De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Definitief 4 juni

Definitief 4 juni

Samenvatting

Samenvatting
In dit onderzoek is ingegaan op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg door de gemeente Doetinchem. De opdracht luidde als volgt: inzicht geven in de eventuele risico’s die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente Doetinchem. Tevens zijn mogelijke oplossingen aangedragen om eventuele risico’s te verminderen. Op basis van de opdrachtformulering is de volgende probleemstelling geformuleerd: “In hoeverre is er sprake van risico’s met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg door de gemeente Doetinchem en welke mogelijke maatregelen kunnen genomen worden ter vermindering annex beheersing van deze mogelijke risico’s?”
Als eerste is aan de hand van een literatuurstudie en enkele interviews inzicht verkregen in wet- en regelgeving over dit onderwerp. Daarnaast is informatie vergaard als het gaat om tellingen van gevaarlijke stoffen door de gemeente Doetinchem. Gebleken is dat er alleen concrete tellingen beschikbaar waren voor de rijksweg A18. Voor andere wegen binnen de gemeente Doetinchem waren er geen concrete tellingen beschikbaar. Gebleken is er in de toekomst nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt. Hierin staan enkele verschillen in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving.
Daarna is een inventarisatie gemaakt van inrichtingen binnen de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst om zo inzicht te krijgen welke gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Hieruit bleek dat er voor benzine gemiddelde doorzetten konden worden berekend en voor LPG de maximaal vergunde doorzetten. Dit geldt alleen voor tankstations. Overige inrichtingen zijn niet meegenomen in dit onderzoek, omdat er onder andere geen gegevens over doorzetten in milieuvergunningen beschikbaar waren. Deze doorzetten zijn gedeeld door de gemiddelde inhoud van een tankwagen. Zo is inzicht gekregen in het aantal leveringen per jaar binnen de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.
Naar aanleiding van deze aantallen LPG en benzine zijn deze aantallen vertaald naar 36 wegen. (A18 waren tellingen van bekend). Dit is gebeurd aan de hand van de ligging van de tankstations waar deze stoffen worden verkocht en verschillende routeplanners. De A18 is apart berekend, omdat hiervoor wel concrete tellingen beschikbaar waren.
Vervolgens is de omgeving van deze wegen in kaart gebracht. De kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied (230m) van deze wegen zijn in kaart gebracht, evenals de personendichtheden rondom deze wegen.
Met de vuistregels uit de PGS3 is vervolgens gekeken of er binnen Doetinchem een plaatsgebonden risicocontour van 10-5 en/of 10-6 aanwezig is. Dit blijkt nergens het geval te zijn. Ook op basis van de toekomstverkenning van Rijkswaterstaat zal dit niet het geval zijn voor de komende 30 jaar. Ook is gekeken of de oriëntatiewaarde van het groepsrisico mogelijk wordt overschreden. Uit deze analyse is gebleken dat er voor vijf wegen mogelijk de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Met behulp van het rekenprogramma RBMII is een indicatieve berekening gemaakt voor deze vijf wegen. Hieruit blijkt dat zowel in de huidige situatie als in een worstcase scenario de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Ook hierbij is de toekomstverkenning van Rijkswaterstaat gebruikt en wordt geen overschrijding van de oriëntatiewaarde verwacht de komende 30 jaar. Ook voor de nieuw aan te leggen Oostelijke randweg is gebleken dat er geen PR-contour 10-5 en 10-6 aanwezig is en dat de oriëntatiewaarde van het GR niet zal worden overschreden. Langs de A18 wordt in de toekomst een bedrijventerrein geplaatst. Bij toename van personen in het invloedsgebied van de A18 zal er opnieuw naar het groepsrisico gekeken moeten worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Doetinchem
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk