De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontbrekende brug tussen team ‘Handhaving’ en team ‘Werk’

Open access

De ontbrekende brug tussen team ‘Handhaving’ en team ‘Werk’

Open access

Samenvatting

De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering en het beleid omtrent de Participatiewet. De Participatiewet dient als vangnet en is het uiterste middel om de burger van inkomsten te voorzien. Ook wordt in de Participatiewet rechtsgelijkheid voor de burger gewaarborgd. Binnen de uitvoering van de Participatiewet bij de gemeente Dronten wordt door de re-integratieconsulenten verschillend invulling gegeven aan hun discretionaire ruimte met betrekking tot de uitvoering van de werkinstructie. Het verschillend toepassen van het handhavingsbeleid kan ook rechtsongelijkheid als gevolg hebben. De werkinstructie wordt in de huidige vorm als niet werkbaar bevonden.
Dit onderzoek heeft als doel vast te stellen welke werkwijze van de re-integratieconsulenten van de gemeente Dronten de minste maatregelen als gevolg heeft. Daarnaast is het doel van het onderzoek vast te stellen of maatregelen in het kader van de Participatiewet een positief effect hebben op de motivatie van de klant. Hieruit is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke werkwijze van de re-integratieconsulenten van de gemeente Dronten en welke maatregelen op de overtreding van één of meer van de verplichtingen voortvloeiend uit de Participatiewet 2015, in de periode van januari 2017 t/m december 2018, hebben een positieve werking op de motivatie van de klanten waardoor zij hun verplichtingen nakomen?’.
Om het onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er interviews afgenomen onder de re-integratieconsulenten van de gemeente Dronten, er is een interview afgenomen onder de collega handhaving en een interview onder de teammanager ‘Werk’. Verder is er een enquête uitgezet onder de klanten van de re-integratieconsulenten van de gemeente Dronten. 
Uit de interviews welke afgenomen zijn onder de re-integratieconsulenten van de gemeente Dronten komt naar voren dat er geen sprake is van daadwerkelijk verschillende werkwijzen. Elk van de re-integratieconsulenten heeft maatwerk als doel en ziet een maatregel als uiterst redmiddel. Binnen de wet- en regelgeving maken de re-integratieconsulenten gebruik van de discretionaire ruimte wat betreft het toepassen van het maatregelenbeleid. Omdat hier geen eenduidige visie in is kan dit rechtsongelijkheid veroorzaken. Ook blijkt dat er geen duidelijke omschrijving van de discretionaire ruimte is opgenomen in de werkinstructie handhaving. Uit het interview met de teammanager ‘Werk’ blijkt dat de gemeente waarde hecht aan een eenduidige visie en maatwerk. Literatuuronderzoek onderbouwt deze visie. Hieruit komt naar voren dat er geen sprake moet zijn van meer of minder maatregelen opleggen maarop het afstemmen van een maatregel. Er moet dus sprake zijn van maatwerk binnen het handhavingsbeleid.
Uit bovenstaande resultaten is te concluderen dat het voor de gemeente Dronten wenselijk is dat er een duidelijke omschrijving van de discretionaire ruimte van de re-integratieconsulenten wordt opgenomen in de werkinstructie handhaving. Zo wordt er eenduidigheid gecreëerd en kan er een eenduidige visie naar buiten worden gebracht. Aanbevolen is om de werkinstructie handhaving aan te passen. Daarnaast wordt aanbevolen om een betere samenwerking tussen de afdeling handhaving en de re-integratieconsulenten te bewerkstelligen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk