De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Creativiteit en innovatie; onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Creativiteit en innovatie; onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Samenvatting

Samenvatting
Hoe kunnen wij onze organisatieprestaties verbeteren?
Dat is de vraag waar vele organisatie in deze economisch minder goede tijd hun hoofd op breken. Omdat de literatuur innovatie als groeimotor naar voren schuift, en Bilderberg Résidence Groot Heideborgh één van de organisaties is die worstelt met de vraag hoe de organisatieprestaties te verbeteren zijn, heeft Bilderberg Résidence Groot Heideborgh de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij haar innovatievermogen kan vergroten teneinde de organisatieprestaties te verbeteren.
Omdat de opdrachtgever de insteek creativiteit heeft meegegeven bij het uitvoeren van het onderzoek is de volgende beleidsvraag geformuleerd:
Hoe kan Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen creativiteit binnen de organisatie stimuleren teneinde het innovatievermogen te vergroten?
Om tot een antwoord te komen op deze beleidsvraag wordt er in het onderzoek allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke factoren creativiteit binnen een organisatie stimuleren. Op basis van deze bevindingen wordt vervolgens de huidige situatie ten aanzien van het stimuleren van creativiteit binnen Bilderberg Résidence Groot Heideborgh in kaart gebracht.
Door het analyseren van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie, worden de conclusies getrokken en het advies geformuleerd. Met het advies, waarin het antwoord op de beleidsvraag wordt gegeven, wordt het onderzoek afgesloten.
In het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat innovatie het resultaat is van het initiëren, het ontwikkelen, het implementeren en het toepassen van nieuwe ideeën door mensen binnen een organisatie in de vorm van nieuwe of gewijzigde producten, diensten, processen of organisatievormen met als doel een bestendige, duurzame groei van de onderneming dat zich uit in een hogere omzet of economische toegevoegde waarde en dat innovaties tot stand komen door middel van het doorlopen van het innovatieproces.
De wijze waarop een organisatie in staat is het innovatieproces te doorlopen/te managen wordt het innovatievermogen van de organisatie genoemd.
Ook de relatie van creativiteit met innovatie wordt vanuit het literatuuronderzoek duidelijk. Zonder creativiteit is innovatie namelijk niet mogelijk.
Verschillende theorieën tonen aan dat naarmate de componenten expertise, vaardigheden in creatief denken en taakmotivatie sterker aanwezig zijn, de creativiteit toeneemt.
Het component taakmotivatie, waarin wordt toegespitst op de intrinsieke motivatie van een individu, blijkt het belangrijkste component te zijn om tot creativiteit te komen.
Om de intrinsieke motivatie van medewerkers te kunnen bevorderen dient er ingespeeld te worden op de behoeften van de medewerkers. Ondanks dat de behoeften van ieder individu variëren, zijn deze te herleiden naar de kernbehoeften aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid.
Om in de kernbehoeften van de medewerkers te voorzien, is er een belangrijke taak weggelegd voor het management van de organisatie.
De organisatiestructuur, waarin een grote mate van autonomie mogelijk dient te zijn, de organisatiecultuur, die flexibel, open, mensgericht en autonomie ondersteunend dient te zijn, en een transformationele stijl van leidinggeven blijken doorslaggevend voor het voorzien in de kernbehoeften van de medewerkers om de intrinsieke motivatie en daarmee creativiteit en innovatie te stimuleren.
De huidige situatie ten aanzien van het stimuleren van creativiteit binnen Bilderberg Résidence Groot Heideborgh wordt op basis van deze bevindingen in kaart gebracht door het uitvoeren van het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) van Quinn en Cameron, de leiderschapstest van Hersey en Blanchard gebaseerd op hun situationele leiderschapstheorie en een enquête die op basis van het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek van Boomsma is opgesteld.
Deze drie meetinstrumenten vormen gezamenlijk het veldonderzoek dat de huidige situatie ten aanzien van het stimuleren van creativiteit binnen Bilderberg Résidence Groot Heideborgh in kaart brengt.
De gewenste cultuur in het OCAI voor het stimuleren van creativiteit binnen een organisatie, dient een mix te zijn waarin de familiecultuur en de adhocratiecultuur, getypeerd door flexibiliteit en vrijheid van handelen, overheersend zijn.
Het OCAI heeft echter uitgewezen dat de huidige organisatiecultuur een mix is waarin de marktcultuur en de hiërarchiecultuur, getypeerd door stabiliteit en beheersbaarheid, overheersend zijn.
Deze uitkomst toont aan dat de huidige cultuur niet overeenkomt met de gewenste cultuur om creativiteit te bevorderen.
Ten aanzien van de leiderschapstest van Hersey en Blanchard zou de voorkeurstijl van de leidinggevenden een combinatie moeten zijn van de stijlen overleggen en delegeren, waarin de stijl delegeren overheersend zou moeten zijn om aan te sluiten op een transformationele leiderschapsstijl. De test toont echter aan dat de voorkeur van de leidinggevenden uitgaat naar de overlegstijl, gevolgd door de stijl van overtuigen, wat weergeeft dat de leidinggevenden de touwtjes toch liever in eigen handen houden dan dat zij taken delegeren en daarmee hun medewerkers verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geven.
De uitkomsten van het OCAI, waarin passend bij de organisatiecultuur, type leiders worden geschetst, bevestigen het onderzoeksresultaat. Vanuit het OCAI worden de huidige leiders getypeerd als opjagers, concurrenten, producenten, coördinatoren, bewakers en organisatoren, wat bevestigt dat het vertrouwen van de leidinggevenden in de medewerkers niet zo sterk is als het zou moeten zijn om de medewerkers autonomie te kunnen geven in hun werk en dus de stijl van delegeren zou kunnen toepassen.
Zowel de huidige leiderschapsstijl als de voorkeursstijl van de leidinggevenden blijkt vanuit het onderzoeksresultaat niet overeen te komen met de gewenste leiderschapsstijl.
Met de enquête is gemeten in hoeverre Bilderberg Résidence Groot Heideborgh voldoet in de behoeften aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid, het belang dat de medewerkers hechten aan deze kernbehoeften en de medewerkerstevredenheid binnen Bilderberg Résidence Groot Heideborgh.
De resultaten die uit de enquête naar voren zijn gekomen tonen aan dat de medewerkers er niet van overtuigd zijn dat de organisatie in de kernbehoeften voorziet. De gemiddelde score van de mate waarin de organisatie voorziet in de kernbehoeften van de medewerkers eindigt namelijk op 2,5, wat op de schaal 0 tot en met 4 net boven de score 2 (=neutraal) eindigt.
Daarentegen wordt vanuit de enquêteresultaten duidelijk dat de medewerkers de kernbehoeften aan autonomie en competentie erg belangrijk vinden.
Op basis van de meting naar de tevredenheid van de medewerkers is geen eenduidig beeld te geven. Waar de medewerkers rechtstreeks gevraagd is naar de tevredenheid, heeft 70% van de respondenten aangegeven tevreden te zijn, maar in de stellingen die niet rechtstreeks naar de tevredenheid hebben gevraagd, blijkt nog geen 50% van de respondenten tevreden te zijn.
Op basis van de enquête kan geconcludeerd worden dat de respondenten het voorzien in de kernbehoeften autonomie, competentie en sociale verbondenheid erg belangrijk vinden, maar dat de organisatie hier in beperkte mate in voorziet.
Dat de organisatie in beperkte mate in de kernbehoeften van de respondenten en dus van de medewerkers voorziet, kan worden bevestigd door de bevindingen uit de cultuurtest en de leiderschapstest. Omdat zowel de huidige organisatiecultuur als de huidige stijl van leidinggeven niet overeenkomen met de gewenste organisatiecultuur en de gewenste stijl van leidinggeven waarmee creativiteit gestimuleerd wordt, kan de organisatie ook niet in de kernbehoeften van de medewerkers voorzien omdat deze drie factoren aan elkaar verbonden zijn.
Op basis van het veldonderzoek kan geconcludeerd worden dat de organisatie op dit moment niet op een zodanige wijze is ingericht dat creativiteit gestimuleerd wordt.
Zowel de huidige organisatiecultuur als de huidige stijl van leidinggeven komen namelijk niet overeen met de gewenste organisatiecultuur en de gewenste stijl van leidinggeven.
Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment niet wordt voldaan in de kernbehoeften van de medewerkers wat zijn weerslag heeft op de creativiteit binnen de organisatie.
Naar aanleiding van het verschil dat is aangetoond tussen de huidige situatie en de gewenste situatie luidt het advies aan Bilderberg Résidence Groot Heideborgh dat zij om creativiteit te stimuleren teneinde het innovatievermogen van de organisatie te vergroten zij een verandering zal moeten realiseren in haar huidige organisatiecultuur.
Van een overheersende markt- en hiërarchiecultuur moet de organisatie naar een cultuur waarin de familie- en adhocratiecultuur overheersend zijn. Oftewel, van de huidige organisatiecultuur die getypeerd wordt door stabiliteit en beheersbaarheid, moet de organisatie naar een cultuur waarin flexibiliteit en vrijheid van handelen centraal staan.
Omdat de leidinggevenden de cultuur binnen een organisatie creëren en dus een cruciale rol spelen in de organisatiecultuur, is het een voorwaarde voor cultuurontwikkeling, dat er absoluut commitment is van de top. Er is geen cultuur- en organisatieontwikkeling mogelijk, als leiders zich niet ontwikkelen en zich niet bewust zijn van hun managementrollen en stijl (Kikker Groep, 2008).
Het advies aan Bilderberg Résidence Groot Heideborgh is dan ook om aan de slag te gaan met de stijl van leidinggeven binnen de organisatie.
De gedragskenmerken waarin de leidinggevenden moeten voldoen zijn zorgzaam, medelevend, gericht op inzet, moreel en ontwikkeling van mensen, procesgericht, interactie stimulerend, gericht op participatie, openheid en discussie, politiek handig, gericht op extern verwerven van middelen, gericht op groei, creatief, slim, veranderingsgezind en gericht op innovatie en aanpassing.
Om creativiteit te stimuleren zal de opdrachtgever dan ook aandacht moeten besteden aan de hiervoor omschreven gedragingen die passen bij de gewenste type leiders om van hieruit de gewenste organisatiecultuur te ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersBilderberg Résidence Groot Heideborgh
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk