De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wensen en behoeften van de doelgroep van Shurfing

De wensen en behoeften van de doelgroep van Shurfing

Samenvatting

Managementsamenvatting In opdracht van het online platform Shurfing is er onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de doelgroep van Shurfing ten aanzien van drie social-mediakanalen (Facebook, Twitter en Instagram), teneinde een advies te geven over de social-mediastrategie voor Shurfing ter bevordering voor de bekendheid van Shurfing. De probleemstelling luidt dan ook: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep van Shurfing ten aanzien van drie social-mediakanalen (Facebook, Twitter en Instagram) voor Shurfing? De vraag is beantwoord met de onderstaande deelvragen. · Deelvraag 1: Wat zijn belangrijke inzichten op het gebied van social media, social-mediastrategieën en doelgroep modellen? · Deelvraag 2: Hoe is het social-mediabeleid van vergelijkbare diensten? · Deelvraag 3: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep wat betreft verschillende online kanalen? · Deelvraag 4: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep wat betreft de soort content? Deelvraag één bevat het theoretisch kader van dit onderzoek. Het belangrijkste deel van het theoretisch kader is het Social Technographics Ladder model van Charline Li en Josh Brenhoff. Daarnaast is er gekeken naar de theorie over de stappen die nodig zijn voor het creëren van een social-mediastrategie. Deelvraag twee bestaat wederom uit deskresearch. In deze deelvraag is gekeken naar vier soortgelijke platformen. Het social-mediagedrag van deze platformen is geanalyseerd en vormt als inspiratie voor de enquête. Deelvraag drie gaat over de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot de verschillende online kanalen. Deze vraag in beantwoord door middel van een enquête. Deze enquête is verstuurd naar surfers (of potentiële surfers) tussen de 14 en 60 jaar. Dit kan zijn; windsurfen, kitesurfen, wavesurfen of stand-up-paddle. De enquête is ingevuld door 404 respondenten. Deze wensen en behoeften van de respondenten met betrekking tot de online kanalen bestaan uit een aantal factoren. Ten eerste is de doelgroep voornamelijk actief op Facebook en YouTube en in mindere mate op Instagram. Twitter is onpopulair onder de doelgroep. De bereidheid om een merk te volgen, is op Facebook en Instagram hoger dan op Twitter. Twitter lijkt hierdoor niet het juiste kanaal voor Shurfing. Verder blijkt dat de beste tijd om een bericht te posten op alle Facebook, Instagram en Twitter in de avond is. Dit is wanneer de meeste gebruikers online zijn. Deelvraag vier gaat over de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot de online content. Hier is het grootste deel van de probleemstelling beantwoord. Uit deze deelvraag is naar voren gekomen dat de doelgroep het liefst korte tekst, afbeeldingen en video’s op social media terugziet. Deze drie type content zijn populair op alle drie de kanalen. Verder ziet de doelgroep het liefst de nieuwste gear dat geplaats is op Shurfing.com terug op de social-mediakanalen van Shurfing. Als tweede ziet de doelgroep graag surf gerelateerd nieuws. Hieronder vallen Actievideo’s van surfers, lokale surfevenementen, surfspot informatie, verhalen en ervaringen van surfers, actiefoto’s van surfers en nieuw materiaal uitgebracht op de markt. Uit de enquête is ook gebleken dat de doelgroep zich voornamelijk in de groepen Spectators en Critics op de Social Technographics Ladder bevindt. De aanbevelingen in dit rapport bestaan uit de resultaten van deelvraag drie en vier. De resultaten zijn gebruikt om de stappen (die te maken hebben met de wensen en behoeften) tot een goede social-mediastrategie in te vullen. Een opmerkelijke aanbeveling is dat Shurfing Twitter niet moet toevoegen aan zijn social-mediastrategie. Hoewel uit de theorie en verdere deskresearch bleek dat dit een populaire social-mediakanaal is, blijkt dat de doelgroep van Shurfing zich hier nauwelijks op bevindt. Eventueel vervolgonderzoek zou bestaan uit het controleren en bijhouden van de social-mediastrategie. Dit is echter een bezigheid die continu onderhouden moet worden. Executive summary This research is conducted on behalf of the online platform Shurfing. This research is about the wishes and needs of the target audience of Shurfing, regarding three social media channels (Facebook, Twitter and Instagram) to give advice on the social media strategy Shurfing should run to promote the reputation of Shurfing. This comes down to the following main question: What are the wishes and needs of the target audience of Shurfing regarding three social media channels (Facebook, Twitter and Instagram) for Shurfing? This question is answered by the sub-questions below. • Sub-question 1: What are the key insights in the field of social media, social media strategies and target models? • Sub-question 2: What kind of social media policy do similar services follow? • Sub-question 3: What are the wishes and needs of the target audience regarding various online channels? • Sub-question 4: What are the wishes and needs of the target regarding the content? Sub-question one contains the theoretical framework of this study. The most important part is about the Social Technographics Ladder model from Charline Li and Josh Brenhoff. In addition, we look at the theory behind the different steps that are required to create a social media strategy. Again, sub-question two contains desk research. Here we look at the social media policy of four services similar to Shurfing. The social media behavior of these four platforms have been analyzed and serves as inspiration and input for the survey. Sub-question three is about the wishes and needs of the target audience with respect to the different online channels. This question is answered by means of a survey. This survey was sent to surfers between the age of 14 and 60. The four surfing disciplines are; windsurfing, kite surfing, wave surfing or stand-up paddle. 404 respondents completed the survey. These wishes and needs of the target audience with respect to the online channels consist of a number of factors. Firstly, the target audience is mainly active on Facebook and YouTube, and to a lesser extent on Instagram. Twitter is unpopular among the target audience. The willingness to follow a brand on Facebook and Instagram reaches higher than on Twitter. Twitter does not seem to be the right channel for Shurfing. It also appears that the best time to post a message to Facebook, Instagram and Twitter is in the evening. This is the moment when most of the target audience is online. Sub-question four is about the wishes and needs of the target audience with respect to the online content. Most of the main question has been answered here. The first part of the question has revealed that the target audience prefers short text, images and videos on social media. These three types of content are popular on all three channels. Also the target audience prefers the subject “latest gear added to Shurfing.com” on the social media channels of Shurfing. Second to that, the target audience prefers the subject “surf related news”. This subject includes action videos from surfers, local surf events, surf spot information, stories and experiences from surfers, action photographs of surfers and newest material released on the market. The survey has also shown that the target group is mainly located in the groups Spectators and Critics on the Social Technographics Ladder. The recommendations in this report include the results of sub-questions three and four. The results are used to fill in the steps (related to the wishes and needs) necessary to create a good social media strategy. One notable recommendation is that Shurfing should not add Twitter to its social media strategy. Although the theory and further desk research suggested this is a popular social media channel, it appears that the target of Shurfing is hardly on here. Possible follow-up research would be to monitor and track the social media strategy. This, however, is an activity that must be continuously maintained.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk