De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online contentstrategie voor Joan Organics

Rechten:

Online contentstrategie voor Joan Organics

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting De opdrachtgever van dit onderzoek is Joan Organics, een biologische verwenwinkel en webshop. De webshop is opgericht om een bredere doelgroep aan te spreken, namelijk vrouwen tussen de 30 en 60 jaar in Nederland die hun geld graag besteden aan biologische producten. Echter, de webshop bereikt niet het gewenste bezoekersaantal. De bezoekers moeten naar de webshop getrokken worden door online content, maar dit lukt niet met de huidige online strategie. Dit komt doordat Joan Organics geen inzicht heeft in de informatiebehoefte van de doelgroep. Hierdoor weet ze niet hoe de online content eruit moet zien en op welke kanalen die content dient te worden geplaatst om deze doelgroep te bereiken. Daarom is er onderzoek gedaan om antwoord te kunnen geven op de volgende probleemstelling: Wat voor online contentstrategie moet Joan Organics volgen om ervoor te zorgen dat er in 2016 minimaal 2.000 bezoekers per maand op haar website komen? Een contentstrategie is een vooropgezet plan waarin wordt vastgesteld hoe informatie met een bepaalde waarde voor een publiek kan helpen om een organisatiedoel te bereiken. Allereerst is deskresearch gedaan om te bepalen hoe die informatie eruit komt te zien. Hieruit bleek dat het vertellen van het achtergrondverhaal van een bedrijf een belangrijk element op een webshop van biologische winkels is. Daarnaast is het hebben van een blog momenteel een trend en dit wordt tevens ingezet om te zorgen voor herkenning bij en interactie met de doelgroep. Vanuit social media wordt naar het blog verwezen wat zorgt voor meer verkeer naar de website. Ook een nieuwsbrief zorgt hiervoor blijkt uit de concurrentie analyse. Uit deze analyse blijkt ook dat Instagram een kans kan zijn voor Joan Organics om haar producten en winkel te tonen. Ze kan de unieke winkeluitstraling ook tonen op haar website door een video van de winkel te plaatsen. Video’s op de website zorgen tevens voor een hoger zoekresultaat in Google en dus voor meer bezoekers. Tot slot blijkt uit de deskresearch dat er veel likes en reacties kunnen worden gegenereerd door het stellen van vragen op Facebook. Om te onderzoeken wat de informatiebehoefte van de online doelgroep is, is er fieldresearch gedaan. Uit het panelgesprek en de enquête blijkt dat de doelgroep meer wil weten over de achtergrond van Joan Organics en meer sfeerbeelden op de homepage wil zien. Joan Organics kan door een blog aantonen dat ze productkennis heeft, blijkt uit het panelgesprek. Introducties van deze blogartikelen ziet de doelgroep graag terug op Facebook. Verder vinden ze het leuk als er interactie wordt opgeroepen via Facebook door middel van het stellen van vragen aan de bezoeker. Video’s ziet de doelgroep ook graag terug op Facebook, het blog en Instagram. Hierop kan worden aangetoond wat men met producten kan doen en waar bepaalde producten of merken vandaan komen. Een eis van de doelgroep is dat ze Joan Organics alleen terug willen zien op Instagram als ze zich op alle mediakanalen consequent uit. Verder ontvangt de doelgroep graag een nieuwsbrief van Joan Organics met daarin aanbiedingen, nieuwe producten en verwijzingen naar nieuwe blogartikelen. Uit de desk- en fieldresearch blijkt dat alle communicatie-uitingen moeten worden gebaseerd op de volgende kernboodschap: Joan Organics is een unieke 100% biologische verwenwinkel die mensen kennis laat maken met eerlijke producten voor mens, dier en milieu en waar elke bezoeker persoonlijke aandacht en advies krijgt. De in te zetten mediakanalen zijn de website met een blog, de Facebook-pagina, een nieuwsbrief en Instagram. Indien er blijkt dat dit te veel kanalen zijn en niet alles consequent kan worden bijgehouden, dient Joan Organics Instagram te laten vervallen. Executive summary This research is been conducted for Joan Organics, an organic treatshop and webshop. The webshop was founded to reach a larger target group, women in the Netherlands, between 30 and 60 years, who like to spend their money on organic products. However, the webshop does not reach the desirable visitors. The visitors have to be pulled to the webshop because of online content, but with the current online strategy it does not work. The reason it does not work is because Joan Organics has no insight in the needs of information of the target group. This is why she does not know how the online content should look like and on which channel the content should be placed to reach the target group. Therefore, a research is done to answer the research question: What kind of online contentstrategy Joan Organics should follow to reach the minimum amount of 2.000 visitors a month on her website in 2016? A contentstrategy is a preconceived plan where is set how information with some value for an audience can help to reach the organization goal. First of all, deskresearch is done to decide how the information is going to look like. Telling the background story of a company is an important element on a webshop of organic stores. Currently having a blog is a trend and it is also used for recognition and interaction with the target group. References of social media to the blog are used for more traffic to the website. Also a newsletter can be used to generate more traffic to the website, was proved by the analysis of the competitors. Also Instagram can be an opportunity for Joan Organics to show her products and store, came out of this analysis. She can show the unique representation of the store on her website by posting a video of the store. Besides, videos on the website cause a higher search result in Google which causes more visitors. At last, more likes and reactions can generate by asking questions on Facebook, the deskresearch proved. To investigate what the information needs of the online target group are, fieldresearch is done. The target group wants to know more about the background of Joan Organics and would like to see more visuals of the ambiance on the homepage, turned out of the focus group and the survey. With a blog Joan Organics can prove her product knowledge, came out of the focus group. The target group would like to see introductions of these blogposts on Facebook. Further, they like it when there is interaction on Facebook by asking questions to the visitors. The target group also likes to see videos on Facebook, the blog and Instagram. In those videos can be shown what people can do with products and where particular products and brands come from. A requirement of the target group is that they only want to see Joan Organics on Instagram if she consequently expresses herself on all the media channels. Also the target group would like to receive a newsletter from Joan Organics with deals, new products and references to new blogposts. Deskresearch and fieldresearch showed all communication expressions should be based on the following core message: Joan Organics is an accessible and unique organic treatshop with product knowledge, where every visitor receives personal attention and advice. The useable channels are the website with a blog, the Facebook-page, a newsletter and Instagram. In case it turns out there are too much channels and not every channel can be consequently updated, Joan Organics should drop Instagram.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk