De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stof tot nadenken

Stof tot nadenken

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zwolle is een onderzoek gedaan naar de efficiëntie van de
Europese aanbesteding van schoonmaak. Hiervoor is eerst onderzoek gedaan en vervolgens
een advies geschreven. Het onderzoek had als doel:
Het doel van dit project is een bijdrage te leveren aan het proces van de Europese
aanbesteding op het gebied van schoonmaak van de gemeente Zwolle, door inzicht te geven
in de stappen in het proces. Dit wordt gedaan door onderzoek te verrichten naar interne en
externe Europese aanbestedingsprocedures en dit af te zetten tegen de huidige Europese
aanbesteding van schoonmaak van de gemeente Zwolle. Op basis van de uitkomsten hiervan
wordt een advies gegeven om de Europese aanbesteding efficiënter te laten verlopen en
daarnaast moet het ook aan de juridische eisen voldoen.
Het huidige schoonmaakcontract van de gemeente Zwolle loopt af per juni 2010, daarom
moet er een nieuw contract afgesloten worden. Dit contract omvat de
schoonmaakwerkzaamheden van zeven gemeentelijke panden, wijkonderkomens,
begraafplaatsen en de Peperbus. Aangezien het een overheidsinstelling betreft en het
drempelbedrag overschreden wordt, moet er een nieuw contract verkregen worden door
middel van een Europese aanbesteding. Hierbij worden ook veertien gymzalen meegenomen,
welke nu in een apart contract zijn opgenomen. Het doel dat de Europese Unie nastreeft met
de Europese aanbestedingsrichtlijnen is het openstellen van de Europese interne markt voor
alle bedrijven binnen de lidstaten van de Unie.
Een nieuw schoonmaakcontract voor de gemeente Zwolle moet door middel van een
Europese aanbesteding verkregen worden. Dit is de eerste keer dat de gemeente Zwolle de
schoonmaak Europees aanbesteed. De procedure is van start gegaan en er worden nu al
knelpunten gesignaleerd. Om in de toekomst het Europese aanbestedingsproces van
schoonmaak optimaal vorm te geven, is er onderzoek gedaan naar de stappen in dit proces.
Dit is gedaan door eerst een analyse van het huidige proces te maken en dit te vergelijken
met andere, vergelijkbare processen.
Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er veel verbeterpotentieel is bij
Europese aanbestedingen van overheden. Veel aanbestedende diensten bezitten niet de
kennis en capaciteit om een aanbestedingsprocedure goed te doorlopen. Hierdoor kunnen
zij geen goed inhoudelijk bestek opstellen. Dit tot gevolg dat ze niet altijd krijgen wat ze
willen, ze een juridische procedure kunnen verwachten of niet de optimale mogelijkheden uit
de markt benutten.
Om in de toekomst het Europese aanbestedingsproces optimaal vorm te geven, is het van
belang voor de gemeente Zwolle dat de stappen in dit proces helder zijn. Daarom is er een
stappenplan geschreven voor deze aanbesteding van schoonmaak, welke ook bruikbaar kan
zijn voor andere aanbestedingen.
De gemeente Zwolle werkt sinds 2009 met het lead buyersconcept. Dit houdt in dat per
inkoopcategorie een persoon aangewezen wordt, welke verantwoordelijk is voor de inkopen
en aanbestedingen die binnen zijn of haar categorie behoren. Uit de interne analyse is naar
voren gekomen dat het lead buyerschap positief is voor de Europese aanbesteding. Omdat
dit nog maar kort is ingevoerd, heerst er bij sommigen nog onduidelijkheid over de functie
en taken die hierbij horen. Een lijst met lead buyers per inkoopcategorie staat sinds kort op
Arachne, het intranet. Een taakomschrijving zou hier nog extra duidelijkheid aan kunnen
geven.
Voor de dienst schoonmaak zijn verschillende contractvormen mogelijk. Nadat deze
geanalyseerd zijn, is de conclusie getrokken dat een prestatiecontract het beste aansluit bij
de dienst schoonmaak. Het prestatiecontract beoordeelt de output, dus de kwaliteit van de
schoonmaak. De manier waarop dit gebeurd is van minder groot belang. Hierdoor kan het
kwaliteitsniveau namelijk goed getoetst worden en zo op het gewenste niveau blijven.
Daarnaast kan de gemeente Zwolle een groei- en krimppercentage meenemen in het
contract waardoor het voldoet aan de wens voor flexibele contracten.
Een van de knelpunten van Europese aanbestedingen binnen de gemeente Zwolle is tijd.
Vaak begint men te laat met het opstarten van de procedure waardoor er niet op tijd een
nieuw contract is afgesloten. Een contractbeheersysteem kan zorgen voor verbetering. Door
een automatische melding wanneer een contract ten einde loopt, kan men op tijd beginnen
aan de voorbereidingen voor een eventueel nieuw contract.
Het is een politieke wens van de gemeente Zwolle om personeel uit het lokale
werkvoorzieningschap, de Wezo, in te zetten voor de schoonmaakwerkzaamheden. Dit zou
de gemeente Zwolle conform artikel 19 van het BAO kunnen voorbehouden aan het SWbedrijf.
De Wezo zou hier graag voor in aanmerking komen maar schiet in deze
aanbesteding te kort op het gebied van capaciteit, kwaliteit en ervaring. Ook aanbesteding
met een combinatie van de Wezo en het commerciële bedrijf Visschedijk, wordt niet
geadviseerd. Wanneer de aanbesteding wordt voorbehouden aan het SW-bedrijf kunnen alle
SW-bedrijven zich hierop inschrijven. De kans dat de opdracht dan aan een andere partij dan
de combinatie Wezo-Visschedijk gegund moet worden is dan dus aanwezig. Aangeraden
wordt om in het aanbestedingsdocument nadrukkelijk de huidige situatie te beschrijven, dus
een commerciële partij met inzet van Wezo personeel onder begeleiding van de commerciële
partij. Daarnaast kan er een contract compliance opgenomen worden waarin vermeldt wordt
dat x % van het uitvoerend schoonmaakpersoneel, Wezo personeel moet zijn. Hierbij kan
eventueel ook de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst opgenomen worden

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
Partnersgemeente Zwolle
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk