De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie anno 2015: Het jaar van snelheid en persoonlijkheid

Rechten:

Communicatie anno 2015: Het jaar van snelheid en persoonlijkheid

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Deze managementsamenvatting bevat de inhoud van het afstudeeronderzoek, kort en bondig beschreven. Allereerst wordt begonnen met de probleemstelling, die als volgt luidt: wat is de invloed van online en offline communicatie op het online aankoopgedrag van de doelgroep van O My Bag en hoe kan het online aankoopgedrag van de doelgroep op de corporate website door middel van communicatie positief gestimuleerd worden? De doelstelling voor dit onderzoek is inzicht brengen in: - het bedrijf O My Bag - de wensen, behoeften en kenmerken van de doelgroep van O My Bag - de markt - de concurrentie - de theorieën ten aanzien van het aankoopbeslissingsproces om vervolgens een communicatieadvies uit te brengen aan O My Bag dat zorgt voor optimale online verkoopresultaten in de vorm van een adviesrapport. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: - Wat is het merk O My Bag? - Wat is de doelgroep waar O My Bag zich op richt met haar communicatie? - Wie zijn de concurrenten van O My Bag? - Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de markt? - Welke theorieën ten aanzien van het aankoopbeslissingsproces zijn van belang ter ondersteuning van dit onderzoek? Het onderzoek dat voortvloeit uit de doelstelling en de deelvragen begint met het deskresearch, dat gedaan is aan de hand van verschillende bronnen. De bronnen die geraadpleegd zijn voor het deskresearch bestaan uit wetenschappelijke artikelen, boeken met relevante inhoud met betrekking tot de onderzoeksonderwerpen, de eigen database van O My Bag en het internet. Het fieldresearch is uitgevoerd aan de hand van kwalitatief onderzoek in de vorm van diepte-interviews. Er zijn in totaal 20 interviews gehouden onder 20 vooraf geselecteerde personen waarvan er 18 binnen de doelgroep vallen en 2 experts van O My Bag zijn. De personen die binnen de doelgroep vallen zijn mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. O My Bag heeft te maken met directe en indirecte concurrenten welke qua communicatiestrategie veel gelijkenissen hebben maar ook een aantal belangrijke verschillen hebben. De directe concurrenten van het merk zijn My O My, Fab en Smaak. De indirecte concurrenten zijn TOMS en Tony’s Chocolonely. Uit het markt- en trendonderzoek zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen. Ten eerste groeit de bewustwording op het gebied van fairtrade; hier moet beter op ingespeeld worden. Ten tweede is het belang van online communicatie in 2015 groter geworden en veranderd. De doelgroep verwacht snelheid en persoonlijkheid met betrekking tot communicatie. Hierbij zijn strategische promotionele acties, snelle en persoonlijke berichtgeving op het gebied van klantenservice, responsive websites en co-creatie grote aandachtspunten. Het aankoopbeslissingsproces van de doelgroep wordt onder andere aan de hand van de mening die zij hebben met betrekking tot dit soort pijlers gevormd. Dit betekent dat wanneer O My Bag een duidelijke strategie vormt aan de hand van deze resultaten, de verkopen via de website positief gestimuleerd kunnen worden. In de theoretische verdieping komen de Theory of Reasoned Action en de Theory of Plannend Behavior aan bod, gevolgd door de theorie van Vaughn; de FCB-matrix. Vervolgens komt de theorie met betrekking tot de boodschap en koopintentie aan bod, gevolgd door het Elaboration likelihood model. Daarna volgen de beinvloedingsprincipes van Cialdini, de theorie over het zoekgedrag van de consument en het FFF model aan bod. Het FFF model is tevens gekozen als onderbouwing en toepassing voor de uitwerking van de communicatiestrategie voor O My Bag. De aanbevelingen die logischerwijs uit de resultaten voortvloeien luiden als volgt: Een duidelijkere strategie ontwikkelen met betrekking tot het uitdragen van het fairtrade aspect van het merk, de promotionele acties en de klantenservice. Ook is het ten zeerste aan te raden om de website om te bouwen tot een responsive website zodat deze ook goed navigeerbaar is op smartphones. Tevens wordt het aanbevolen om co-creatie toe te voegen aan de online beleving in de vorm van een pagina waar de consument een eigen tas kan samenstellen. Ook wordt er aanbevolen om een iPad-zuil toe te voegen bij retailers om de winkelbeleving van de consument te optimaliseren en wordt er aanbevolen om een toevoeging aan de website te doen, zodat klanten kunnen zien wat de magazijnstatus is van winkels die zij willen bezoeken. Management summary The abstract contains the main points of this thesis, presented in a short and compact way. The purpose of this study is to investigate the effects of online and offline communication on the online buying behavior of the target group on the corporate website, and how this can be influenced in a positive way. The subjects of this study are to investigate: - the company O My Bag - the wishes, needs and features of the target group of O My Bag - the market - the competitors - the theories with respect to the buyers decision making process to finally be able to give a communication advice to O My Bag that will make sure the online sales goals of 2015 will be reached. This advice will come with an advisory. The major objective of this study is to investigate the following questions: - What is the brand O My Bag? - What is the target group where O My Bag focuses its communication to? - Who are the competitors of O My Bag? - What are the trends and developments in the market? - Which theories with respect to the buyers decision making process are important for this thesis? The major objectives are investigated through desk- and field research. The desk research is investigated through the use of various recourses. The resources that are used in favour of the investigation are scientific articles, books with relevant content with regard to the investigation subjects, the internal database of O My Bag and the internet. The field research is investigated through qualitatively research formed by depth interviews kept under 20 preselected people of which 18 are persons reliable for the target group and 2 experts working for O My Bag. The people that fit the target group are between the age of 18 and 35 years. O My Bag competes with direct and indirect competitors wich have a very similar strategy on their commucication but also have a few interesting differences. The direct competitors for the brand are My O My, Fab, and Smaak. The indirect competitors are TOMS and Tony’s Chocolonely. On the basis of the results of this research, it can be concluded that there are a few results. The results show that the awareness on the purpose of fair trade is growing; there should be given more attention to this subject. The second result shows that the importance of online communication is growing in the year 2015. The target group expects speed and personality with regard to communication. Therefore strategic promotional actions, fast and personal coverage on customer service, responsive websites and co-creation are big features. The buyers decision making process of the target group is formed through this kind of pillars. This means that when O My Bag decides to form a sufficient strategy among these results, the sales on the corporate website could be stimulated in a positive way. In the theoretical chapter, the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior will be examined. Followed by the theory of Vaugn; the FCB-matrix and the theory with regard to the message and buying behavior. Then the Elaboration likelihood model comes up along with the theory of Cialdini. Last theories are the theory of searchingbehavior and the FFF model wich is the choice for this study to apply on the communication strategy. The recommendations that logically derive from the results of the investigation are as follows: finding a more sufficient strategy with regard to propagating the fair-trade aspect of the brand, promotional actions and the customer service. Also, it is strongly recommended to converse the website to a responsive website to make it easier for consumers to view it on their smart phones. The following recommendation highlights the importance of integrating co-creation into the online experience embodied by a page on the website where consumers can compose and design their own bag. The last two recommendations contain

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk