De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatwerk rekenen : een onderzoek naar het plaatsen van leerlingen in Maatwerk rekenen

Maatwerk rekenen : een onderzoek naar het plaatsen van leerlingen in Maatwerk rekenen

Samenvatting

Wanneer een kind op SBO De Wissel moeite heeft om mee te komen met de reguliere methode (Wis- en reken), gaat het kind werken in een andere rekenmethode genaamd: ‘Maatwerk rekenen.’ De keuze om een kind in Maatwerk rekenen te plaatsen wordt vaak gemaakt omdat het kind geen tot weinig vooruitgang boekt met de reguliere methode. De keuze wordt meer gemaakt op basis van gevoel dan dat ze het objectief kunnen onderbouwen. De leerkrachten missen handvatten voor de keuze om een kind wel of niet in Maatwerk rekenen te plaatsen. In de scriptie gaat het om de vraag op welke manieren objectief vastgesteld kan worden of een leerling in aanmerking komt voor Maatwerk rekenen.
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat getalbegrip van groot belang is om te kunnen rekenen. Getalbegrip houdt in dat kinderen zich ervan bewust zijn dat een getal meerdere betekenissen of functies kan hebben. Bij het leren rekenen gaat het om een proces dat vraagt om concrete handelingen die zich ontwikkelen tot denkhandelingen. Wanneer kinderen vastlopen in dat proces ontstaan er rekenproblemen. Wanneer de rekenvaardigheden van een kind duidelijk beneden de het verwachte niveau liggen gezien het intelligentieniveau en in vergelijking met andere schoolresultaten en er geen sprake is van zintuiglijke tekorten, is er volgens de DSM-IV sprake van een rekenstoornis, genaamd dyscalculie.
Uit de literatuurstudie komt eveneens naar voren dat rekenproblemen kunnen samengaan met andere problemen. Wanneer een leerling een laag intelligentieniveau heeft, zal het ook moeite met hebben met het oplossen van rekenkundige problemen.
Kinderen met spraak- of taalproblemen hebben een vrij grote kans op rekenproblemen. Een bekende taalstoornis is dyslexie waarbij ernstige problemen zich voordoen bij het automatiseren en spellen. Dyslectische kinderen hebben vaak moeite met het vlot en cijfermatig toepassen van de rekenbewerkingen.
Aandacht- en concentratieproblemen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het rekenen. Wanneer er sprake is van een concentratiestoornis (ADHD) kan dat tot gevolg hebben dat het kind moeite heeft met het begrijpen van de instructies en zal het sneller afhaken bij sommen waarbij meerdere stappen genomen moet worden.
Ook kinderen met autisme kunnen rekenproblemen hebben. Zij kunnen verward raken wanneer er veel verschillende rekenstrategieën gebruikt worden.
Wanneer een kind veel moeite heeft met rekenen en weinig succeservaringen opdoet, kan dat leiden tot cognitieve faalangst.
Om te onderzoeken of er verbanden zijn tussen de leerlingen die in Maatwerk rekenen werken onderling, hebben wij een onderzoek gedaan naar verbanden. Daarnaast hebben wij een onderzoek naar verbanden uitgevoerd bij leerlingen die in Wis- en reken werken. Hiervoor zijn 25 leerlingen die in Maatwerk rekenen werken en 25 leerlingen die in Wis- en reken werken onderzocht. Uit de leerlingendossiers hebben wij variabelen verzameld zoals intelligentieniveau taalproblematiek, aandacht- en concentratieproblemen en autisme. Uit ons onderzoek komt naar voren dat kinderen die in Maatwerk rekenen werken over een lager intelligentieniveau beschikken dan kinderen die in Wis- en reken werken. Concentratieproblemen en taalproblemen komen volgens ons onderzoek gemiddeld meer voor bij kinderen die in Maatwerk rekenen werken. Autisme komt, volgens ons onderzoek, meer voor bij leerlingen die in Wis-en reken werken maar het verband is niet significant.
Uit ons onderzoek komt naar voren dat nog niet objectief vastgesteld kan worden wanneer een leerling voor Maatwerk rekenen in aanmerking komt. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden vanwege een selecte en kleine onderzoeksgroep en invloeden die mee kunnen spelen zoals de reguliere rekenmethode en leerkrachten. Er zijn echter wel tests die rekenproblemen kunnen onderzoeken en die kunnen helpen bij het maken van een keuze voor Maatwerk rekenen. De tests die wij aanraden zijn: Rekenen-Wiskunde groep 3 t/m 8 LOVS CITO 2010, Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen 2006, Rekenen voor kleuters 2011 en de Utrechtse Getalbegriptoets-Revised 2009.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersSBO De Wissel
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk