De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe één plus één drie kan worden: onderzoek naar hoe de meerwaarde van het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, het beste in kaart kan worden gebracht

Hoe één plus één drie kan worden: onderzoek naar hoe de meerwaarde van het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, het beste in kaart kan worden gebracht

Samenvatting

Samenvatting
Deze thesis is geschreven voor Disability Studies in Nederland, dit is een gezamenlijk initiatief van handicap + studie, NWO en ZonMw, met het Revalidatiefonds als partner(Kool, 2009). Het is een kenniscentrum dat streeft naar een inclusieve samenleving, waarin diversiteit als rijkdom wordt gezien. De directe opdrachtgeefsters zijn mevrouw A. Schippers en mevrouw J. Kool. Het onderzoek heeft er aan het begin anders uitgezien. De wens van de opdrachtgeefsters was om inzichtelijk te krijgen of er een meerwaarde tot stand komt bij het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking.
De aanleiding voor deze thesis komt voort uit het gebrek aan onderzoek dat is gedaan om te kijken of er een meerwaarde tot stand komt bij het creëren van arbeidsplaatsen, voor mensen die leven met een beperking. De opdrachtgeefsters verwonderden zich erover dat er vaak wordt gesproken over wat het de samenleving gaat kosten en dat er niet gekeken wordt naar wat het kan opleveren. In het veldonderzoek zou de daadwerkelijke meerwaarde berekend worden. Uiteindelijk bleek dat de personen met een beperking niet bereid waren mee te werken waardoor een veranderd veldonderzoek is gestart. Voor dit onderzoek is een centrale vraag opgesteld, die luidt; Hoe kan de meerwaarde van het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, het beste in kaart worden gebracht voor de hospitality branche?
Binnen deze centrale hoofdvraag is onderzocht hoe de meerwaarde berekend kan worden van het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking en welke rol re-integratie-instrumenten hierin spelen. Deze centrale hoofdvraag is zowel in de literatuur als in het veld onderzocht. In het literatuuronderzoek is er onderzoek gedaan naar de mate waarin social return on investment het beste aansluit bij het berekenen van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking. Tevens is er onderzocht of re-integratie-instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan de te berekenen meerwaarde. Na de gevonden informatie is er begonnen met het veldonderzoek. In het kwalitatieve veldonderzoek zijn semigestructureerde expertinterviews gehouden met expert op de gebieden, social return on investment, Disability studies in Nederland en het inzetten van re-integratie-instrumenten. Om op basis daarvan een helder beeld te geven over de beste manier om de gehele meerwaarde in kaart te brengen.
Uit het literatuuronderzoek bleek dat de meetmethode social return on investment als beste meetinstrument werd gekozen om te gebruiken voor dit onderzoek. Tevens bleek dat de meetmethode meer dan een berekening op zich was en dat er vele verschillende analyses bestonden. Er werden verschillende keuzes genomen en deze keuzes werden verwoord in een tien stappen analyse. Echter bleek in het veldonderzoek dat in het echte meetinstrument social return on investment niet wordt geloofd. De vorm van de meetmethode is afhankelijk van hetgeen berekend gaat worden.
Daarnaast is er uit de literatuur gekomen dat de meerwaarde die gecreëerd kan worden door re-integratie-instrumenten zowel bestaat uit een sociale kant als een economische kant. In het veldonderzoek zijn de meningen hierover verdeeld. Wel zijn alle experts het erover eens dat het individueel maatwerk is en dat alles per persoon bekeken moet worden. Daarnaast kwam er ook uit dat niet de persoon maar de arbeidsmarkt moet veranderen om tot een inclusieve samenleving te komen.
Vanuit deze informatie wordt aanbevolen om de geoptimaliseerde social return on investment met daarin verwerkt de wensen van Disability Studies uit te voeren. Daarbij wordt geadviseerd om individueel in de casestudy te kijken of de re-integratie-instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan de meerwaarde. Tot slot is het wenselijk om onderzoek te doen naar de markt en te onderzoeken of deze (on)volkomen is.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersDisability Studies in Nederland
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk