De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar het paradijs in de Casamance

Rechten:

Op zoek naar het paradijs in de Casamance

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting De opdrachtgever van dit onderzoek is Le Paradise, een hostel gesitueerd in het vissersdorpje Cap Skirring te Senegal, grenzend aan de Atlantische oceaan. Door middel van Facebook en YouTube wil Le Paradise de communicatie en interactie met Europese groepsreizigers tussen de 25 en 55 jaar bevorderen. Tevens wil de opdrachtgever het consumentenvertrouwen vergroten door zich aan te melden bij de reviewsites TripAdvisor en Booking.com. De opdrachtgever maakt nauwelijks gebruik van sociale media en binnen het bedrijf ontbreekt de kennis over het inzetten van de juiste sociaalnetwerksites waarmee de doelgroep aangesproken kan worden. Om die reden wil Le Paradise inzicht krijgen in het internetgebruik (het gedrag, mate van participatie) en interesses van de doelgroep. Aansluitend wordt er aandacht besteed aan: - het verschil in de sociale functies van Facebook en YouTube; - de trends op het gebied van sociale media; - de best practices in de reis- en gastvrijheidsbranche; - de implementatie van een socialmediastrategie. Het onderzoek resulteert in dit adviesrapport met aanbevelingen, waarmee Le Paradise een begin kan maken met het inzetten van sociaalnetwerksites en in staat wordt gesteld haar doelstelling te bereiken. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre kunnen de netwerksites Facebook en YouTube in combinatie met de reviewsites TripAdvisor en Booking.com de naamsbekendheid van Le Paradise en het vertrouwen vergroten onder groepsreizigers tussen de 25 en 55 jaar? Om deze centrale vraag te beantwoorden is er desk- en fieldonderzoek gedaan naar: - het gebruik van sociale media van de opdrachtgever; - de macro-factoren die van invloed zijn op Le Paradise en de Europese toerist; - de sociaalnetwerksites; - de reviewsites; - de socialmediamodellen; - de best practices; - de trends. Voor de doelgroepanalyse zijn gesprekken gevoerd met gasten van Le Paradise en panelgesprekken met reislustige Nederlanders die onderverdeeld zijn in twee leeftijdscategorieën. Vervolgens zijn op basis van overeenkomstige kenmerken van de doelgroep de persona’s gecreëerd. Afhankelijk van het participatieniveau op sociale media kan de doelgroep worden gesegmenteerd in verschillende ‘rollen’ van de gebruikers. Hiermee krijgt de opdrachtgever inzicht via welke sociaalnetwerksites de doelgroep kan worden aangesproken. Uit het onderzoek zijn een aantal opmerkelijke resultaten voortgekomen. Zo blijkt YouTube geen vast onderdeel uit te maken van de customer journey. YouTube wordt voor andere doeleinden gebruikt zoals het volgen van muziekclips of tutorials. Pas na het boeken van een vakantie naar een verre reisbestemming kijkt de oudere generatie naar reisvideo’s op YouTube. De jongere generatie daarentegen gebruikt liever Instagram voor visuele content. Opmerkelijk is ook dat jongeren over het algemeen minder zwaar tillen aan een review dan ouderen. Reviews worden door hen opgevat als een persoonlijke mening of een momentopname, waar niet te veel aandacht aan moet worden besteed. Ook is uit het onderzoek voortgekomen dat de doelstelling van de opdrachtgever, namelijk het organiseren van groepsreizen, onvoldoende aansluiting vindt bij de jongere doelgroep. Geconcludeerd kan worden dat Le Paradise de communicatie en interactie met de doelgroep kan bevorderen via de sociaalnetwerksites: Facebook en YouTube. YouTube beïnvloedt niet de toerist tijdens het zoek- en boekgedrag, maar zorgt samen met Facebook voor een groter bereik onder reizigers. Onder de doelgroep bevinden zich ook inactives, die maken geen gebruik van sociale media. Om deze personen te bereiken zullen er offline instrumenten (flyers of advertenties) ingezet moeten worden. Voorts is gebleken dat aanwezigheid op reviewsites als TripAdvisor en Booking.com een positief effect heeft op het consumentenvertrouwen. Uit de best practices blijkt dat het inzetten van een socialmediastrategie meer behelst dan het onderhouden van een paar socialnetwerkaccounts. De doelgroep moet worden uitgedaagd om deel te nemen in de communicatie en interactie, om die reden loont het om te investeren in prikkelende content. Door deze taak toe te vertrouwen aan één voldoende gekwalificeerd persoon, met een creatieve geest, is in ieder geval de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Er zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd, waarnaar in de toekomst vervolgonderzoek kan worden gedaan. Ten eerste naar de sociaalnetwerksite Instagram, via dit kanaal wordt de jongere doelgroep bereikt. Vervolgens naar het organiseren van themareizen, wat een jongere doelgroep aanspreekt. Tenslotte naar de doelmatigheid van het organiseren van gezinsvakanties, aangezien de zomervakantie in Europa samenvalt met het regenseizoen in Senegal. Executive Summary The client of this research is Le Paradise, a hostel that is situated in the fishing village Cap Skirring in Senegal, adjacent to the Atlantic. By using Facebook and YouTube Le Paradise wants to upgrade the communication and interaction with European group travellers between the ages of 25 and 55. Further, the client wants to increase the consumer confidence by signing in to the review sites TripAdvisor and Booking.com. The client hardly ever uses social media and the company lacks the knowledge about the deployment of the proper social network sites by which the target group can be addressed. For this reason, Le Paradise wants to gain insight in the use of the Internet (the behaviour and the level of participation) and interests of the target group. Subsequently, attention will be paid to: - the differences between the social functions of Facebook and YouTube, - the trends in the field of social media, - the best practises in the travel- and hospitality industry, - the implementation of a social media strategy. The research amounts to this advisory report with recommendations, that enables Le Paradise to implement social network sites and furthermore supports the client to achieve her goal. The central question of this research is: To what extend can network sites Facebook and YouTube, in combination with review sites TripAdvisor and Booking.com, increase the brand awareness of Le Paradise and increase the confidence of group travellers between the ages of 25 and 55? In order to answer this question, desk- and field research has been done into: - the client’s use of social media, - the macro factors that influence Le Paradise and the European tourist, - the social network sites, - the review sites, - the various social media models, - the best practices, - the trends. For the target group analysis, interviews have been conducted with guests of Le Paradise and panel discussions have been conducted with adventurous Dutchmen who were divided into two age categories. After that the personas were created, based on corresponding characteristics. Depending on the participation level on social media, the target group can be segmented in various ‘roles’ of the users. This will provide the client with insight into which social network sites can be deployed to address the target group. The research proved to be remarkable. It appears that YouTube is not part of the customer journey. Instead, YouTube is being used for other purposes, like following music video’s or tutorials. It is only after they booked a holiday to a far destination that older persons looked at travel videos. In contrast, the younger generation prefers using Instagram for visual content. It is also remarkable that youngsters in general do not attach that much value to a bad review. They consider reviews to be someone’s personal opinion, or a moment in time that does not deserve that much attention. In addition, the research revealed that the purpose of the client, namely organizing group travels, falls short in connecting with the younger target group. It can be concluded that Le Paradise can progress with the communication and interaction with the target group through the social network sites: Facebook and YouTube. YouTube has no influence on the tourist during the ‘seek- and book process’ but it does, together with Facebook, allow for an increase in range amongst travellers. Amongst the target group are inactives, who do not use social media. In order to reach these persons, offline instruments (flyers or advertisements) will have to be deployed. In addition, it appeared that the availability on review sites like TripAdvisor and Booking.com has a positive effect on the consumer confidence. The best practices prove that the deployment of a social media strategy entails more than the upkeep of a few social network accounts. The target group has to be challenged to participate in communication and interaction. For this reason it will pay out to invest in stimulative content. By entrusting this task to one sufficiently qualified person, with a creative mind, the continuity and the quality will most likely be ensured. Some topics require follow-up study. Firstly, into the social network site Instagram that reaches the younger target group. Secondly, into the organizing of theme travels that attracts the younger target group. Finally, into the effectiveness of organizing family holidays during summer vacation which coincides with the rainy season in Senegal

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk