De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bekwaamheid Pilot 'Code Rood'

Hoe dient een bijscholing voor afgestudeerd maatschappelijk werkers vormgegeven te worden zodat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de pilot ‘Code Rood’?

Bekwaamheid Pilot 'Code Rood'

Hoe dient een bijscholing voor afgestudeerd maatschappelijk werkers vormgegeven te worden zodat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de pilot ‘Code Rood’?

Samenvatting

De hoofdvraag binnen dit onderzoek luidt: Hoe dient een bijscholing voor afgestudeerd  maatschappelijk werkers vormgegeven te worden zodat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de pilot ‘Code Rood’?  Om tot een antwoord te komen is er inventariserend onderzoek verricht door middel van interviews met een semigestructureerd karakter. De onderzoekers hebben onderzocht welke competenties een maatschappelijk werker binnen de pilot ‘Code Rood’ bezit en wat er volgens henzelf (gebruikt als deskundigen in dit onderzoek) en de met hen samenwerkende ketenpartners binnen de pilot ontbreekt of verbeterd dient te worden.
Als maatschappelijk werker word je opgeleid met de boodschap: “Werk altijd vanuit het belang van de cliënt.” In een werkveld dat te maken heeft met huiselijk geweldzaken, bedreigingen, intimidatie en persoonlijk terreur kan het lastig zijn om vanuit je eigen grondhouding te blijven functioneren. De vraag is ook of het van belang is dat je vasthoudt aan die basis als de veiligheid van personen in het geding is. Binnen de pilot ‘Code Rood’ werk je als maatschappelijk werker samen met allerlei ketenpartners die vanuit hun opleiding en werkveld een andere grondhouding bezitten. Is het binnen een convenant, waarin je informatie met elkaar deelt en waarin je elkaars expertise probeert te benutten, goed om vanuit je eigen, beroepsmatige visie te blijven werken of behaal je het doel juist door dit los te laten? Uit de resultaten hebben de onderzoekers geconcludeerd dat er binnen de pilot ‘Code Rood’ een verschil van mening is over deze vraagstelling. De procesmanagers van de gemeente Enschede zijn de mening toegedaan dat veiligheid het uitgangspunt moet zijn en dat de maatschappelijk werkers hun basishouding daarop aan zouden moeten passen. De maatschappelijk werkers daarentegen vinden dat zij, juist door uit te gaan van de cliënt, een meerwaarde vormen binnen de pilot ‘Code Rood’. Door met elkaar in gesprek te gaan over de verwachtingen wat betreft de grondhouding (wat moet het uitgangspunt zijn) zou dit verschil te ondervangen moeten zijn.
                In het verlengde van het verschil in opvatting over grondhouding is een verschil van mening over de noodzaak voor extra kennis uit dit onderzoek gekomen. De insteek van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe een bijscholing vorm gegeven zou moeten worden; wat ontbreekt er aan kennis, vaardigheden en/of houding bij de maatschappelijk werkers, zoals actief binnen de pilot ‘Code Rood’. Uit de resultaten is geconcludeerd dat de ketenpartners, met uitzondering van de procesmanagers, allen tevreden zijn over de inbreng op dat gebied van de maatschappelijk werkers. Ook de maatschappelijk werkers zelf zijn de mening toegedaan dat ze competent zijn om hun functie uit te oefenen.
                Uit de resultaten zijn competenties naar voren gekomen waarop maatschappelijk werkers bijgeschoold dienen te worden wanneer ze willen gaan werken binnen de pilot ‘Code Rood’. Dit is vooral gericht op kennis. Vaardigheden en houding zijn aspecten die vooral in de praktijk ervaren en geleerd moeten worden.
                In dit onderzoek is door middel van het vergelijken van competenties gekeken naar hoe een net afgestudeerde maatschappelijk werker in het werkveld terecht komt, specifiek naar de ervaringen binnen het curriculum op het gebied van huiselijk geweld. Hier voor is Saxion Enschede als bron genomen. Uit de resultaten hebben de onderzoekers opgemaakt dat ervaring een belangrijk aspect is bij de ontwikkeling van de maatschappelijk werker. Het aanbod van binnen Saxion Enschede op het gebied van huiselijk ge

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk