De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de content, functionaliteit en het design van MyBlackHair.nl

Een onderzoek naar de content, functionaliteit en het design van MyBlackHair.nl

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek is uitgevoerd voor MyBlackHair.nl. MyBlackHair.nl is een Nederlands online magazine dat vrouwen inspireert en informeert over de verzorging van kroeshaar make-up mode gezondheid en lifestyle. De aanleiding van dit onderzoek is de langzame stijging van het aantal unieke bezoekers van het online magazine. Door middel van een analyse van de huidige website en het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep wil MyBlackHair.nl het online magazine optimaliseren zodat het aantal unieke bezoekers in de toekomst zal stijgen. De doelstelling van dit onderzoek is opgesteld om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: ‘welke aanpassingen in functionaliteit webdesign en content moeten er op MyBlackHair.nl worden aangebracht zodat de website aansluit bij de wensen en behoeften van de bezoekers en het aantal unieke bezoekers stijgt?’ De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag bestaat onder andere uit dit adviesrapport. Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er een onderzoek uitgezet. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek voor de interne analyse de doelgroepanalyse en de trendanalyse. Er is ook fieldresearch gedaan in de vorm van: - Panelgesprekken om de wensen en behoeften van de doelgroep in kaart te brengen - Interviews met black bloggers om meer informatie over Nederlandse black bloggers te krijgen - Interviews met mediaprofessionals die feedback hebben gegeven op de prototypen ontwerpen. Met deze feedback zijn de definitieve ontwerpen van het geoptimaliseerde online magazine ontstaan Met de resultaten van de desk- en fieldresearch zijn verschillende conclusies worden getrokken. Eén van de belangrijkste conclusies uit de trendanalyse en fieldresearch is dat visuele content populair is. Bezoekers willen geïnspireerd worden door middel van afbeeldingen en video's. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om meer visuele content voor het online magazine te produceren. Een tweede belangrijke aanbeveling is om de gehele breedte van de webpagina te gebruiken om de visuele content beter tot zijn recht te laten komen. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen op het gebied van content functionaliteit en design en een apart adviesproduct met de ontwerpen van de prototypen en de definitieve ontwerpen van de vernieuwde website. SAMENVATTING This research was conducted for MyBlackHair.nl. MyBlackHair.nl is a Dutch online magazine that inspires and informs women about the care of black hair makeup fashion health and lifestyle. The motive behind this research is the slow increase in numbers of unique visitors. Through the analysis of the current online magazine and mapping of the wishes and needs of the target group MyBlackHair.nl would like to optimize the online magazine so that the number of unique visitors will increase in the future. The aim of this study is to answer the central research question: what kind of changes in functionality web design and content should be applied to MyBlackHair.nl to connect with the wishes and needs of the visitors and help to increase the number of unique visitors? Answering the central question includes this record. To answer the central research question this research was completed. It includes a systematic review for the internal analysis audience analysis and trend analysis. It also includes field research as in: - Panel discussions to identify the requirements and needs of the target group - Interviews with black bloggers to get more information about Dutch black bloggers - Interviews with media professionals who have provided feedback on the prototype designs. With this feedback the final designs of the optimized online magazine were created. With the results of the desk and field research different conclusions can be drawn. One of the main conclusions from the trend analysis and field research is that visual content is very popular. The visitors stated that they would like to be inspired by images and videos. The main recommendation is therefore to produce more visual content for the online magazine. Another important recommendation is to use the entire width of the web page so that the quality of the visual content will be optimized. This record is finished with recommendations in the field of content functionality and design and a separate booklet with the product design that includes the prototypes and the final design of the new website.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk