De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leer- en copingstijlen bij afstand tot de arbeidsmarkt

Leer- en copingstijlen bij afstand tot de arbeidsmarkt

Samenvatting

SAMENVATTING
Sw-bedrijf Delta te Zutphen voert voor vijf gemeenten de wet Sociale Werkvoorziening uit. In haar missie heeft Delta omschreven dat zij de kwaliteitspartner van deze gemeentes wil zijn bij de ontwikkeling en activering van mensen met als doel arbeidsparticipatie. De drie belangrijkste doelgroepen van het bedrijf zijn personen die na een activerings- en re-integratietraject met tijdelijke of periodieke ondersteuning bij een reguliere werkgever kunnen werken, personen die na een ontwikkeltraject met permanente ondersteuning bij een reguliere werk-gever kunnen werken en personen die uitsluitend in een beschermde werkomgeving kunnen werken en waar-bij ontwikkeling mede in het teken staat van arbeidsinstandhouding. Om deze doelgroep zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn had Delta de beschikking over een expertisecentrum. Doordat de instrumenten die hier werden ingezet te mager waren onderbouwd om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over arbeidsvaardig-heden is het expertisecentrum gesloten. Om competentiemeting op een methodische en eenduidige manier vorm te geven is besloten om het instrument Dariuz aan te schaffen. Dariuz is een meetinstrument voor diagnose, assessment en loonwaardemeting en is specifiek ontwikkeld voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap, Wsw-geïndiceerden, maar ook mensen die in een traject voor re-integratie eerste en tweede spoor zitten. Om de veranderende en brede doelgroep te kunnen bedienen moet de focus van trajecten meer en meer komen te liggen op leren en werken. Om passende trajecten aan te kunnen bieden die resulteren in een plaatsing op de arbeidsmarkt, moet er een geschikt instrumentarium beschikbaar zijn. De vraag van Delta is dan ook of er relevante instrumenten zijn op het gebied van copingstijlen en leerstijlen die naast Dariuz ingezet kunnen worden. Om medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen traject en hun eigen ontwikkelmogelijkheden kan het als aanvulling nuttig zijn om meer te weten over hoe iemands manier van leren is en hoe iemand omgaat met (onverwachte) gebeurtenissen. Daarom is er voor dit onderzoek gekozen om leer- en copingstijlinstrumenten te gaan onderzoeken door middel van literatuur- en kwaliteitsonderzoek. Het begrip leerstijl bleek alles behalve eenduidig te zijn en onderzoek naar leerstijlen bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bleek niet eerder te zijn gedaan. In Nederland kwam het begrip in de aandacht dankzij onderzoek van David Kolb en Jan Vermunt. Beide bedachten hun eigen systeem om leerstijlen in kaart te brengen. Doordat deze systemen de enige instrumenten bleken te zijn in Nederland om leerstijlen mee te meten is gekeken naar de inzetbaarheid van deze instrumenten. Al snel bleek dat alleen Kolb inzetbaar is, omdat Vermunt voornamelijk leerstijlen in onderwijssettings meet. Kolb bleek na literatuuronderzoek niet goed beoordeeld door de COTAN (organisatie die tests beoordeeld). Kwaliteitsonderzoek onder negen medewerkers van Delta liet weten dat Kolb erg moeilijk is qua taalgebruik. Ook de drie professionals die zijn gevraagd naar hun mening over Kolb waren het er unaniem over eens dat Kolb te moeilijk is voor de doelgroep. Ondanks de moeilijkheid gaven de medewerkers aan het wel een nuttige test te vinden. Het begrip coping is het beste uit te leggen als “de manier waarop iemand met problemen omgaat” en wordt in de literatuur vaak in relatie gebracht met stress en diverse aandoeningen. Door diverse onderzoekers worden de afweermechanismen van Freud gezien als de voorloper van het begrip coping. In tegenstelling tot leerstijlinstrumenten zijn er diverse Nederlandse copinginstrumenten ontwikkeld waarvan de UCL (Schreurs et al 1993) de meest bekende is. De UCL is het beste te plaatsen onder de opvatting van coping als persoonlijkheidsstijl. Voor het kwaliteitsonderzoek is gekozen om de UCL te gebruiken, vanwege zijn bekendheid, maar ook omdat Delta dit instrument al in haar bezit heeft. Daarnaast is voor het kwaliteitsonderzoek de CISS (Endler & Parker 1990) gebruikt. Dit instrument meet hoe mensen in het algemeen met stresserende situaties omgaan en brengt een overzichtelijk aantal copingstrategieën in kaart. Zowel de UCL als de CISS werden door de medewerkers als lastig ervaren, de UCL werd in de algemene beoordeling wel als beter ervaren dan de CISS. Twee van de professionals vonden de CISS beter passend bij de doelgroep en één de UCL. Onderzoek bij Delta en acht andere sw-bedrijven heeft laten weten dat er, op een enkel gebruik van de UCL en het EIM (Het EIM steunt op de inzichten uit de cognitieve theorie en theorieën over het ontstaan van een vaak bij werk¬nemers gesig¬naleerde houding van aangeleerde hulpeloosheid) na, niet wordt gestuurd op leer- en copingstijlen. Dit is een gemiste kans gezien de sturing vanuit de overheid op een leven lang leren. Daarom zijn de volgende aanbevelingen voor Delta ontwikkeld: Er zal longitudinaal onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van het inzetten van leerstijl- en copinginstrumenten/-theorieën/-strategieën/-modellen bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ligt er een duidelijke taak voor testontwikkelaars om een eenvoudigere, beter inzetbare leerstijl- en copingtest te maken met normgroepen passend bij de doelgroep. Tevens zou kunnen worden overwogen om bestaande instrumenten zo aan te passen dat ze inzetbaar zijn bij de doelgroep van Delta. Ook zou overwogen worden, bij het gebrek aan copinginstrumenten, om toch, waar mogelijk de UCL en/of de CISS in te zetten naast Dariuz totdat er een beter alternatief is gevonden. Tot slot zullen leidinggevenden en medewerkers van Delta geschoold moeten worden in leer- en copingstijlen zodat medewerkers hierop gestuurd kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersDelta
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk