De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zoekt en gij zult vinden…

Rechten:

Zoekt en gij zult vinden…

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Als gevolg van de grote belangstelling voor geschiedenis en cultuur in Nederland worden steeds meer initiatieven genomen om het cultureel erfgoed via Internet toegankelijk te maken voor het publiek. Hierbij moeten kennis en kunde van de specialist, in dit geval de archivaris, en hulpmiddelen in een fysieke onderzoeksomgeving worden omgezet naar een digitale online variant, zodat een bezoeker zelfstandig kan zoeken en de gevonden gegevens kan interpreteren en bepalen of de informatie voor hem relevant is. In dit onderzoek is gestreefd om te bepalen op welke wijze een zoekresultaat, zoekresultatenscherm en zoekresultaatdetailscherm moet worden ingericht zodat een bezoeker zelfstandig tot interpretatie van de gegevens kan komen. Hiervoor zijn de archiefbronnen op de website van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) onderzocht met als specifieke casus twee archieven uit het oud rechterlijk archief, richterambt Haaksbergen en schoutambt Holten. Deze archiefbronnen zijn als casus gekozen omdat zij veel verschillende vormen van toegangen en niet meer gangbare begrippen en organisatiestructuren als zijnde informatie bevatten. Bij de analyse van de archiefbronnen is gekeken naar de informatie uit de bronnen die op de website getoond wordt en welke informatie (hulpmiddelen) hieraan gerelateerd is. Vanuit deze analyse is een opzet gemaakt om de informatie te rubriceren, zodat de informatie op een meer eenduidige manier richting de bezoeker kan worden aangeboden. Daarnaast is onderzocht welke doelgroepen en bijbehorende informatiebehoefte te onderscheiden zijn. Aan de hand van de doelgroepen is bepaald welke informatiekenmerken van belang zijn en hoe dit in de presentatie van de informatie op het internet verwerkt moet worden. Om vast te stellen hoe de informatie gepresenteerd moet worden zijn usability-eisen en gebruikersonderzoeken meegenomen. Dit resulteert in een overzicht in hoe en welke metadata-elementen op een zoekresultatenpagina, binnen een zoekresultaat en zoekresultaatdetailpagina gepresenteerd moeten worden. Het opzetten van een zoekresultatenpagina, zoekresultaat en zoekresultaatdetailscherm betreft een verkennend onderzoek. De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat de informatie ingedeeld kan worden in de informatietypen Inhoud, Context en Administratief. Binnen deze informatietypen kunnen de verschillende metadata-elementen en hulpmiddelen worden ingedeeld. De informatietypen en bijbehorende metadata-elementen worden voorzien van een eigen kleurcodering. Het voordeel van deze indeling in kleurcodes is dat een bezoeker van de website in één oogopslag kan zien welk soort informatie aan hem wordt gepresenteerd. Het verslag bevat afsluitend een stappenplan om tot invoering van de conclusies in een productiesysteem te komen. Summary: Due to great interest in history and culture in The Netherlands, more and more initiatives are taken to make cultural heritage through the internet accessible to the public. Knowledge and expertise of the specialist, in this case the archivist and aids in a physical research environment have to be converted to a digital online version. In this version a visitor can search and interpret the data independently and can determine whether the found information is relevant in his case. This study contains a determination on how a search result, the screen with searchresults and the display of a searchresult detail, are to be arranged so that a visitor can come to an interpretation of the data independently. The archival sources on the website of Historisch Centrum Overijssel and in particular as case study the archives of judicial archives (oud rechterlijke archieven) richterambt Haaksbergen and schoutambt Holten. These archival sources are chosen cause they are having their different types of accesses and showing no more common concepts and organizational structures as being information. In the analysis of the archival sources, the information shown from the sources and information related to the sources (resources), have been examined. From this analysis a design has been created to classify the information, so it can be offered to the visitor in a more unified way. Distinguishing target groups and their specific interest needs have also been examined. On the basis of the target groups has been determined which information attributes are important and how the attributes have to be processed for presentation of information on the internet. Usability requirements and user surveys are included in the research, to determine how the information should be presented. This results in an overview of how and which metadata elements should be presented on a search results page, within a search result and search result detail page. The creation of a search results page, search results and search result detail page is an exploratory study. The main conclusion of this study is that the information can be classified in the types of information: Content, Context and Administrative. Within these types of information, the various metadata elements and resources can be categorized. The information types and associated metadata elements are equipped with a private color coding. The advantage of this format in color codes is that a website visitor can see directly which kind of information is presented to him. At the end of the report there is a roadmap to achieve implementation of the conclusions in a production system.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk