De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe leefbaar is Volewijck?

Rechten:

Hoe leefbaar is Volewijck?

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Afgelopen jaren publiceerden verschillende kranten artikelen over de mate van leefbaarheid in Volewijck, gelegen in Amsterdam-Noord. Zo publiceerde met name Het Parool veelal negatieve artikelen in de media. Op 19 december 2014 verscheen er een artikel over Volewijck op de website van Het Parool: ‘Bewoners Volewijck hebben niets aan creatief gedoe op IJoever’. In het artikel wordt de wijk op een negatieve manier beschreven. (Parool a, 2014). De negatieve toon van dit artikel wekt de indruk dat Volewijck een slechte buurt is en dat het slecht gesteld is met de leefbaarheid in de wijk. Volgens een ander bericht van Het Parool dat verscheen op 6 november 2014, leven mensen in Amsterdam-Noord in het meest onveilige gebied van Nederland (Parool b, 2014). Eén op de drie inwoners van Amsterdam-Noord is vorig jaar het slachtoffer geworden van een misdrijf, meer dan in enig ander politiedistrict in Nederland (CBS a, 2013). In deze scriptie wordt onderzoek gedaan of de negatieve berichtgeving over Volewijck terecht is door de mate van leefbaarheid in de wijk te meten. Eerst is er onderzoek gedaan naar de berichtgeving in de media over Volewijck door middel van een inhoudsanalyse. Uit de artikelen die onderzocht zijn, is gebleken dat er negatieve mediaframing wordt toegepast in de berichtgeving over de wijk. De keuzes die de journalisten hebben gemaakt bij het schrijven van de nieuwsberichten hebben dan ook een grote invloed op de beleving van de lezer, waardoor deze een negatief beeld van de wijk krijgt. Om te onderzoeken of dit negatieve beeld die de berichten in de media schetsen ook daadwerkelijk klopt, wordt er in dit onderzoek geanalyseerd in hoeverre Volewijck als leefbaar wordt beschouwd door de inwoners. De mate van leefbaarheid is uitgesplitst in de gepercipieerde en de veronderstelde leefbaarheid, en onderzocht aan de hand van de methode Van Dorst (2005). Middels desk- en fieldresearch is er onderzoek gedaan naar de huidige leefbaarheid in Volewijck. Voor de deskresearch zijn er verschillende bronnen geraadpleegd en interviews afgenomen, welke vooral ingaan op de veronderstelde leefbaarheid. Zo is uit verschillende nieuwsbronnen en rapporten gebleken dat Volewijck de meest onveilige wijk in Noord is. Volewijck behoort tevens samen met IJplein/Vogelbuurt tot de armste wijken van Amsterdam, zo heeft een gemiddelde huishouden in Volewijck per jaar €23.500 te besteden. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met deskundigen. Uit deze interviews bleek dat Volewijck een gezellige buurt met veel actieve bewoners is, en zij de wijk zeker niet zo negatief beschouwen zoals de bovenstaande artikelen van Het Parool al beschrijven. De ondervraagden gaven echter wel toe dat het dringend nodig is om de wijk te renoveren. Volewijck is dan ook een aandachtsgebied en er moet ook zeker flink aandacht aan gegeven blijven worden, volgens de buurtbewoners. Daarnaast bestaat fieldresearch in dit onderzoek uit een enquête en twee panelgesprekken. Uit de enquêtes bleek dat maar liefst 74% van de ondervraagde buurtbewoners met zin in Volewijck woont. Verder staat de uitkomst van de panelgesprekken haaks op wat de artikelen in de media beweren. Zo kwam vooral bij de autochtone deelnemers naar voren dat Volewijck erg leefbaar is. De autochtone deelnemers gaven aan dat zij de sociale cohesie in de wijk zeer belangrijk vinden en zorgen daarom dat ze altijd goed contact met de buurt hebben. De allochtone deelnemers deelden dezelfde meningen op de meeste punten, al spraken zij wel van discriminatie in de wijk. Uit het panelgesprek met de allochtone buurtbewoners kwam daarmee, naar mijn mening, een groot probleem naar voren dat heerst in Volewijck. De spanningen tussen de verschillende culturele groepen kunnen namelijk desastreus zijn voor de sociale cohesie in de wijk. De algehele conclusie die getrokken kan worden uit dit onderzoek is dat het beter met de leefbaarheid is gesteld in Volewijck, dan het negatieve beeld dat verschillende media over de wijk schetsen. Zo zijn de deelnemers aan dit onderzoek overwegend positief over Volewijck en wordt de buurt door de inwoners als erg leefbaar beschouwd. Het grootste punt van aandacht wat naar voren kwam uit mijn onderzoek is de heersende discriminatie en de spanningen tussen autochtonen en allochtonen in de wijk. Gelukkig zijn er verschillende projecten actief in de wijk waarbij de discriminatie en andere negatieve punten tegen worden gegaan. Summary In recent years, several newspapers published many articles about the liveability in the Volewijck quarter, situated in the northern site of Amsterdam. The Dutch newspaper ‘Het Parool’ mainly published negative articles about Volewijck in the past few years. For instance, Het Parool published an article ‘Bewoners Volewijck hebben niets aan creatief gedoe op IJoever’ in 2014 in which the Volewijck quarter is described in a very negative way. The negative descriptions demonstrated in this article create the impression that the living environment of Volewijck is in a miserable state. Moreover, the same newspaper published an additional article that suggests that the Volewijck quarter is situated in the most insecure area of the whole country. One out of three inhabitants of the northern site of Amsterdam became victim of a crime in 2013, which is a higher ratio than in any other Dutch city. In addition, the purpose of this paper is to investigate whether the negative reports, displayed in those articles about the liveability in Volewijck, can be considered as true. First, this study examines the way of reporting about Volewijck in the media through a content analysis. The results of this investigation suggest that the published articles suffer from so-called mediaframing. To illustrate, the articles are written in a subjective way by the authors to influence the reader’s perception about the subject. This influence is predominantly negative in those articles so a negative opinion about the quarter Volewijck arises. Furthermore, this paper investigates the liveability in Volewijck. To measure the liveability in Volewijck, the concept liveability must first be explained. This paper considers three measures of liveability, which are deducted from the paper of Machiel van Dorst (2005): the supposed liveability, the observed liveability and the obvious liveability. The research about the reports in the media and the liveability of Volewijck is done by desk- and fieldresearch. For the deskresearch, several sources of literature and statistics are used and I interviewed a couple of specialists to examine the supposed liveability. Research about several news articles and reports about the quarter found that Volewijck is considered as the least safe quarter in the northern site of Amsterdam. Furthermore, the average income of the inhabitants of Volewijck is together with the quarter IJplein/Vogelbuurt the lowest number of Amsterdam. A household earns only €23.500 a year on average. Besides of this statistical research, I interviewed some experts of Volewijck. The overall outcome of these interviews was that the social environment in Volewijck is surprisingly quite intimate accompanied by active inhabitants. They admitted that the quarter needs to be renovated and it stays an area for attention, but all the experts rejected the negative image that is reported in the media. The fieldresearch of this study consists of a survey among the inhabitants and a focus group conversation to measure the observed liveability. The survey found evidence for a high level of observed liveability. For instance, 74% of the sample is happy to be an inhabitant of the quarter. Moreover, the results of the focus group conversations are at odds with the negative image that is reported in the articles. All of the participants agreed on a high level of liveability in Volewijck and want to stay in the quarter. In addition, indigenous inhabitants consider the social cohesion in Volewijck as important for which they stay in touch with each other. The results from the focus group with foreign inhabitants were almost the same, except for the part where the foreigners complained about the discrimination within the quarter. Overall, this study provides evidence that contradicts the negative, framed reports in the media. Participants were very positive about the quarter and consider most of the liveability in Volewijck over as high. The only complaints were about the social cohesion between different cultures and the existing discrimination. In addition, there are many operating projects in the quarter to work on the negative aspects.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk