complete a solid research there has been used different methods of research. Primarily deskresearch was used, thereafter fieldresearch was used. During the deskresearch there is gathered as much information about the glass ceiling as possible. There was also gathered information about the possibility for women to combine a career and a family. Beside is by using deskresearch the Dutch public debate on the subject in the media analyzed. There is being looked at the proponents and opponents and their arguments. When we look at the Dutch public debate it seems that the Netherlands is not yet ready for the American Arrangement. Notable is that a lot of opponents use the argument that it is medical irresponsible. By deskresearch the medical side of the subject has been researched too. It turns out that the procedure itself is very new, and because there is not done a lot of research yet it is difficult to say wether it is bad for mother or/and child. It could be that the argument from the opponents comes from the socially desirable image that women cannot/may not become mothers when they are ‘old’. During fieldresearch there has been done six interviews with Dutch experts. The experts have backgrounds in science, government, and business. In this way the problem is being viewed from different angles. All the spoken experts don’t think the arrangement from Apple and Facebook would work in the Netherlands. Outstanding is that de experts from the business field think that the glass ceiling can be broken by women themselves. Women should get opportunities, and stop acting like a victim. According to the experts freezing eggs is not necessary. All experts think that motivation is crucial. Women strongly motivated for the top don´t have problems to combine motherhood and career. Also most experts think that a big influence at breaking the glass ceiling is dividing the tasks of caring for kids and the elder equally between man and women.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk