De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tegenprestatie: Solidariteit anno 2013

Afstudeeronderzoek Onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden gemeente Borne

Tegenprestatie: Solidariteit anno 2013

Afstudeeronderzoek Onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden gemeente Borne

Samenvatting

Sinds 1 januari 2012 is in de Wet werk en bijstand opgenomen dat het college de uitkerings- gerechtigde de verplichting kan opleggen om onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten (tegenprestatie) te verrichten. Het college van B & W in de gemeente Borne heeft deze verplichting (nog) niet opgelegd aan uitkeringsgerechtigden. De reden hiervan is dat er onduidelijkheid is over de regelgeving met betrekking tot de tegenprestatie en dat onduidelijk is in hoeverre er politiek draagvlak voor invoering is. Daarnaast vindt de opdrachtgever (de teamleider sociale zaken gemeente Borne) het van belang te weten in hoeverre er ook ambtelijk draagvlak is voor invoering van de tegenprestatie.
 
In overleg met de opdrachtgever is de volgende probleemstelling voor dit onderzoek geformuleerd:
Het college van B & W kan het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden (tegenprestatie) als verplichting voorschrijven aan uitkeringsgerechtigden met een bijstandsuitkering.
-          Is het eisen van zo’n tegenprestatie en het handhaven daarvan rechtens juist?
-          In hoeverre bestaat er in de gemeente Borne politiek draagvlak voor een beleid van verplicht opleggen en handhaven van de tegenprestatie?
-          In hoeverre bestaat er in de gemeente Borne ambtelijk draagvlak voor de uitvoering van dit beleid en de handhaving ervan?
 
Op basis van beantwoording van de probleemstelling de opdrachtgever adviseren over de mogelijkheden van invoering van een tegenprestatie.  Het advies/de aanbeveling stelt de gemeente Borne in staat een weloverwogen beslissing te nemen betreffende het al dan niet verplicht stellen van het uitvoeren van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten door uitkeringsgerechtigden.
 
De probleemstelling en de onderzoeksvragen worden beantwoord door verschillende soorten dataverzamelingsmethoden t.w.:
-          Literatuuronderzoek/deskresearch
-          Mondelinge interviews
-          Vragenlijsten
De informatie uit het literatuuronderzoek is met name gebruikt voor beantwoording van het eerste deel van de probleemstelling. Daarnaast had het literatuuronderzoek betrekking op informatieverzameling over het doen van onderzoek en het schrijven van de scriptie.
De interviews zijn gehouden met politici van de gemeente Borne en uitvoerend ambtenaren van de afdeling sociale zaken van de gemeente Borne. Er is gebruik gemaakt van een combinatie van ongestructureerde en halfgestructureerde interviews, zodat er voldoende ruimte was voor inbreng van de respondent.
Als laatste is een vragenlijst verspreid onder uitkeringsgerechtigden om te inventariseren of zij al onbeloonde maatschappelijke nuttige activiteiten verrichten en waar zij belangstelling voor hebben wanneer besloten wordt de tegenprestatie in te voeren.
 
De resultaten van het literatuuronderzoek laten zien dat het vragen van een tegenprestatie rechtens juist is mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De conclusie betreffende het eerste deel van de probleemstelling is dat wanneer de tegenprestatie wordt ingevoerd er bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met een aantal strikte voorwaarden.
 
Op basis van de resultaten van de interviews luidt de conclusie dat er politiek en ambtelijk draagvlak is voor invoering en handhaving van de tegenprestatie mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Eén van deze randvoorwaarden is dat de uitkeringsgerechtigde de tegenprestatie naar vermogen moet kunnen uitvoeren. Uit

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk