De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De optimalisatie van de contentstrategie van Ballinnn'

De optimalisatie van de contentstrategie van Ballinnn'

Samenvatting

Managementsamenvatting Voor u ligt het rapport over hoe online lifestyle magazine BALLINNN’ haar contentstrategie kan optimaliseren om zo haar communicatiedoelstellingen te behalen. Dit rapport geeft inzicht in de huidige contentstrategie van BALLINNN’, haar doelgroep, de concurrenten, trends en ontwikkelingen in de markt van online lifestyle magazines en de best practices. Aan de hand van de resultaten is antwoord gegeven op de probleemstelling: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep van BALLINNN’ op het gebied van online content op de bestaande/toekomstige kanalen en hoe kan een optimalisatie van de contentstrategie leiden tot de realisatie van de door het bedrijf geformuleerde communicatiedoelstellingen? Onderzoeksmethoden en technieken. Het onderzoek is verricht door middel van desk- en fieldresearch. Het deskresearch bestond uit literatuuronderzoek. Het fieldresearch is opgebouwd uit kwalitatief- en kwantitatief onderzoek. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden: diepte-interviews en enquêtes. De enquêtes zijn aangevuld met diepte-interviews. Er zijn in totaal vijftien diepte-interviews afgenomen. Hiervan zijn er twaalf afgenomen bij de doelgroep van BALLINNN’ en drie bij experts en influencers op het gebied van contentstrategieën. Daarnaast zijn er 250 enquêtes afgenomen bij de doelgroep van BALLINNN’. Contentstrategie Een contentstrategie is een vooropgezet plan waarin alle strategische keuzes staan betreffende de content. Aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen wordt het vertrekpunt bepaald en vervolgens vertaald naar online doelstellingen. Bij een contentstrategie staat de doelgroep centraal. Voor een organisatie is het van belang om de doelgroep te voorzien in haar wensen en behoeften. Tegenwoordig hechten consumenten veel meer waarde aan de content die zij zien of lezen. Met name visuele- en platform specifieke content ziet de consument graag terug. Volgens Brujintjes bestaat een contentstrategie uit de volgende onderdelen: kernboodschap, thema’s, issuekalender, campagnes, kanalen en doelgroep. Naast het formuleren van de strategie moet een organisatie ook een passende workflow in kaart brengen om de doelstellingen te realiseren. Huidige contentstrategie BALLINNN’ is een online lifestyle magazine dat zich richt op millennials in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar in de grote steden. Het platform heeft een divers aanbod aan thema’s die zij behandelen op de website. Dagelijks doet BALLINNN’ verslag van nieuws in de categorieën MUSIC, FASHION, LIFE, EVENTS en CULTURE. Onder de hoofdpilaren vallen diverse andere topics, waaronder seks, relaties, food en travel. Uit vooronderzoek blijkt dat de contentstrategie BALLINNN’ niet voldoende geoptimaliseerd is. De workflow voor de contentcreatie en contentdistributie van diverse social mediakanalen zijn niet in orde. Er is geen vaste structuur in hoe de content wordt gemaakt en gedistribueerd. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van de kracht van de kanalen. Doelgroep Uit het fieldresearch blijkt dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met de content van BALLINNN’. Echter geven de meesten aan een neutraal te hebben over de content. Wat vooral naar voren komt in het onderzoek is dat de content niet overeen komt met de wensen van de respondenten. Daarnaast blijkt uit het fieldresearch dat de respondenten bepaalde topics vaker willen terugzien op de social mediakanalen van BALLINNN’. De doelgroep volgt BALLINNN’ voornamelijk op Facebook, Twitter en Instagram. Over het algemeen wordt de website niet spontaan bezocht, maar meer vanuit social media. Het is daarom van belang om passende content te delen op de social mediakanalen. Uit het vooronderzoek blijkt echter dat de contentdistributie van Twitter, Snapchat en Instagram niet optimaal is, terwijl een groot deel van de doelgroep er gebruik van maakt. Hier moet BALLINNN’ een voordeel uit halen. Door in te spelen op de wensen en behoeften van de doelgroep kan BALLINNN’ haar communicatiedoelstellingen behalen. Om de huidige fans van BALLINNN’ tevreden te houden en nieuwe fans aan te trekken, moet het platform zorgen voor een continue stroom aan relevante content op de verschillende social mediakanalen. Concurrenten en best practices Uit onderzoek blijkt dat de directe concurrenten Puna, FunX en VICE veel verschillende kanalen inzetten en niet creatief zijn. Het draait vooral om het pushen van content. Op de sociale mediakanalen vindt er geen tot weinig engagement plaats. FunX is de enige die interactie probeert te creëren door zijn rubriek CritiX. Er wordt wel gebruik gemaakt van verschillende type content, maar over het algemeen worden de social mediakanalen hiervoor niet optimaal benut. Wat betreft interactie en contentdistributie kan BALLINNN’ veel leren van onder andere NowThis en Mashable, waarbij platform specifieke content een grote rol speelt. De kracht van de best practices zit vooral in de kennis die zij hebben over het social mediakanaal. De content is vanwege de behoeftes van de doelgroep en voordelen van het kanaal op elk platform verschillend. Aanbevelingen Het advies aan BALLINNN’ is dat de content moet aansluiten op de wensen en behoeften van haar doelgroep. Er wordt geadviseerd om een workflow plan in kaart te brengen. Er is daarom een stappenplan gemaakt waarin de verschillende rollen en activiteiten van een goede workflow staan. Dankzij het vastleggen van de rollen en workflow moet de kwaliteit van de content beter bewaakt worden. Daarnaast wordt ook geadviseerd een duidelijke en realistische planning te maken betreft de contentdistributie. Hiervoor is een contentkalender gemaakt met daarin een overzicht van de favoriete pilaren per platform en frequentie. Tevens is een database aangemaakt met bronnen voor content. Dit bespaart tijd en geeft BALLINNN’ de mogelijkheid om hun contentkalender snel en praktisch aan te vullen. Executive summary This thesis is on how BALLINNN' can optimize its content strategy in order to achieve its communication objectives. The study was commissioned by BALLINNN', an online lifestyle magazine. This report provides insight into the current content strategy of BALLINNN', its target audience, competitors, trends and developments in the market of online lifestyle magazine and best practices. The results give answers to the following research question: What are the desires and needs of BALLINNN’s target audience regarding online content on the existing/future channels and how can an optimization of the content strategy lead to the realization of the communication objectives set by the company? Research methods and techniques The research consisted of literature research, in-depth interviews and online surveys. The results of the in-depth interviews were used as the main source for this report. The surveys are an addition to the findings of the 15 in-depth interviews. Twelve of these were taken from the BALLINNN’ target audience and three content strategy experts and influencers were interviewed. Also, 250 online surveys were taken among the target audience of BALLINNN’. Content strategy A content strategy is a deliberate plan which consists of all strategic choices based on content. The online goals are determined by the business objectives. This translates to online objectives. The main purpose of a content strategy is to attract and retain customers by creating relevant and valuable content. Nowadays, consumers’ demand for visual content and platform-specific content is growing. It is important that content publishers meet this changes head-on. The content must accommodate this demand. According to content strategist Brujintjes, a content strategy consists of the following components: core message, themes, issuecalendar, campaigns, communication channels and target audience. In addition to formulating the strategy, an organization must also create an appropriate workflow map to achieve their objectives. Current content strategy BALLINNN’ is an online lifestyle magazine that focuses on millennials in the age group of 18 to 35 years living in the city. The platform covers different topics based on music, fashion, life, events and culture. Research shows that BALLINNN’s content strategy is not fully optimized. The workflow for content creation and content distribution is not how it should be. There is no structure in how content is created and distributed for various social media channels. To please current fans and attract new fans, the platform should ensure a continuous stream of relevant content on the various social media channels. Target audience Field research shows that the BALLINNN’ fans are satisfied with the content. However, when it comes to content distribution, the target group is neutral. The target group mainly follows BALLINNN’ on Facebook, Twitter and Instagram. The fans do not visit the website spontaneously, but from social media. Therefore, it is important to share content that fits their needs and desires on the social media channels. However, preliminary research shows that the distribution on Twitter, Instagram and Snapchat are not optimized. It is important to research the strengths of every channel and use it to its full potential. Competitors and best practices The competitors’ research shows that the social media channels of Puna, FunX and VICE are not optimally utilized for the purpose of interaction and content distribution. BALLINNN’ can use this to its advantage. In terms of interaction and content distribution BALLINNN’ can learn a lot from NowThis and Mashable, where platform-specific content plays a major role. The strengths of the best practices lies particularly in the knowledge they have of the social media channels. Advice It is advised that BALLINNN’ must remain close to the core which is their target group. The outcome of this research is an optimization of the content strategy based on two components: the workflow and content calendar. Based on insights a workflow plan is created. The workflow plan identifies the different roles in a content creation and distribution. In addition, BALLINNN’ is advised to create a realistic plan for the content distribution. The content calendar displays when which subject should be posted on which channel and which topics the target group would like to read. This report also provides a database for content. The sources are categorized based on BALLLINNN’s themes.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk