De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reasearchdossier Hufterproef

Rechten:

Reasearchdossier Hufterproef

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: In opdracht van productiemaatschappij Skyhigh TV is onderzoek uitgevoerd met als doel erachter te komen waar de wensen en behoeften liggen van de doelgroep van Hufterproef. Het nieuwe candid cameraprogramma van de Evangelische Omroep. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat betrokkenheid en herkenbaarheid, spontaniteit, samenhang tussen presentatie, onderwerpen, uitwerking, vormgeving en sfeer, zowel bekende als onbekende Nederlanders, duidelijke introductie met spanningsopbouw, beloningssystemen en positiviteit, vernieuwing, actief geheel en verhaal en alledaagse locaties en situaties nodig is om tot een nauw aansluitend programma te komen. Het beste voorbeeld hiervoor is Benidorm Bastards. Om er daarnaast voor te zorgen dat er bij de kijker een zelfregulerend effect ontstaat moet er gewerkt worden met het Media Accoutability System. Actualiteit speelt een belangrijke rol en daarom is het van belang om te werken met cases binnen de volgende kaders: armoede en sociale ongelijkheid, asociaal gedrag en overlast, de (ouderen-) zorg, dierenwelzijn, discriminatie, drugs, intimidatie, loverboys, milieu (-vervuiling) en alledaagse ergernissen. Asociaal gedrag en overlast sluit het beste aan en daarmee kan worden ingespeeld op luchtige cases. De huidige formatie panelleden is op zichzelf staand niet geschikt. Een combinatie van ‘normale’ mensen uit de samenleving en professionals wel. De greep uit de samenleving zorgt voor herkenbaarheid en verwoord de gedachtegang van de kijker. Professionals voegen op hun beurt vanuit professioneel oogpunt daadwerkelijk iets toe aan het programma. De introductie van onderwerpen moet helder zijn en binnen de cold-open (wat gaan we zien) slechts één keer switchen. Goed gedrag belonen is niet nodig, hooguit een compliment van de presentator. Om verwarring bij omstanders in het programma te voorkomen moet presentator Johan Eikelboom direct duidelijk maken dat het een scene betreft. Een subtiele aanpak is gewenst, mensen niet in hokjes plaatsen en ook met gepaste reacties inspelen op de specifieke situatie. Meningen delen en van anderen te weten komen is belangrijk, deze vorm van interactie is het beste te realiseren door middel van een mobiele applicatie. De volgende cases hebben het beste gescoord en een verdere uitwerking behoeven zijn : 1. Het gedrogeerde meisje, 2. De zwerver en het maatpak, 3. Schade op de parkeerplaats, 4. Seksuele intimidatie op het terras, 5. De vervelende man in rolstoel, 6. De onhandige ober, 7. De ronselende drugskoeriers, 8. De onhandige blinde man, 9. Discriminatie in de kledingwinkel, 10. De aangevallen conducteur, 11. De dierenarts, 12. De dronken buschauffeurs. Hiervoor genoemde zijn de belangrijkste conclusies, hieruit volgt het advies om vooral in te zetten om luchtige thema’s. De genoemde onderwerpen zijn op basis van wensen en behoeften van de doelgroep uitgewerkt tot scripts, te vinden in bijlage VII van het rapport. Zorg er daarnaast voor dat interactie mogelijk is door onder andere meningen te peilen door middel van een mobiele applicatie. Door hiermee te werken zal het programma nauw aansluiten en heeft het programma de grootste kans van slagen. Deze uitkomsten komen voort uit zowel desk- als fieldresearch. Dit laatste is uitgevoerd door middel van een enquête en twee panelgesprekken met respondenten uit de doelgroep. Summary: The production company Skyhigh TV has ordered a research in order to find out what the wishes and needs of the target audience of the program “Hufterproef” are. The new candid camera program of the “Evangelische Omroep.” The most important conclusions from the research are that in order to achieve a close match program the following is necessary: • Involvement and recognizability; • Spontaneity; • Coherence between presentation, subjects, effect, design and atmosphere; • Both known and unknown Dutch people; • A clear introduction with tension building up; • Reward systems and positiveness; • Innovation; • An active unit and story and everyday locations and situations. The most successful program and leading example of the best practises is Benidorm Bastards. But because Hufterproef is meant to encourage the viewer to think and to act the Media Accountability System must be used whereby self-regulation is key. Besides it is important for Hufterproef that it responds to current events. This is happens by working between the following limits: poverty and social inequality, asocial behaviour and nuisance, care (for the elderly), animal welfare, discrimination, drugs, intimidation, loverboys, environment (-pollution) and every-day vexations. When respondents were asked which subjects touched them most it appeared to be asocial behaviour and nuisance. In a lightharted frame in which many day-to-day situations and locations can be used. When the pilot version was being watched it was clear from the beginning that the introduction of the subjects must be very clear and that in the cold-open (what we are about to watch) only one switch must be made. Besides the current formation of self-contained panels is not suitable. A combination of “normal” people from society with professionals however is. The selection from society causes recognition and speaks for the thoughts of the viewer. Professionals however contribute to the program from a professional perspective. To avoid confusion in the program amongst bystanders presenter Johan Eikelboom must immediately make clear that this is a scene. A subtle approach is desirable, not putting people in boxes and also adapting to a specific situation with appropriate reactions. Besides rewarding good behaviour is not necessary, a compliment of the presenter is sufficient. An easy-access possibility for interaction with the program is important. To share your opinion and find out about that of others. To realize this a mobile application is most suitable. The cases that have scored best and require further development are: 1. The drugged girl 2. The wanderer and the tailored suit 3. Damage in the parking lot 4. Sexual intimidation on a terrace 5. The annoying man in wheel-chair 6. The clumsy waiter 7. The round loin drug courier 8. The clumsy blind man 9. Discrimination in a clothing store 10. The attacked conductor 11. The vet 12. The drunk bus driver Development into scripts can be found in attachment VII of this report. Conclusions named above are the most important ones. This causes the advice to mainly bet on lighthearted themes that show nuisance behaviour. The mentioned subjects as described before have been developed to scripts based on the wishes and needs of the target audience. These can be found in attachment VII of the report. Take care that interaction is possible by using a mobile application. The app must facilitate that the viewer can provide his or her opinion, can see the opinion of other viewers and also the result can appear on the screen directly in the show. Then also non-app-users know what others would do. By following the advice the program will match expectations closely and has the biggest chance for success. These results stem from both desk and field research. The last was carried out by means of a questionnaire and two panel discussions with respondents from the target audience.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk