De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social mediastrategie voor HumorTV

Rechten:

Social mediastrategie voor HumorTV

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting HumorTV is een digitaal themakanaal van de Nederlandse Publieke Omroep (hierna NPO) dat onder BNN-VARA valt. Naast een themakanaal heeft HumorTV ook een website en diverse social mediaplatformen. Dit onderzoek beperkt zich tot de social mediaplatformen van HumorTV en haar online doelgroep. HumorTV heeft een doelgroep voor het themakanaal en een doelgroep voor haar online kanalen. De laatste doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 15 en de 34 jaar die online erg actief zijn. Het primaire product van HumorTV is op dit moment het themakanaal. Maar de kijkcijfers dalen en door veranderingen binnen de NPO is het onduidelijk of het kanaal kan blijven bestaan. Om ervoor te zorgen dat het merk HumorTV in die situatie behouden kan blijven, is ervoor gekozen om een social mediastrategie te creëren. De social mediastrategie moet ervoor zorgen dat de doelgroep meer gaat interacteren, zodat de platformen van HumorTV gaan groeien. Om tot een goede strategie te komen is er onderzoek gedaan naar HumorTV, de doelgroep en hun mediagebruik, online content trends, social media en de best practices van HumorTV. De probleemstelling die hierbij centraal staat is: ‘’Welke social mediastrategie moet HumorTV inzetten om haar doelgroep te bereiken en te stimuleren om meer te interacteren op de social mediakanalen van HumorTV?’’. Het onderzoek bestaat uit deskresearch op het gebied van de doelgroep, trends, social media en best practices. Aan de hand van fieldresearch in de vorm van interviews en een panelgesprek met respondenten van de doelgroep en interviews met twee social media deskundigen wordt de probleemstelling beantwoord. Uit onderzoek is gebleken dat HumorTV een duidelijke propositie moet krijgen op social media, zodat de doelgroep weet waar ze aan toe is. Als de doelgroep weet wat ze van HumorTV kan verwachten is zij eerder bereid om te interacteren. HumorTV moet een ijkpersoon opstellen waar zij zich op richt, zodat er een duidelijke tone of voice gecreëerd kan worden. De doelgroep is erg actief op Instagram. Twitter neemt de laatste jaren af in populariteit onder de doelgroep. Daarom moet er een Instagramaccount worden aangemaakt en moet Twitter minder actief gebruikt worden. Uit onderzoek blijkt dat visuele content meer gedeeld wordt dan andere content. Daarom moet HumorTV zich alleen richten op afbeeldingen en video’s, zodat het bereik omhoog gaat. De doelgroep moet gestimuleerd worden om naar het themakanaal te kijken, omdat de kijkcijfers steeds verder dalen en televisie en internet elkaar kunnen versterken. De doelgroep geeft aan social media als TV-gids te beschouwen. HumorTV moet hierop inspelen door op haar social mediaplatformen voorstellingen aan te kondigen. Op basis van het gedane onderzoek is een advies geschreven voor een passende social mediastrategie. Summary HumorTV is a digital theme channel of the Nederlandse Publieke Omroep (NPO from now on) which subjects to BNN-VARA. Besides the theme channel, HumorTV also has a website and different social media platforms. This study is limited to the HumorTV social media platforms and its online target audience. HumorTV has a different target audience for both their theme channel and their online channels. The last mentioned target audience consists of young people aged between 15 and 34 years who are very active on the internet. The theme channel currently is HumorTV’s primary product. Nevertheless, the number of viewers are falling and because of changes within NPO it is unclear whether the channel can remain. To make sure the HumorTV brand can be maintained in this situation, it has been decided to create a social media strategy. The goal of the social media strategy is to ensure that the target audience will interact more, allowing the HumorTV platforms to grow. In order to reach a good strategy, research has been done on HumorTV, the target audience and their media use, online content trends, social media and the best practises of HumorTV. The main study question is, “Which social media strategy should be deployed by HumorTV in order to reach its target audience and stimulate them to interact more on HumorTV’s social media platforms?” The research consists of desk research regarding the target audience, trends, social media and best practices. The main study question will be answered through field research in the shape of interviews, a panel discussion with respondents from the target group, and interviews with two social media professionals. Research has shown that HumorTV should have a clear proposition on social media to make sure the target audience knows what they are up to. This way the target audience will be more willing to interact. HumorTV has to create a typical person to focus on in order to create a clear tone of voice. The target audience is very active on Instagram while Twitter’s popularity decreases among the target audience. Therefor, a HumorTV Instagram account must be created and Twitter must be used less. Research also points out that visual content is shared more than other content. HumorTV should focus only on videos and images allowing the reach to grow. The target audience should be stimulated to watch the theme channel, because the number of viewers is decreasing and because television and internet can strengthen each other. The target audience indicates that they see social media as a TV guide. HumorTV should respond to this by announcing on its social media platforms. Based on the research conducted an advice has been written for a suitable social media strategy.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk