De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetervoorstel website WADADA News for Kids library

Rechten:

Verbetervoorstel website WADADA News for Kids library

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting In dit rapport staat de volgende probleemstelling centraal: Op welke wijze kan Free Press Unlimited de content en het websitedesign van de WADADA News for Kids library aanpassen om zo beter aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep (jeugdjournaals binnen het netwerk en EBU Eurovision YNE)? Bovenstaande probleemstelling is beantwoord door het doen van desk- en fieldresearch. De fieldresearch bestaat uit twee verschillende vormen onderzoek: enquêtes en diepte-interviews. Allereerst zijn er enquêtes afgenomen bij de primaire doelgroep. Vervolgens zijn er diepte-interviews afgenomen bij de primaire doelgroep, secundaire doelgroep en twee websiteprofessionals. Tijdens de diepte-interviews was het doel de ideeën en opvattingen van de respondenten te achterhalen. Tijdens de deskresearch is aandacht besteed aan Free Press Unlimited en het project WADADA News for Kids. Daarnaast is de huidige website van WADADA News for Kids library geanalyseerd en is de doelgroep onderzocht. Tot slot zijn de hedendaagse trends onderzocht op het gebied van websites. In de enquêtes zijn de bekendheid met de WADADA News for Kids library, de content en design van de library en de motivaties achter het gebruik van de library onderzocht. Tijdens de interviews met de jeugdjournaals is er dieper ingegaan op de ideeën en opvattingen over de library aan de hand van de antwoorden op de enquêtes. Tijdens het diepte-interview met EBU Eurovision YNE is achterhaald of zij interesse hebben om een licentie af te sluiten met de WADADA News for Kids library en hoe volgens hen een goede online library eruitziet. Tot slot is er tijdens de interviews met de websiteprofessionals achterhaald wat de mogelijkheden en opties zijn qua design, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en functionaliteiten voor de nieuwe library. Uit het onderzoek zijn conclusies getrokken die het uitganspunt zijn voor het advies aan Free Press Unlimited. Uit het onderzoek zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen: Allereerst moet de WADADA News for Kids library makkelijker in gebruik zijn. Dit kan door de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Het downloaden van items moet eenvoudiger zijn en de items moeten voorzien worden van transcripties en synopsissen. Aangeraden wordt om ruw, ongemonteerd materiaal toe te voegen aan de content van de library. Daarnaast wordt aangeraden om de content anders te categoriseren. Namelijk op categorieën zoals ‘gezondheid’, ‘sport’, ‘entertainment’, et cetera. Ook moeten er nieuwe categorieën toegevoegd worden, namelijk ‘nieuw toegevoegd’ en ‘landen/jeugdjournaals’. Het moet makkelijker worden voor gebruikers om te vinden wat ze zoeken in de library. Aangeraden wordt om betere tags en zoekfilters toe te voegen. Tot slot wordt Free Press Unlimited aanbevolen om de website aantrekkelijker te maken door een webdesign in te voeren die een WADADA News for Kids uitstraling heeft in combinatie met meer kleurgebruik en websitetrends anno 2015. Alle informatie over hoe ik op dit advies gekomen ben, is uitgewerkt terug te lezen in dit onderzoeksrapport. Management summary This report addresses the following thesis: How can Free Press Unlimited adjust the WADADA News for Kids library content en web design wise to match better to the needs of the target group (youth news bulletins in the network and EBU Eurovision YNE)? The thesis statement above has been answered through desk research and field research. The field research consisted of two types of research: surveys and interviews. Firstly there were surveys spread in the primary target group. Followed by interviews with the primary target group, the secondary target group and two website professionals. The aim with the interviews was to collect ideas and opinions from the respondents. The desk research covered all the information about Free Press Unlimited and the project WADADA News for Kids. Also the current website of WADADA News for Kids has been analysed and the target groups have been researched. Finally all the trends of websites have been researched. In the surveys is researched how familiar the target group is with the WADADA News for Kids library, what they think of the content and design of the library and how often they use the library. During the interviews with the youth news bulletins the aim was to get more information behind the answers that were given in the survey. With the interview with EBU Eurovision YNE the aim was to find out if they were interested in using the library and what they find important in an online library. During the interviews with the website professionals the options and possibilities for the design, user friendliness and functions for the new library were discussed. The results of the research are the starting point of an advice for Free Press Unlimited. The research shows that there is room for improvement. The improvements are: Firstly the WADADA News for Kids library has to be easier to use. This is possible by improving the user-friendliness and the accessibility of the website. Downloading an item should be easier and the items should be provided with transcriptions and summaries. It is recommended to add raw, unedited footage to the content of the library. It is also recommended to categorize the items different. Namely in categories such as ‘health’, ‘sports’, ‘entertainment’, et cetera. Also new categories should be added, such as ‘recently added’ and ‘countries/youth news bulletins’. It should be simpler for users to find what they are looking for in the library. It is recommended to add better tags and search options. Finally it is recommended to Free Press Unlimited to make the website more attractive by introducing a web design that has a WADADA News for Kids appearance in combination with more colour and website trends of 2015. All the information about how I came to this advice has been worked out in this report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk