De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De volgende stap naar een floristisch diverser Zwolle

Een advies voor de Gemeente Zwolle hoe de floristische diversiteit in het natuurgroen verhoogd moet worden

De volgende stap naar een floristisch diverser Zwolle

Een advies voor de Gemeente Zwolle hoe de floristische diversiteit in het natuurgroen verhoogd moet worden

Samenvatting

De floristische diversiteit in het grondgebied van Zwolle is aan het afnemen. Dit is waargenomen door de Gemeente Zwolle en door de Provincie Overijssel. Inzichtelijk was het echter niet om welke planten(groepen) het ging en wat eraan gedaan kon worden.Inzicht in de voor- of achteruitgang van de Zwolse plantensoorten ontbrak bij de Gemeente Zwolle. Ook wist de Gemeente niet hoe een eventuele achteruitgang tegengegaan kan worden. Hierom heeft de Gemeente Zwolle een onderzoek laten uitvoeren naar de gesteldheid van het Zwolse natuurgroen en de maatregelen en beheermethodes die de kwetsbare plantensoorten kunnen helpen om een welvarende toekomst tegemoet te gaan. De hoofdvraag voor dit onderzoek was:HOE IS HET GESTELD MET DE KARAKTERISTIEKE PLANTENSOORTEN IN HET NATUURGROEN VAN DE GEMEENTE ZWOLLE EN MET WELKE MAATREGELEN EN/OF INTERNE BEHEERMETHODES KAN DE FLORISTISCHE DIVERSITEIT TOEKOMSTVAST WORDEN VERHOOGD?Uit literatuuronderzoek blijkt dat de achteruitgang van de diversiteit te maken heeft met de nivellering van de omgeving (in het algemeen). Dit is logisch te verklaren omdat echte natuur binnen stadsgrenzen niet bestaat doordat veel gronden geroerd zijn. Toch heeft een gemeente het recht om een gebied natuurlijk te maken zonder dat het echt natuurlijk is (falsificatie). Dit bevorderd de robuustheid en de dynamiek wat ten goede komt aan de floristische diversiteit. Daarnaast is de zaadverspreiding van flora slechter geworden in de afgelopen decennia door versnippering van groengebieden en door het wegvallen van natuurlijke processen, zoals het voorkomen van grote grazers en het plaatsvinden van overstromingen. Gemeente Zwolle probeert versnippering tegen te gaan door het opstellen van een Stedelijke Ecologische Structuur. Binnen een dergelijk structuur wordt het natuurgroen op een ecologische manier beheerd. Het zijn voornamelijk de criteriums wet- en regelgeving, draagvlak, (floravervalsing dan wel tuinieren) en kosten die van belang zijn om een maatregel of beheermethodes te kunnen toepassen.
Dit onderzoek beperkt zich tot de meer kwetsbare soorten die op de Rode Lijst staan. In totaal zijn vijf deelvragen beantwoord waarin twee verschillende eigenschappen waar te nemen zijn, namelijk de gesteldheid van de flora en vegetatie en de maatregelen en beheermethoden die het natuurgroen positief kunnen helpen. De gesteldheid van het natuurgroen is bepaald door het aantal waarnemingen per plantensoorten. De waarnemingen zijn afkomstig van het Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Aan de hand van het voorkomen per decennium per plantensoort zijn de karakteristieke Zwolse soorten bepaald. Hierna is een trend opgezet voor soortgroepen waarvan de karakteristieke plantensoorten sleutelsoorten zijn. De soortgroepen staan gelijk aan de natuurbeheertypen van het Portaal Natuur & Landschap. Binnen de gemeentegrenzen van Zwolle komen 21 verschillende natuurbeheertypen voor. Echter, het zijn voornamelijk de volgende typen die door de Gemeente Zwolle worden beheerd.- Botanisch waardevol grasland (A02.01);- Vochtig hooiland (N10.02);- Droog hakhout (N17.02);- Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02);- Kruiden- en faunrijke akker (N12.05);- Droog schraalgrasland (N11.01);- Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01); en- Vochtig hakhout en middenbos (N17.01).
Van de bovenstaande acht natuurbeheertypen heeft één geen informatie (N17.02), hebben zes een opwaartse trend en hebben twee een dalende trend, namelijk Kruiden- en faunarijke akker (N12.05) en Vochtig hakhout en middenbos (N17.01). Voor de karakteristieke Zwolse flora is ook een database opgesteld waarin het belangrijkste maatwerk is meegenomen, zodat de planten zo optimaal en natuurlijk mogelijk kunnen floreren. Samenvattend leeft een gemiddelde Zwolse plant op een bodem die matig voedselrijk en vochtig is. Daarnaast is deze bodem vaak zwak zuur tot kalkarm, maar de gemiddelde Zwols

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk