De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeterplan voor de website van Stichting Varkens in Nood

Verbeterplan voor de website van Stichting Varkens in Nood

Samenvatting

Samenvatting Bij dit onderzoeksrapport hoort de volgende onderzoeksvraag: welke aanpassingen in functionaliteit, content en design moeten er op VarkensinNood.nl worden aangebracht om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep, zodat het bouncepercentage binnen een jaar gedaald is naar 50%? Het doel is dus dat het bouncepercentage binnen een jaar is gedaald naar 50%. Om dit doel te bereiken is er zowel desk- als fieldresearch gedaan. Bij deskresearch is er aandacht besteed aan Stichting Varkens in Nood en verder is er doelgroeponderzoek gedaan. De huidige website is geanalyseerd en de trends op websitegebied zijn beschreven. Daarnaast is er een uitgebreide concurrentie- en best practicesanalyse gemaakt, waarin onder andere duidelijk wordt hoe VarkensinNood.nl zich kan onderscheiden van de concurrenten. Bij fieldresearch is er gebruik gemaakt van drie methoden. Methode één is een enquête om erachter te komen wat de doelgroep van de huidige website vindt. Met de uitkomsten van deskresearch en de enquête is er een eerste prototype gemaakt die bestaat uit vier pagina’s. De homepage, het nieuwsoverzicht, het nieuwsbericht en de donatiepagina. Tijdens methode twee: het panelgesprek, is het prototype aan vijf vrouwen uit de doelgroep gepresenteerd. De feedback is verwerkt in het prototype en tijdens methode drie is er aan zes experts gevraagd wat zij van dit prototype vinden. Met hun feedback is het prototype nog één keer aangepast tot een definitief grafisch advies. Uit desk- en fieldresearch zijn conclusies getrokken, waardoor er vervolgens een logisch en goed onderbouwd advies geschreven kon worden. Dit advies geeft antwoord op de probleemstelling en helpt het doel van het onderzoek te bereiken. In het hoofdstuk advies staat onder andere dat bezoekers nu niet verleid worden om door te klikken na het lezen van bijvoorbeeld een nieuwsbericht. Door gerelateerde berichten toe te voegen aan een nieuwsbericht wordt de bezoeker meer geprikkeld om door te klikken. Het nieuwsbriefformulier kan een stuk kleiner, door alleen naar het e-mailadres te vragen. Hoe minder moeite, des te eerder een stap wordt uitgevoerd. Verder staat er op de huidige website in het nieuwsbriefformulier een keuze voor een nieuwsbrief over honden. Dit schept verwarring bij de doelgroep en daarom wordt er geadviseerd om de keuze voor honden eruit te halen. Verder is de website op dit moment nog niet geheel responsive. Omdat een groot aantal mensen de website ook bezoekt via hun smartphone is het belangrijk dat de website responsive is. Een responsive design zal zorgen voor minder afhakers. Er wordt ook geadviseerd om van de drie kolommen op de website één kolom te maken. Dit zorgt namelijk voor rust en overzicht en hiermee kan Stichting Varkens in Nood zich onderscheiden van de concurrent Wakker Dier die op dit moment een vergelijkbaar webdesign heeft. Verder wordt aangeraden om nieuwsberichten prominenter op de homepage te zetten. Deze pagina wordt namelijk als beste bezocht. Verder mag het lettertype iets groter. Het wordt aangeraden om lettertype 16 te gebruiken, zodat de doelgroep niet teveel naar het scherm hoeft te turen. Summary This research report involves the following problem statement: what adjustments in functionality, content en design should be applied to VarkensinNood.nl to better suit the desires and needs of the target group, so that the bounce rate drops to 50% within a year. The goal, therefore, is that the bounce rate drops to 50% within a year. In order to achieve this goal, both desk- and field research has been done. In the desk research, attention has been paid to the ‘Varkens in Nood’ Foundation and target group research has been performed. The current website is analysed and trends in website design are described. In addition, a comprehensive competitor and best practices analysis is made, which among others demonstrates clearly how VarkensinNood.nl can distinguish itself form its competitors. In the field research three methods were used. Method number one is a survey to find out what the target group thinks of the current website. With the results of desk research and the survey a first prototype was created consisting of four pages: the homepage, the news overview, the new release and the donation page. During method number two, the panel discussion, the prototype was presented to five women from the target group. The panel’s feedback has been incorporated into the prototype and during method number three, six experts were asked what they think of this prototype. With their feedback the prototype was adapted once more to come to a final graphic advice. Conclusions were drawn from the desk- and field research, form which a logical and well-founded advice could be written. This advice addresses the problem statement and helps to achieve the goal of the research. In the chapter ‘advice’ it is stated, among others, that visitors are currently not tempted to click through after, for example, reading a news story. By adding related posts to a news story, the visitor is stimulated to click through. The newsletter form can be made a lot smaller by only asking for the e-mail address. The less effort, the sooner a step is performed. The newsletter form on the current site offers an option to select a newsletter about dogs. This creates confusion among the target group, and therefore it is recommended to remove this option. The website is currently not fully responsive. Because a large number of people visit the website via their smartphone, it is important tat the website is responsive. A responsive design will result in fewer dropouts. It is also advised to change the current layout with three columns to a layout with a single column. Doing so ensures Simplification and overview, and thus differentiates you form your competitor ‘Wakker Dier’ which has a similar web-design. Furthermore, it is recommended to put news stories more prominent on the homepage. This page is best visited. Finally, the font size may be increased slightly. It is recommended to use font size 16, so the target group need to peer too much at the screen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk