De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaal & succesvol studeren

Een experimenteel onderzoek naar het verband tussen het volgen van een vitaliteitscursus en het studiesucces van een Toegepaste psychologiestudent die een activiteitentracker draagt.

Vitaal & succesvol studeren

Een experimenteel onderzoek naar het verband tussen het volgen van een vitaliteitscursus en het studiesucces van een Toegepaste psychologiestudent die een activiteitentracker draagt.

Samenvatting

In opdracht van de Academie Mens en Arbeid is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag of de positieve effecten van een vitaliteitscursus op studiesucces vergroot kunnen worden als er een activiteitentracker ingezet wordt. Om het studiesucces van de deelnemers uit het onderzoek te kunnen meten is er een experiment uitgevoerd. Deelnemers uit de experimentele- en de controlegroep hebben deelgenomen aan dezelfde vitaliteitscursus. Beiden groepen konden gebruik maken van de sportapp Endomondo, maar alleen de experimentele groep droeg een activiteitentracker. Studiesucces is gemeten op basis van de constructen vitaliteit, stemming, ervaren studiedruk en de objectieve studieprestaties. Daarbij is er rekening gehouden met de modererende factoren persoonlijkheid en usability.  Vitaliteit wordt over het algemeen gezien als fysiek en mentaal welbevinden. Uit de literatuur blijkt dat werken aan vitaliteit door middel van een vitaliteitscursus een positief effect heeft op vitaliteit, stemming en objectieve studieprestaties en dat de persoonlijkheidstrekken extraversie en consciëntieusheid in zekere mate voorspellers zijn van studiesucces. De extraverte trek kan ook een averechts effect hebben. Activiteitentrackers kunnen een bijdrage leveren aan het succes van een vitaliteitscursus door de uitgebreide data over slaap- sport- hartslaggegevens, maar kan ook belemmerend werken op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en privacy. Om het effect van de vitaliteitscursus te meten is er een experimenteel onderzoek uitgevoerd waarbij de experimentele groep een activiteitentracker droeg en de controlegroep alleen gebruik kon maken van de sportapp Endomondo. Het inzetten van beiden middelen was bedoeld om de mate van fysieke activiteit te meten. Binnen de vitaliteitscursus lag de focus op rust, bewegen en  bewustwording over voeding. Er is een voor- en nameting naar de constructen vitaliteit, stemming, ervaren studiedruk en objectieve studieprestaties gedaan bij beide groepen. Er is een aparte meting gedaan naar de constructen extraversie, consciëntieusheid en usability, omdat deze een invloed kunnen hebben op resultaten uit de voor- en nameting. Uit de statistische analyses komt naar voren dat de vitaliteitscursus geen effect heeft gehad op de vitaliteit, stemming en ervaren studiedruk en er op deze constructen geen verschillen zijn tussen de experimentele groep en controlegroep. Uit de analyses blijkt ook dat de eventuele verschillen niet toe te wijzen zijn aan de invloed van de vitaliteitscursus. Op de vraag naar de gebruikerservaring van de middelen, bleek dat de experimentele groep de activiteitentracker als prettiger ervaarde dan dat de controlegroep de app Endomondo ervaarde.  De experimentele groep zette elke fase van het experiment significant minder stappen, maar droeg de activiteitentracker ook significant minder vaak in iedere fase. Een steeds meer verminderde motivatie gedurende het experiment kan hiervoor een verklaring zijn. Er is een significante samenhang gevonden tussen stemming en vitaliteit wat inhoudt dat een vitale student tegelijkertijd hoger scoort op stemming. Uit de literatuur blijkt dat door onbewust deelnemen aan een vitaliteitscursus en de te kleine omvang van de gegeven cursus er geen gedragsverandering kon plaatsvinden. Bij het uitvoeren van een volgend experiment is het daarom van belang om studenten te werven die zich bewust opgeven voor een meer intensievere cursus.  Daarom is het advies aan de opdrachtgever om de vitaliteitscursus verder te ontwikkelen waarbij studenten doelen kunnen stellen voor zichzelf en meer bijeenkomstmomenten kunnen bijwonen om een meer gewenst effect op het studiesucces te bewerkstelligen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk