De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatieplan GHZ website

Rechten:

Optimalisatieplan GHZ website

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Om een doorontwikkelingsplan voor de website van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) te ontwikkelen is er een onderzoek gestart om te streven naar een toegankelijkere, gebruiksvriendelijkere en interactieve website. In het onderstaande rapport staat de volgende probleemstelling centraal: “Op welke manier kan het Groene Hart Ziekenhuis de website optimaliseren wat betreft toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en interactie zodat de website zowel eenvoudige toegang als alle relevante en begrijpelijke informatie aan het brede scala van gebruikers biedt?” In het onderzoek is vooral gelet op de vindbaarheid, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, begrijpelijke content en interactie. Deze basisprincipes geven inzicht in de optimalisatie van de website. Er is op verschillende manieren onderzocht hoe de website geoptimaliseerd kan worden. Zo zijn er best practices geanalyseerd waarbij de website van het GHZ vergeleken wordt met de meest informatieve en interactieve ziekenhuiswebsites. In de usabilitytest is de website op gebruiksvriendelijkheid getest door tien gebruikers zoekopdrachten te geven op de website. Hierbij zijn knelpunten in navigatie en content naar voren gekomen. De online enquête die als pop-up op de website naar voren kwam, geeft inzicht in de mate waarin gebruikers het makkelijk vinden om de gewenste informatie op de website te vinden, de mate waarin zij het makkelijk vinden om contact op te nemen met het GHZ en of zij vinden dat de website genoeg informatie biedt. Ook is er gebleken wat gebruikers nog op de website missen. De belangrijkste aspecten uit het adviesrapport zijn: • Toegankelijkheid: Er moeten alt-teksten bij foto’s toegevoegd worden. Daarnaast moet er een responsive website komen. • Gebruiksvriendelijkheid: De zoekfunctie moet alternatieven bieden. Er moet een duidelijk doel per webpagina getoond worden. Routenummers van de afdelingen, het telefoonnummer van de huisartsenpost, een plattegrond van het ziekenhuis en hetgene wat patiënten mee moeten nemen naar hun eerste afspraak, moet duidelijker gecommuniceerd worden. Daarnaast moet de zoekfunctie van het vraag- en antwoordsysteem worden aangepast, want hier zijn belangrijke vragen niet tussen te vinden zoals het sturen van een E-card. • Begrijpelijke content: De teksten moeten kort, duidelijk en beknopt zijn (scanbaar). Het woord polikliniek moet duidelijker gedefinieerd worden. • Interactie: Er moet een mogelijkheid gecreëerd worden tot het maken van een online afspraak en het beantwoorden van persoonlijke medische vragen. Verdere stappen die nog gemaakt moeten worden in de toekomst zijn: inzage in het medisch dossier, een elektronische herinnering, een online herhaalrecept en een videoconsult. Verder wordt geadviseerd om gebruik te maken van meer voorlichtingsfilmpjes en ervaringsverhalen, om zo de storytelling op de website te verbeteren. Storytelling zorgt voor betrokkenheid en geeft de websitebezoeker een gevoel van authenticiteit. Ook het plaatsen van keurmerken op de homepage is goed om de betrouwbaarheid vergroten. Summary: In order to develop an evolvement plan for the website of the Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) a research was started to aim at a more accessible, usable and interactive website. In this report, the focus lies on the following problem: "In which way is it possible for the Groene Hart Ziekenhuis to optimise the website concerning accessibility, usability and interaction to assure an easy access and provide relevant and understandable information to all the different users?" In this research we especially focus on findability, accessibility, usability, understandable content and interaction. These aspects give insight in the optimisation of the website. Research was done in different ways. For example, best practices were analysed and the website of the GHZ was compared to the most informative and interactive websites of other hospitals. In the usability test the website was tested on usability by ten different users who were given queries on the website. This test showed problems in navigation and content. The online survey which showed up as a pop-up on the website gives insight in the level of findability of information for users of the website, the level of contacting the GHZ for users and to find out whether the users were satisfied by the amount of information given by the website. Furthermore, we discovered what users are still missing on the website. The most important aspects of this report: • Accessibility: alt-texts should be added to pictures and there should also be a responsive website. • Usability: the function to search on the website should provide alternative words. A clear objective should be showed on every webpage. Route numbers of the different wards in the hospital, the phone number of the General Practice Service, a map of the hospital and what patients should bring to their first appointment, all these mentioned objectives, should be communicated more clearly. Furthermore, the function to search in the Q&A on the website should be adapted because some important questions, such as sending an E-card, are not included. • Understandable content: the texts should be short, clear and brief (able to scan). The word polyclinic should be defined more clearly. • Interaction: a possibility should be created to make an online appointment as well as online answering of personal medical questions. Next steps in the process are: accessibility of the medical file, an electronic reminder, an online repeat prescription and a video consult. The use of more educational films and experiences to improve the storytelling on the website is advised because, storytelling creates commitment and authenticity to the website user. By placing quality labels on the homepage website users’ confidence is increased.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk