De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van leegstand naar droompand!

Van leegstand naar droompand!

Samenvatting

In de gemeente Zutphen zijn anno 2015 twee ontwikkelingen waarneembaar. Zo is in de binnenstad veel leegstand en er is sprake van ontgroening van de bevolking. Deze twee aspecten zorgen voor een vraagstuk omtrent het creëren van woningen voor jonge ondernemers. Het behouden en aantrekken van jongeren biedt uitkomst tot beide probleemstellingen. Daarnaast is het van belang om een herbestemming te vinden voor de hele leegstaande panden om verpaupering in de stad tegen te gaan. Om dit vraagstuk te onderzoeken is in dit thesisproject gebruik gemaakt van twee hoofdvragen:1. Wat is het meest kansrijke vastgoed in Zutphen voor transformatie naar woon- werkvorm voor jongeren?2. Wat is de rol van stakeholders en disciplines bij het financieren, verduurzamen en transformeren van leegstaand vastgoed in Zutphen?
Om antwoord te kunnen geven op de twee hoofdvragen in gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethodes. Zowel hoofdvraag 1 als 2 is onderzocht door middel van literatuuronderzoek. Voor hoofdvraag 1 heeft dit plaats gevonden om de belangrijkste aspecten voor het selecteren van kansrijk vastgoed in beeld te brengen. Voor de tweede hoofdvraag is zowel op gebied van financiën, duurzaamheid als de stakeholders gebruik gemaakt van literatuur. Daarnaast is voor beide hoofdvragen gebruik gemaakt van kwalitatief veldonderzoek. Dit houdt in dat interviews gehouden zijn met verschillende experts. De informatie uit de literatuur en interviews is aan de hand van een SWOT geanalyseerd om een beeld te krijgen over de tegenspraak of overeenkomst van de theorie en praktijk. Tot slot is kwantitatief veldonderzoek uitgevoerd om voor hoofdvraag 1 een inventarisatie te maken van de leegstaande panden in Zutphen.
De literatuur en het veldonderzoek hebben de nodige informatie opgeleverd om de hoofdvragen van het onderzoek te beantwoorden. Hoofdvraag 1 biedt uitkomst door de beginselectie van 40 leegstaande panden te verkleinen naar 14 panden. Deze selectie is tot stand gekomen aan de hand van vloeroppervlakte, locatie en de eigenaar van de panden. Door middel van het onderzoek voor hoofdvraag 2 zijn bepaalde aspecten nader onderzocht waardoor de uiteindelijke selectie van drie panden tot stand gekomen is.Hoofdvraag 2 biedt inzicht in de rol van de betrokken stakeholders, de wijze van financiering en de mate waarin duurzaamheid toegepast kan worden bij transformatie. Hieruit is gebleken dat de rol van de gemeente en woningcorporaties terughoudend en niet stabiel is. Voor de gemeente geldt dit met name wegens het gebrek aan mensen en (financiële) middelen en voor de woningcorporaties wegens de aangescherpte woningwet. Veel projecten worden gefinancierd via een belegger waar het echter met een kleinschalig project minder eenvoudig is het gewenste rendement te garanderen. Daarnaast bieden alternatieven zoals CPO en crowdfunding zowel kleine kansen als belemmeringen. Nieuwe methodes kunnen hulp bieden bij het rondkrijgen van de financiering en het creëren van draagvlak. Een belemmering is in deze case de lage kapitaalkracht van de doelgroep en de terughoudendheid van een investeerder wanneer met methodes als crowdfunding gewerkt wordt. Het thema duurzaamheid dient per pand afzonderlijk onderzocht te worden om met zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de mogelijkheden. Daarbij wordt transformatie van een bestaand pand veelal al gezien als duurzame maatregel waardoor extra maatregelen niet noodzakelijkerwijs genomen hoeven te worden. Dezebevinding wordt verstevigd doordat duurzame maatregelen bij kleinschalige transformatieprojecten veelal te duur en niet tijdig terugverdiend kunnen worden.
De resultaten en de beantwoording van de hoofdvragen hebben inzicht gegeven in het leegstandsprobleem en de mogelijkheden tot huisvesting van jongeren in Zutphen. Aan de hand van de resultaten is een selectie overgebleven van drie kansrijke panden voor transformatie naar een woon- werkpan

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk