De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Fashionchick

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: ‘hoe kan de gemiddelde conversie van Fashionchick.nl over een jaar gezien geoptimaliseerd worden door middel van personalisatie, personal profiling en persuasion?’ De doelstellingen van dit onderzoek zijn: • De gemiddelde conversie van Fashionchick over een jaar gezien van 3-3,5 procent verhogen naar 3,5-4 procent voor april 2016. • Het aantal geregistreerde Fashionchick leden verhogen met 20 procent voor april 2016 van 100.000 naar 120.000 geregistreerde leden. Het onderzoek beperkt zich tot conversie optimalisatie op de desktop versie van de website van Fashionchick met behulp van de drie thema’s: personalisatie, personal profiling en persuasion. Daarnaast wordt er gekeken welke (usability)knelpunten er weggenomen moeten worden om een hogere conversie te behalen. Ook gaat dit onderzoek in op de wensen en behoeften van de doelgroep per segment zodat de website hier beter op afgestemd kan worden. Er is door middel van desk- en fieldresearch onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de doelgroep en naar de mogelijkheden ten opzichte van de drie thema’s. Fieldresearch bestaat uit diepte interviews met de doelgroep en een A/B-test. Er is ook gekeken naar welke knelpunten er op de website van Fashionchick weggenomen moeten worden om de website gebruiksvriendelijker te maken en de gebruiker makkelijker haar doel te laten bereiken. In de conclusie wordt antwoord gegeven op de probleemstelling. In de aanbevelingen wordt kort toegelicht hoe Fashionchick de doelstelling kan halen. Voor de complete uitwerking van het advies verwijs ik u naar het aparte document ‘adviesrapport’. Hier wordt het advies uitgebreid toegelicht en gevisualiseerd. Het advies is grofweg opgedeeld in de volgende onderwerpen: Website & Fashion Finder, doelgroep, personalisatie, personal profiling en persuasion. Website & Fashion Finder Er moeten verschillende knelpunten op de website worden weggenomen om ervoor te zorgen dat de gebruiker haar doel makkelijk kan bereiken. In de Fashion Finder moet de bezoeker het hoofdconversiedoel uitvoeren, namelijk het uitklikken op producten. Deze outclicks zorgen voor een belangrijk deel van de omzet van Fashionchick. Daarom is het belangrijk om de drempels weg te nemen zodat gebruikers het conversiedoel eerder uitvoeren. De knelpunten die moeten worden weggenomen hebben betrekking op de eerste indruk die de site maakt op de bezoekers, het navigeren door de site, filters, de categoriepagina’s en de detailpagina’s. Doelgroep Volgens deskresearch en de diepte-interviews kan de doelgroep van Fashionchick gesegmenteerd worden volgens het MBTI-model (Meyer Briggs Type Indicator) en volgens de verschillende typen shoppers. Het MBTI-model geeft de voorkeuren van de verschillende soorten bezoekers weer. De MBTI-segmenten van de Fashionchick doelgroep bestaan uit de competitieve, spontane, methodische en humanistische bezoeker/koper. De verschillende typen shoppers van Fashionchick zijn de Fashion shopper, Kwaliteit shopper, Comfort shopper en de Budget shopper. Deze segmentering is gebaseerd op het type merk dat bij het segment past en waar zij naar op zoek zijn als ze shoppen. Het is belangrijk om de doelgroep te segmenteren omdat geen enkele klant hetzelfde is. Het ene segment is winstgevender dan het andere. En de klanttypes moeten op verschillende wijzen worden benaderd. Per segment moeten er verschillende triggers worden toegepast en er is andere informatie nodig om te voorzien in de wensen en behoeften van de doelgroep. Personalisatie Personalisatie levert een bewezen hogere conversie op. Personalisatie is het aanpassen van de content en website gericht op een specifieke gebruiker op basis van big data. Hierdoor wordt er relevante informatie geboden wat zorgt voor een betere interactie met de gebruiker en een hogere conversie. Uit de websiteanalyse en de diepte interviews blijkt dat Fashionchick nu te algemeen is en zich teveel richt op de massa. De doelgroep heeft behoefte aan gepersonaliseerde content zoals advertenties die op hen gericht zijn, maar ook productaanbevelingen die passen bij de stijl van de gebruiker. Uit desk- en fieldresearch blijkt dat consumenten gepersonaliseerde aanbevelingen zeer bruikbaar vinden. Personal profiling Personal profiling biedt de mogelijkheid om data te analyseren van gebruikers en een profiel te vormen zodat de website hierop afgestemd kan worden. Personal profiling bestaat uit twee delen: de technische kant en het persoonlijke profiel. De Fashionchick gebruikers missen momenteel functionaliteiten in het Fashionchick profiel. Hierdoor zien zij er de toegevoegde waarde niet van in. Ook wil de doelgroep voorkeuren aan kunnen geven qua kleuren, stijlen, merken en webshops, zodat productaanbevelingen op gebaseerd kunnen worden. Daarnaast heeft de doelgroep behoefte aan een Personal Fashion Finder met alleen producten die bij de voorkeuren van de gebruiker passen. Dit verkleint de selectie en maakt het aanbod weer overzichtelijk. Persuasion Persuasion werkt met zes verschillende overtuigingstechnieken die functioneren als triggers voor de verschillende klanttypes waardoor de attitude van de gebruikers veranderd kan worden. Hierdoor kun je ze het hoofdconversiedoel uit laten voeren. De overtuigingstechnieken van Cialdini zijn: sociale bewijskracht, wederkerigheid, commitment en consistentie, autoriteit, schaarste en sympathie. De verschillende klanttypes reageren op andere triggers. SUMMARY This thesis answers the following problem definition: How can Fashionchick.nl optimize the average conversion rate by using personalization, personal profiling and persuasion? The goals that needs to be achieved are: • To optimize the average annual conversion rate of Fashionchick.nl from 3-3,5 per cent to 3,5-4 per cent before April 2016. • To raise the registered Fashionchick users with 20 per cent from 100.000 users to 120.000 users before April 2016. This thesis focuses on conversion optimization on the desktop version of Fashionchick.nl by using personalization, personal profiling and persuasion. Furthermore the usability issues will be analysed and removed to realize a higher conversion rate. This thesis also pays attention to the wishes and needs of the different segments of the target audience. By doing this the information can be targeted on individual users. Research has been done by doing both desk- and field research. Field research consisted of in-depth interviews and A/B-testing. This resulted in information about the wishes and needs of the target audience regarding to personalization, personal profiling and persuasion. Chapter 12 answers the problem definition. This chapter also contains the solution with recommendations how the targets should be achieved. The written and visualized advice can be found in the advisory report. The advice is split into five parts: Website & Fashion Finder, target audience, personalization, personal profiling and persuasion. Website & Fashion Finder On the website various usability issues need to be solved to ensure the users can easily reach their goals. The Fashion Finder needs to generate the main conversion goal: out clicks on products. Those clicks account for an important part of the total revenue. Therefore the website needs to be user-friendly in order to accelerate conversion. The usability problems that need to be solved are: The first impression of the site; site navigation; filters; category pages and detail pages. Target audience According to desk- and field research the target audience of Fashionchick can be segmented into four MBTI segments. The different types of shoppers can also segment the target audience. The four types of shoppers are; Fashion shopper, Quality shopper, Comfort shopper and Budget shopper. This segmentation was made based on the brands that suits best with the segment and what they are looking for while shopping. Personalization Personalization was proven to raise conversion rates. With personalization content and functionalities could be targeted on individual users. The relevance ensures better interactions with the users and higher conversion rates. According to the website analysis, done during this research, and the in-depth interviews it turns out Fashionchick targets too much on the main crowd. However, the target audience wants a more personal user experience with personalized content and personalized product recommendations. Personal profiling With personal profiling individual users can be analysed to target their needs. Currently, the Fashionchick users are missing out on functionalities in the Fashionchick profile. Fashionchick users like to set their preferences so the product recommendations can be based on that. They want a Personal Fashion Finder with products of their favourite brands and webshops and in their favourite colours and styles. Persuasion The six persuasion principles triggers the segments to convert on the website. The six principles are: Social proof; repository; commitment & consistency; authority; scarcity and sympathy. Spontaneous visitors can be triggered the most by the principles. Also the persuasion triggers can be used separately in the sales funnel to be more effective. The sales funnel starts with all the visitors and ends with the converting visitors.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk