De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimmen en springen in een oude fabriekshal!

rol bij transformatie van objecten binnen een werklocatie naar een sportvoorziening.

Klimmen en springen in een oude fabriekshal!

rol bij transformatie van objecten binnen een werklocatie naar een sportvoorziening.

Samenvatting

Deze scriptie doet verslag van het onderzoek naar de transformatie van objecten binnen werklocaties naar sportvoorzieningen en de gemeentelijke rol hierin. Er is getracht concrete aandachtspunten te creëren voor gemeenten en ondernemers voor een dergelijk proces. Hiermee probeert dit onderzoek toekomstige transformatieprocessen beter te laten verlopen en partijen voor te bereiden op een dergelijk proces.
 
De ontwikkelingen bij gemeenten (en overheden in het algemeen) zijn dat gemeenten steeds minder middelen hebben voor een relatief groter takenpakket. De term ‘vraaggericht werken’ is geïntroduceerd en daarin staat de vraag vanuit de samenleving centraal. De gemeente wil sturen op de vraag vanuit burgers, ondernemers en bedrijven. Binnen de ontwikkeling van werklocaties is er meer aandacht voor het transformeren of herbestemmen van objecten, zoals panden, kavels of gebieden. Onder werklocaties worden bedrijventerreinen of kantoorlocaties verstaan. De leegstand in Nederland geeft deze ontwikkeling ruimte. Binnen de sport is er verschuiving van verenigingssporten naar meer commerciële sporten, die vaak laagdrempelig zijn en flexibeler qua tijd en ruimte. Deze ontwikkelingen, uit drie verschillende sectoren geven de aanleiding tot dit onderzoek met de volgende hoofdvraag: Welke rol speelt een gemeente bij een transformatie van objecten binnen een werklocatie naar een sportvoorziening en hoe wordt deze rol ervaren door andere actoren?
 
Binnen de onderzochte casussen kan worden geconstateerd dat alle vier de initiatieven zijn gekomen vanuit ondernemers en allemaal hebben ze geleid tot een succesvolle sportvoorziening. Toch hebben bijna alle transformaties obstakels gekend. De obstakels waren uiteenlopend; van parkeernormen, onvoldoende kennis over de aanvragen van vergunningen tot tippelzones en afwerkplekken. Wanneer naar de rol(len) van de gemeente wordt gekeken tijdens het proces is te constateren dat in alle casussen een kaderstellende rol aanwezig is, zowel beleidsmatig als juridisch-planologsch. Daarnaast is de faciliterende rol ook belangrijk, doordat gemeenten steeds minder zelf uivoeren en steeds meer ondersteunend te werk gaan, komt deze rol vaker aan de orde, ook binnen deze vier onderzochte casussen. Gemeenten kunnen zelf niet meer alles regelen, maar willen initiatieven graag wel een plek geven, hier gebruiken ze de faciliterende rol voor. De initiërende rol komt voornamelijk voor wanneer de gemeente eigenaar is van het pand. Wanneer er wordt gekeken naar de ervaringen van het gedrag van de gemeente tijdens het proces is op te merken dat ondernemers vaak negatieve ervaringen hebben met de gemeente wanneer het proces uitloopt. Gemeenten zijn vaak redelijk positief over het proces en vinden alleen maar dat ondernemers in sommige gevallen nog beter voorbereid kunnen zijn.
 
Ook zijn er in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn in eerste instantie gericht op de gemeenten, maar ook initiatiefnemers/ondernemers komen aan bod. Voor gemeenten is het belangrijk om, wanneer een initiatiefnemer zich meldt, snel te handelen en te proberen alles zo snel mogelijk te laten verlopen, zodat de energie die de initiatiefnemer heeft ook op peil blijft. Daarnaast is het goed om een vast aanspreekpunt te hebben binnen de gemeente, die zowel de initiatiefnemer/ondernemer begrijpt, als de processen binnen de gemeente en binnen de gemeentelijke organisatie de juiste mensen weet te vinden. En is het belangrijk om tijdens de uitvoering van de transformatie te vertrouwen in de expertise van de initiatiefnemer.
Voor de initiatiefnemer/ondernemer is het belangrijk te weten dat de processen binnen de gemeente niet zo snel gaan als bij private partijen. Daarnaast is het belangrijk om juist geïnformeerd te zijn over de aanvragen van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning en de tijd die dit proces in beslag neemt. Wan

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2016-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk