De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plaatsing van zeecontainers zonder vergunning : gemeemte Edam-Volendam

Rechten:

Plaatsing van zeecontainers zonder vergunning : gemeemte Edam-Volendam

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Edam-Volendam afdeling Vrom, sectie Bouw & Milieuzaken, (hierna gemeente). De opdracht wordt verricht in het kader van afstuderen aan de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam. De gemeente Edam-Volendam heeft al enkele jaren te kampen met particulieren en bedrijven die zeecontainers plaatsen en deze vervolgens gebruiken als (extra) opslagruimte zonder dat zij beschikken over een omgevingsvergunning. Deze zeecontainers worden ook geplaatst op grond in eigendom van de gemeente. Het illegaal plaatsen van zeecontainers is dan ook de aanleiding voor dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om een plan van aanpak op te stellen voor de aanpak van het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning en het opstellen van een tekstvoorstel voor het omgevingsbeleidsplan dat in 2016 door de nieuwe gemeenteraad zal worden vastgesteld. De vraag die in dit rapport centraal staat luidt: “In hoeverre worden de zeecontainers binnen de gemeente Edam-Volendam gebruikt in strijd met de vergunningsplicht o.g.v. de WABO en de APV en hoe kan de gemeente het beste optreden tegen eventueel het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning binnen de gemeente?” In hoofdstuk 1 wordt een uitgebreide inleiding gegeven. In dit hoofdstuk wordt onder andere aangegeven wat de aanleiding en doelstelling is van het onderzoek. Welke vragen in welk hoofdstuk beantwoord zullen worden. En welke onderzoeksmethodes gebruikt zullen worden om het onderzoek uit te voeren. Hoofdstuk 2 weergeeft de juridische context rondom de zeecontainer in de gemeente Edam-Volendam. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar hoe een zeecontainer als bouwwerk juridisch wordt gedefinieerd, waar een bouwwerk juridisch aan moet voldoen, aan welke wet- en regelgeving een zeecontainer moet voldoen in een openbaar gebied en aan welke wet- en regelgeving een zeecontainer moet voldoen op een privéterrein. Hieruit is gekomen dat een zeecontainer juridisch te beschouwen is als een bouwwerk als deze direct of indirect verbonden is of steun vindt op de grond en een plaatselijke functie heeft of meer dan 31 dagen op een bepaalde plaats heeft gestaan. De zeecontainer als bouwwerk moet, behoudens uitzonderingen, juridisch voldoen aan de vergunningsplicht en de welstandeis. De zeecontainer moet eveneens in overeenstemming zijn met het bouwbesluit en het bestemmingsplan volgens artikelen 2.10 en 2.12 Wabo. En als de zeecontainer zich bevindt op de openbare weg, is op grond van de APV een vergunning nodig als de weg door de plaatsing van de zeecontainer anders dan overeenkomstig de publieke functie wordt gebruikt. Op een privéterrein gelden dezelfde regels voor de zeecontainer als op een openbare weg. hoofdstuk 3 weergeeft de mogelijkheden voor de aanpak van het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn voor de aanpak van de zeecontainers die zonder vergunning in de gemeente Edam-Volendam geplaatst zijn. De mogelijkheden die naar voren zijn gekomen zijn. Voorlichting, samenwerking met particulieren en bedrijven, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, vergunningen/ontheffingen intrekking en revindiceren. Daarnaast kan de gemeente, een hechtenis stellen of een geldboete opleggen. De gemeente heeft ook nog de mogelijkheden legaliseren, dereguleren en gedogen. Deze mogelijkheden mogen alleen in bijzondere gevallen worden gebruikt. Hoofdstuk 4 weergeeft de inventarisatie van de zeecontainers in de gemeente Edam-Volendam. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar hoeveel zeecontainers in de gemeente Edam-Volendam staan, hoeveel zeecontainers als bouwwerk worden gebruikt, hoeveel zeecontainers vergunningsplichtig zijn en hoeveel aan de vergunningsplicht voldoen. Eveneens wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet hoeveel zeecontainer in strijd met de APV zijn geplaatst. Uit de inventarisatie is onder andere gebleken dat er in 2015, 47 van de 57 zeecontainers aan te merken waren als bouwwerken. Hiervan voldeed er maar één zeecontainer aan de vergunningsplicht uit de Wabo. Op 27 oktober 2015 waren er 49 zeecontainers in strijd met de APV en op 2 december 2015 waren er nog maar 42 zeecontainers in strijd met de APV. Hoofdstuk 5 weergeeft welke maatregel het beste is om het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning tegen te gaan, volgens het bouwbeleidsplan 2012-2016 en in het kader van efficiëntie en effectiviteit. In relatie tot het Bouwbeleidsplan kan worden geconcludeerd dat de last onder dwangsom, behoudens uitzonderingen, de voorkeur verdient. In het kader van efficiëntie en effectiviteit bestaat de beste maatregel uit een combinatie van maatregelen. Deze combinatie van maatregelen bestaat uit het geven van gerichte voorlichting aan de doelgroep met daaraan parallel lopend een handhavingsprocedure, waarbij de last onder dwangsom. Hoofdstuk 6 bevat de eindconclusie. In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag: “In hoeverre worden de zeecontainers binnen de gemeente Edam-Volendam gebruikt in strijd met de vergunningsplicht o.g.v. de WABO en de APV en hoe kan de gemeente het beste optreden tegen eventueel het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning binnen de gemeente?” Hierbij zijn ook aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn gegeven in de vorm van een werkwijze. De werkwijze is te vinden in bijlage I. Uit het onderzoek kwam uiteindelijk naar voren dat een combinatie van maatregelen de beste manier vormt om het plaatsen van zeecontainers zonder vergunning aan te pakken. De combinatie bestaat uit gerichte voorlichting aan de doelgroep met daaraan parallel lopend een last onder dwangsom.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk