De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Meldcode, een leidraad om hulpverleners te helpen signaleren

Vormgeving van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen AB Hulp Twente

De Meldcode, een leidraad om hulpverleners te helpen signaleren

Vormgeving van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen AB Hulp Twente

Samenvatting

Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega 's die zo 'n code niet gebruiken. De slogan die vanuit de overheid is afgegeven naar de media. Om hulpverleners een leidraad te beiden hoe zij om kunnen gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling is er vanuit de overheid een verplichte Wet Meldcode ontwikkeld. Het Basis model Huiselijk geweld en Kindermishandeling is hier onderdeel van. Dit stappenplan leidt de hulpverlener stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. Het hebben van een basismodel Huiselijk geweld en Kindermishandeling die toepasbaar is voor organisaties, is vanaf 1 juli 2013 verplicht. Vanuit AB hulp Twente is er bekend dat zij als organisatie nog geen basismodel hebben welke toepasbaar is binnen de organisatie. Vandaaruit werd de onderzoeksvraag geformuleerd;
“Hoe kan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling toepasbaar gemaakt worden voor AB Hulp Twente’’
Om aan de beantwoording van de onderzoeksvraag te kunnen voldoen werd er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van zowel de literatuur als de meningen van de hulpverleners binnen AB hulp Twente. Ten behoeve van het onderzoek is er gebruik gemaakt van een expert interview om antwoord te kunnen geven op de theoretische deelvragen en zijn twee focusgroepen voor de hulpverleners georganiseerd om  kennis en visie over huiselijk geweld en kindermishandeling te delen. Hierbij is er getracht om verschillende functies binnen de organisatie bij elkaar in één focus groep te zetten.
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de hulpverleners van AB hulp Twente over de theoretische kennis beschikken, maar moeite hebben met het leggen van de link in de praktijk. Zij geven daarnaast aan voornamelijk te signaleren op gevoel en hebben behoefte aan richtlijnen en hulpmiddelen om het onderbuik gevoel te bevestigen. Vanuit de organisatie kan er niet concreet aangegeven worden wanneer er wel of geen melding gedaan wordt. Om inzicht te krijgen in wat passend is binnen de organisatie qua introductie van de meldcode en de hulpmiddelen is er gebruik gemaakt van focusgroepen. Medewerkers geven aan dat dit het beste gedaan kan worden middels een informatie ochtend in afwisseling met casuïstiek en hulpmiddelen.
Naar aanleiding van de literatuur review het expertinterview en de focusgroepen kan er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. De organisatie AB hulp Twente heeft op dit moment geen hulpmiddelen omtrent signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de vormgeving van de meldcode kan er gebruik gemaakt worden van het Balansmodel van Bakker, Signaleringskaarten, de LIRIK en het Vlaggensysteem. Daarnaast word  er rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van de resultaten zijn er vijf aanbevelingen gedaan. Binnen deze aanbevelingen wordt er veel aandacht besteed aan het aanstellen van een sleutel persoon. Dit is een aanbeveling vanuit de Inspectie van Gezondheidszorg als vanuit  dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk