De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spotify - Het verhogen van engagement op Facebook

Rechten:

Spotify - Het verhogen van engagement op Facebook

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Voor de opdrachtgever Spotify is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Wat voor content wil de Spotify user zien op de Facebookpagina van Spotify, zodat er met deze doelgroep meer interactiviteit gegenereerd wordt?”. Deze probleemstelling is opgesteld aan de hand van eigen observaties en later in overleg met de Marketing Manager van Spotify. Zowel vanuit Spotify zelf, als vanuit eigen observaties, is het belang van engagement creëren op de Facebookpagina van Spotify toegenomen. Spotify heeft daar nu een prioriteit van gemaakt en dit onderzoek zal inzicht geven in de mogelijkheden om de interactiviteit op Facebook te verhogen en geeft advies hoe Spotify dit kan toepassen op de eigen Facebookpagina. Allereerst is er deskresearch gedaan naar de markt waar Spotify zich momenteel bevindt. Hier is zowel het concurrentenveld geschetst, als de huidige ontwikkelingen binnen de muziek(streaming)diensten. Aan de hand van het deskresearch en theoretische verdieping zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld die gezamenlijk antwoord moeten geven op de hoofdvraag. Om tot een goed resultaat te komen is er zowel een enquête uitgezet onder de doelgroep en zijn er diepte-interviews met personen uit de doelgroep gehouden. De enquête geeft meer inzicht in algemene informatie over de doelgroep, de diepte-interviews geven een beeld van de doelgroep ten opzichte van de Spotify Facebookpagina. In de diepte-interviews hebben de respondenten de Spotify pagina bekeken en hun feedback gegeven. Voordat er een analyse van de doelgroep is gemaakt, werden de interacties van Spotify vergeleken met die van de concurrenten middels de IPM+ analyse. Hierbij is gekeken naar de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse hoeveelheid interacties ten opzichte van de hoeveelheid fans. Vervolgens is er een doelgroep analyse uitgevoerd waarbij in de enquête voornamelijk gericht is op het social media gebruik en Spotify gebruik en in de diepte-interviews is er samen met de respondenten gekeken naar de Facebookpagina van Spotify. Hier kon dieper ingegaan worden op de wensen en behoeften ten aanzien van de Facebookpagina van Spotify, maar ook over algemene zaken als vormgeving, tone-of-voice en eventuele elementen die een Facebookpagina interessant maken. Uit de interviews en enquêteresultaten is vervolgens een conclusie getrokken die in combinatie met de literatuur geleid heeft tot een aantal concrete aanbevelingen met betrekking tot het creëren van interacties. In verder onderzoek kan Spotify middels A/B-testen bekijken in welke mate de aanbevelingen zorgen voor meer interactie en uiteindelijk leiden tot het verhogen van engagement onder de doelgroep. Door het uitvoeren van deze testen kan ook onderzocht worden welke eventuele huisstijl toegepast kan worden en welke visualisaties het meest gewaardeerd worden door de doelgroep. Summary In this research for Spotify, I have set up the following main research question: “What kind of content does the Spotify user want to see on Spotify’s Facebook page to increase the online interaction with this target group?”. This problem definition has been established on the basis of my own observations and in deliberation with the Marketing Manager of Spotify. My observations, as well as Spotify, recognized the increased importance of creating more engagement on the Spotify Facebook page. Spotify’s team made this their number one priority and this research will give more insights in the different options that can help increase the interaction on Facebook and will give Spotify advice on how to apply these options on their own Facebook page. First of all, a desk research had been executed on the market in which Spotify finds itself now. This described the competition field, as well as the developments of current music (streaming) services. After the desk research and marketing theories on engagement and social media, I have set up a few research questions that altogether will have to answer the main research question. In order to get the best test results, an online survey was combined with in-depth interviews, which were held with persons from the target group. The survey gave insights to general information about the target group, and the in-depth interviews gave a perspective on the target group in relation to the Spotify Facebook page. During the interviews, the respondents viewed the Spotify page and gave their feedback on it. Before making an analysis of the target group, the interactions on the Facebook page of Spotify were compared to those of the competitors by using an IPM+ analysis. The analysis showed the amount of daily, weekly and monthly interactions divided by the amount of Facebook page fans. Subsequently, a target group analysis was executed, in which the survey was focused on social media behaviour and Spotify use. In the in-depth interviews, the respondents had to observe Spotify’s Facebook page. The respondents had the chance to look closer into the Spotify page and express their wishes and needs towards a Facebook page. Furthermore, general subjects such as design, tone-of-voice and other elements that makes a Facebook page more interesting were discussed. All the results of the online survey and interviews were combined with insights from literature and were led to a conclusion, which made it possible to give clear recommendations in relation to increasing interactions on the Spotify Facebook page. Further research, such as A/B-testing, can test to which extent the recommendations are leading to the increase of interactions and eventually more engagement with the target group. These tests are also providing a chance to see which possible corporate identity fits Spotify the most and which visualisations are most valued by the target group.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk