De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Binnen een gezonde geluidbelasting van wegverkeer

Een onderzoek naar de consequenties van de wijziging van het Bouwbesluit omtrent de binnenwaarde en hoe hiermee moet worden omgegaan in besluitvorming door de gemeente Brummen

Binnen een gezonde geluidbelasting van wegverkeer

Een onderzoek naar de consequenties van de wijziging van het Bouwbesluit omtrent de binnenwaarde en hoe hiermee moet worden omgegaan in besluitvorming door de gemeente Brummen

Samenvatting

Het Bouwbesluit is het bouwtechnische toetsingskader waarin normen staan die betrekking hebben op de minimale gevelwering van 20 dB vanwege wegverkeerslawaai en een binnenwaarde norm van 33 dB. In 2012 is het Bouwbesluit 2003 gewijzigd en vastgesteld. Voor wat betreft het renoveren (verbouwen) van woningen is de binnenwaarde norm van 33 dB komen te vervallen.
Bij de gemeente Brummen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het renoveren van gevels van woningen gelegen aan de autoweg N348 te Brummen. De gemeente Brummen heeft de vraag gesteld wat de consequentie is van de wijziging van het Bouwbesluit en in hoeverre de geluidbelasting boven de 33 dB binnen in woningen kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten.
Hierop is volgende probleemstelling geformuleerd:
Welke consequentie heeft de wijziging van de regels omtrent de binnenwaarde in het Bouwbesluit 2012 voor het handelen van de gemeente Brummen?  
 
Het doel van het onderzoek is aanbevelingen te geven hoe gezondheidskundige risico’s als gevolg van wegverkeerslawaai kunnen worden voorkomen en hoe gezondheid conform de Wet publieke gezondheid kan worden meegewogen in besluitvorming. Om de probleemstelling te beantwoorden is een literatuurstudie verricht naar de gezondheidseffecten vanwege wegverkeerslawaai. Verder is een juridische analyse verricht naar de wet en regelgeving omtrent geluid en het Bouwbesluit. Om de eventuele consequentie in kaart te brengen is een akoestisch onderzoek verricht naar de gevelwering van de woningen. Tot slot zijn een aantal maatregelen onderzocht.
 
De conclusie bevat in hoofdlijnen twee consequenties;  een juridische consequentie en een gezondheidskundige consequentie. Bij besluitvorming omtrent een vergunning voor het renoveren van de gevels van de woningen kan een binnenwaardenorm van 33 dB juridisch niet worden afgedwongen indien de geluidbelasting op de gevel hoger is dan 53 dB (=33 dB binnenwaarde en 20 dB minimale gevelwering) en er door de gemeente in het kader van het bestemmingsplan voor die woningen geen hogere waarden zijn vastgesteld.
Om mogelijke negatieve gezondheidseffecten tegen te gaan of te verminderen kunnen geen voorschriften worden verbonden in de besluitvorming omtrent een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woningen. In het gebied waar de woningen zijn gelegen (onderzoeksgebied) gaat het om een bestaande situatie en maatregelen om een te hoge geluidbelasting op de buitengevel en evenredig binnen in woningen tegen te gaan, zijn niet voor te schrijven in de vergunning. Verder blijkt uit de synthese tussen de wetenschappelijke onderzoeken en de in het Bouwbesluit genormeerde binnenwaarde, dat de binnenwaarde norm van 33 dB niet de minimale waarde is waarboven gezondheidseffecten kunnen optreden. Negatieve gezondheidseffecten treden al op bij lagere geluidsniveaus. De 33 dB binnenwaarde norm is een norm waarbinnen een percentage gehinderden en slaapverstoorden acceptabel wordt geacht.
 
Op basis van deze conclusie is de volgende aanbeveling geformuleerd:
Bij gebiedsontwikkeling (opstellen van een bestemmingsplan) dienen de gezondheidseffecten van wegverkeerslawaai op de toekomstige woningen onderzocht te worden. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de in dit onderzoek opgenomen blootstelling-responsrelaties die voor ernstige hinder en ernstige slaapverstoring zijn ontwikkeld. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van het percentage ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om woningbouw te plannen op een locatie waar percentueel minder mensen negatieve gezondheidseffecten zoals (ernstige) hinder en (ernstige) slaapverstoring ondervinden. Het bestuur van de gemeente Brummen (het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad) kan zo gezondheid meewegen in de bestuurlijke beslissingen en daarmee vold

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk