De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Shootstarter community website

Rechten:

Shootstarter community website

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Dit onderzoek is uitgevoerd zonder opdrachtgever. Tijdens mijn styling opleiding aan de Artemis academie en mijn minor Beeld aan de HVA, kreeg ik meerder malen de opdracht een fotoshoot te organiseren. Hiervoor moest ik als stylist een gratis fotograaf vinden en als fotograaf een gratis stylist. Ik merkte, dat dit erg lastig was en dat er veel kostbare tijd verloren gaat aan het vinden van betaalbare samenwerking. Deze tijd kan beter worden besteed aan het creatieve denkproces wat bij beeldproducties komt kijken. Zo kwam ik op het idee een website te ontwikkelen waarbinnen startende stylistes, modellen, fotografen en visagistes kunnen samenkomen. Binnen dit onderzoek wordt aan de hand van desk- en fieldresearch antwoord gegeven op de vraag: “Hoe ziet een ondernemingsplan en prototype voor een online platform -voor opstartende creatievelingen- eruit, waarbinnen zij elkaar makkelijker vinden, zodat ze goedkoop aan beeldproducties kunnen samenwerken?” Het deskresearch bestaat uit verschillende theoretische analyses. Binnen het fieldresearch heb ik dertien respondenten geïnterviewd. De ideeën, die met het doen van deskresearch en het houden van interviews zijn ontwikkeld, zijn uitgewerkt tot een prototype, genaamd Shootstarter. Het rapport zelf dient als het ondernemingsplan. Vervolgens is het prototype getest aan de hand van zeven usability tests. Goedkope samenwerking aan beeldproducties moet creatievelingen de kans geven hun idee zonder grenzen uit te werken. Shootstarter zal zich richten op modefotografie, waaronder de niches stylistes en ontwerpers, modellen, fotografen en visagistes vallen. De doelgroep van Shootstarter bestaat uit de opstartende creatieveling die nog studeert of net afgestudeerd is en aan beeldproductie wil werken. Shootstarter zal draaien om elkaar helpen. De community-website maakt geen connecties, maar geeft gebruikers enkel de mogelijkheid dit zelf te doen. Het is de bedoeling dat de website een creatieve meltingpot van ideeën gaat worden. Shootstarter is een geheel nieuw concept dat volledig uitgaat van de wensen van de doelgroep, zonder dat daarbij de concurrentie wordt nagedaan. Zo ontstaat er een nieuwe waarde en daarmee een nieuwe markt. Door te werken aan beeldproducties kunnen gebruikers binnen hun studie of vak oefenen, experimenteren en ervaring opdoen. Daarnaast kunnen gebruikers aan de hand van samenwerken een creatief netwerk opbouwen. Shootstarter helpt creatieve starters met drie doelen, namelijk: 1. Verbinden 2. Creativiteit stimuleren 3. Zichzelf beter presenteren op de arbeidsmarkt Deze doelen komen binnen het format tot uiting in drie soorten pagina’s namelijk: 1. Een “gezocht” feed waarop oproepjes met vraag naar samenwerking worden geplaatst. 2. Een portfolio database waarbinnen gebruikers zichzelf aanbieden en elkaar kunnen inspireren. 3. Een persoonlijke profielpagina waarop gebruikers zichzelf presenteren aan de hand van een uitgebreid portfolio en een cv. Binnen deze opbouw kunnen gebruikers met elkaar in contact komen via privé berichtjes, om vervolgens een fotoshoot te plannen. De vormgeving van het concept is simpel, overzichtelijk en modern, maar hanteert wel een persoonlijke touch, omdat het gaat om een creatieve doelgroep. Summary This research was conducted without a client. During my study at the styling academy Artemis and my minor image at the HVA, I sometimes got the task to organise a photo shoot. When I did this assignment as stylist, I had to find a photographer for free. And when I did this assignment as a photographer, I had to find a stylist for free. I noticed that this was a very difficult task and that a lot of valuable time was lost in finding affordable and suitable collaboration. This time can be better spent on the creative process that is involved in image production. So I came to the idea to develop a website on which starting stylists, models, photographers and make-up artists can come together, to collaborate on image productions. This research will bring an answer to the question: “What does a business plan and prototype for an online platform, where starting creatives can cooperate cheaply, to work on photo shoots, look like,?” This question will be answered on a basis of field and desk research. The desk research includes various theoretical analyses. Within the field research I have interviewed thirteen respondents. The ideas that I have developed by doing desk research and conducting interviews, will be developed in a prototype called Shootstarter. The report itself serves as the business plan. Thereafter the prototype has been tested on the basis of seven usability tests. Affordable collaboration on photo shoots will give starting creatives the ability to work on their creative concept without boundaries. Shootstarter will focus on fashion photography, including the niches stylists and designers, photographers, make-up artists and models. The target of Shootstarter consists of start-up creatives, who are still studying or just graduated and want to work on photo shoots. Shootstarter will be about helping each other. The community-website makes no connections, but only gives its users the ability to do this them selves. The intention is to create a creative melting pot of ideas. Shootstarter is an entirely new concept, which fully focuses on the needs of the target group, without looking at its competitors. This creates a new value and thus a new market. By working on photo shoots users can practice within their study or profession and so experiment and gain experience. Next to this, users can build a network by working together. Shootstarter will help creative starters with three goals, namely: 1. To connect 2. To stimulate creativity 3. To improve self-presentation on the creative labour market These goals will be reflected in three kinds of website pages: 1. A "wanted" feed where calls with demands for cooperation are placed, 2. A portfolio database where users offer themselves and inspire each other. 3. A personal profile page where users present themselves on the basis of a extensive portfolio and a resume. In order to plan a photo shoot, users can contact each other through private messages. The design of the concept is simple, clear and modern. The design has its own personal touch, because the concept has a creative audience.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk