De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gentechnologie – wat kan, wat mag en wat vinden publiek & media er van?

Rechten:

Gentechnologie – wat kan, wat mag en wat vinden publiek & media er van?

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Gentechnologie is een bijzonder ingewikkeld maar maatschappelijk zeer belangrijk onderwerp. Dit afstudeeronderzoek gaat over de medische toepassing van gentechnologie. Centraal in het onderzoek staat de Amerikaanse rechtszaak van de Association for Molecular Pathology (AMP) versus het bedrijf Myriad Genetics. Myriad ontwikkelde een test waarmee de aanwezigheid van een bepaald borstkankerverhogend gen kon worden vastgesteld. Op deze gentechnologie had het bedrijf het alleenrecht dankzij een octrooi. In de rechtszaak die in 2009 door de AMP tegen het bedrijf werd aangespannen, werd door het Supreme Court in 2013 uiteindelijk beslist dat voor de door Myriad ontwikkelde gentechnologie géén octrooi meer kon gelden. Daarmee werd ook de zeer belangwekkende uitspraak gedaan dat natuur-eigen (menselijke) genen nooit eigendom van een bedrijf kunnen worden. De zaak AMP versus Myriad wordt in deze afstudeerscriptie gebruikt om de publieke opinie en de berichtgeving over (medische toepassingen) van gentechnologie te onderzoeken. De probleemstelling is: Wat is de opinie van het publiek en hoe is de berichtgeving in de media, in Nederland en Amerika, over de commerciële exploitatie van gentechnologie zoals in de zaak AMP v. Myriad? In deze afstudeerscriptie worden eerst, door middel van literatuuronderzoek in algemene en meer specialistische artikelen, de juridische en medische kaders van gentechnologie beschreven. Wat kan er, en wat mag er, wordt onder meer aan de hand van belangrijke centrale medische en juridische begrippen, zoals 'gen' en 'octrooi', nader omschreven. In het afstudeeronderzoek wordt geconcludeerd dat de berichtgeving in de Amerikaanse en Nederlandse media over de zaak AMP v. Myriad minimaal was. Er is veel minder over geschreven dan op grond van het grote maatschappelijke belang van de rechtszaak verwacht kon worden. In Amerika wordt alleen bij de New York Times uitvoerig over de zaak geschreven en laat de berichtgeving ook het belang van de zaak zien (met bijvoorbeeld als kop "Our genes, their secrets"). In Nederland is er nog minder aandacht voor de zaak. De resultaten van de inhoudsanalyse laten wel zien dat de meeste artikelen de zaak in een duidelijke (meestal medische of juridische) context plaatsen, dat de implicaties worden aangegeven en dat de berichtgeving meestal evenwichtig is. Meer valt er te zeggen over de opvattingen van het Nederlandse en Amerikaanse publiek over (medische) toepassingen van gentechnologie en het gebruik van octrooirecht. De resultaten van de enquête en panelgesprekken laten onder meer zien dat het Nederlandse publiek medische toepassingen van gentechnologie vaker accepteert in mogelijk levensbedreigende situaties, dan wanneer het gaat om de verbetering van kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor het Amerikaanse publiek, maar de Amerikaanse enquêterespondenten zijn vaker van mening dat gentechnologie ook voor verbetering (van de intelligentie bijvoorbeeld) ingezet kan en mag worden. De Amerikaanse panelleden waren het daar niet mee eens. Het Amerikaanse publiek is zeer positief over het feit dat genen niet (meer) gepatenteerd kunnen worden. Het Nederlandse publiek deelt deze mening, maar is waarschijnlijk niet op de hoogte van het feit dat dat in Europa nog wel kan. De opvattingen over patenten op gentechnologie door bedrijven zijn overwegend negatief, zowel in Amerika als in Nederland.  Summary: Gene technology is an unusually complex, but very societally relevant topic. This thesis is about medical applications of gene technology. The US decision in Association for Molecular Pathology (AMP) v. Myriad Genetics is the point of departure for this thesis. Myriad developed a test that can be used to determine the presence of a certain gene that increases a person's chance to develop breast cancer. The company had the exclusive right to the invention thanks to a patent. In a case filed against it in 2009 by AMP, the US Supreme Court held that the technology developed by Myriad was not patent eligible. This was decided in 2013. The decision very importantly established that (human) genes can never be the property of a business. AMP v. Myriad is used in this thesis to examine public opinion about, and news coverage of, (medical applications of) gene technology. The research question is: what is the public opinion in the Netherlands and the United States about commercial exploitation of gene technology, as in AMP v. Myriad, and what news coverage does the issue receive? This thesis first describes the legal and medical frameworks of gene technology, under reference to a literature study of general and more specialist publications. What is possible, what is allowed is elaborated on, explaining important key words such as “gene” and “patent”. The thesis concludes that news coverage of AMP v. Myriad in both the US and Dutch media was minimal. Far less was written about it than could be expected on the basis of the major importance of the case. In the US, only the New York Times extensively covered the case in a manner that shows its importance (using headlines such as “Our genes, their secrets”). In the Netherlands, even less attention is paid to the case. The results of the content analysis, however, show that most of the articles are placed in a clear context (which is usually medical or legal), that the implications of the decision are discussed and that the coverage is usually balanced. More can be said about the Dutch and American public opinion about (medical) application of gene technology and use of patents. The results of the survey and the group discussion show among other things that the Dutch population accepts medical applications of gene technology more easily in potentially life threatening situations than where it concerns genetic engineering to improve the quality of life. The same can be said of the American population, but the Americans survey respondents are more willing to allow gene technology also for improvement (of e.g. intelligence). During the group discussion the Americans did not agree on that topic. The American population is very happy about the fact that genes can no longer be patented. The Dutch population feels the same way, although it is probably unaware of the fact that this is still possible in Europe. Both in the Netherlands and in the US, most people feel that businesses should not be allowed to patent gene technology.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk