De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social mediastrategie Buma Music Academy

Social mediastrategie Buma Music Academy

Samenvatting

Managementsamenvatting In deze afstudeeropdracht wordt er onderzoek gedaan naar een verbeterde social mediastrategie in opdracht van de Buma Music Academy. Er was echter geen social mediastrategie maar een social mediaplan die nog niet uitgewerkt was tot een volledige strategie. De Buma Music Academy is een organisatie die muziek wil terugbrengen op het voortgezet onderwijs door een gratis online lespakket aan te bieden aan muziek-, kunst- of CKV docenten. Leerlingen zijn de primaire doelgroep en docenten de secundaire doelgroep op het gebied van de social mediastrategie. Daarnaast zijn docenten de primaire doelgroep voor het online lespakket. Het onderzoek bestaat daarom niet alleen uit de social mediastrategie maar ook uit het online lespakket. Veel docenten hebben zich in het jaar 2014-2015 aangemeld voor het online lespakket maar meer dan de helft heeft hier geen gebruik van gemaakt. Dit komt omdat het online lespakket niet voldoende stof bevat om een heel jaar te vullen. Naast het online lespakket zijn er verschillende activiteiten waaraan leerlingen mee kunnen doen, deze activiteiten worden verspreid via social media en de website. De Buma Music Academy wil, door middel van een social mediastrategie, graag weten hoe er met leerlingen de beste interactie kan plaatsvinden om ze op de hoogte te brengen van de extra activiteiten die buiten het lespakket om worden georganiseerd. De volgende vragen worden hiervoor gesteld: Met welke aanpassingen in de huidige social mediastrategie kan de Buma Music Academy de interactie met leerlingen tussen de 14-18 jaar verhogen? En hoe kan deze aangepaste strategie een blauwdruk worden voor andere projecten? Uit de deskresearch is gebleken dat de primaire doelgroep het meest gebruik maakt van Instagram, Snapchat, Whatsapp en Facebook. Het is lastig om interactie te creëren met jongeren omdat ze social media gebruiken uit eigenbelang. Jongeren bestaan op social media voornamelijk uit joiners (gebruik maken van sociale netwerken) en specators (lezen van bloggen, bekijken van video’s en luisteren naar muziek). Een belangrijke conclusie uit de fieldresearch is dat jongeren bevestigen social media te gebruiken om in contact te komen met vrienden en om producten of diensten te zoeken. Alleen om die redenen gebruiken zij social media. Daarnaast vinden jongeren school niet leuk en zullen daarom ook niet snel onderwerpen over school opzoeken via social media. Daarom is het lastig voor de Buma Music Academy om leerlingen te bereiken via social media. Een social mediastrategie is niet relevant voor de Buma Music Academy omdat de interesse van de primaire doelgroep hier niet ligt en de secundaire doelgroep weinig gebruik maakt van social media. Het integreren van social media in het online lespakket biedt daarentegen mogelijkheden om leerlingen te bereiken. Tot nu toe is het lespakket geen volwaardige lesmethode en de stof voldoet niet aan elk niveau van het voortgezet onderwijs. Dit kan een reden zijn dat veel docenten geen gebruik maken van het lespakket. Docenten maken zelf weinig gebruik van social media maar voor school zouden ze het wel willen gebruiken. De blauwdruk uit hoofdstuk 8 kan worden ingezet als een organisatie geen kennis heeft met social media. Door deze blauwdruk aan te houden, kan een organisatie een social mediastrategie uitvoeren zonder hulp van een expert. Summary In this thesis, research is done on an enhanced social media strategy commissioned by the Buma Music Academy. However, it was not a social media strategy but a social media plan that had not yet been developed into a full strategy. The Buma Music Academy is an organization that wants to bring music back in secondary education by offering a free online curriculum to music, art or CKV teachers. Students are the primary target group and teachers are the secondary target group in the social media strategy. In addition, teachers are the primary target group for the online curriculum. The research therefore not only includes the social media strategy but also the online curriculum. Many teachers have signed up for the online curriculum in the year 2014-2015 but more than half of them did not make use of it. This is because the online curriculum does not contain enough material to fill an entire year. Besides the online curriculum, there are various activities in which students can participate, these activities are disseminated through social media and the website. The Buma Music Academy wants to know, through a social media strategy, how to interact with students in the best possible way to inform them about the extra activities that are organized outside of the curriculum. The questions asked about this are: With which adjustments, in the current social media strategy, can the Buma Music Academy increase interaction with students between 14-18 years old? And how can this adjusted strategy become a blueprint for other projects? The desk research has shown that the primary target group makes the most use of Instagram, Snapchat, Whatsapp and Facebook. It is difficult to create interaction with young people because they use social media in their own interest. Youngsters on social media mainly are joiners (using social networks) and specators (reading blogs, watching videos and listening to music). An important conclusion from the field research is that young people use social media to get in touch with friends and to search for products or services. These are the only reasons they use social media. In addition, young people do not like school and will not look up things quickly to find topics about school on social media. Therefore, it is difficult for the Buma Music Academy to reach students through social media. A social media strategy is not relevant for the Buma Music Academy since the interest of the primary target group is not on social media and the secondary target group makes little use of social media. Integrating social media into the online curriculum, however, offers opportunities to reach students. So far, the curriculum is not a full teaching method and the substance does not meet any level of secondary education. This may be a reason why many teachers do not use the curriculum. Teachers make little use of social media but for school they would use it. The blueprint in chapter 8 can be deployed when an organization has no knowledge of social media. By using this blueprint, an organization knows immediately what steps should be made to create a social media strategy.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk