De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De werkgelegenheid bij de Twentse gemeenten onder de loep genomen

De werkgelegenheid bij de Twentse gemeenten onder de loep genomen

Samenvatting

Management samenvatting
Deze afstudeerscriptie, ‘De werkgelegenheid bij de Twentse gemeenten onder de loep genomen’ en het bijbehorende onderzoek is uitgevoerd door een Bestuurskunde/Overheidsmanagement student en is een opdracht vanuit het Kenniscentrum Leefomgeving. Dit onderzoek heeft zich gericht op de verschuiving van kennis vanuit de regio Twente naar andere streken in Nederland. De trend van de laatste jaren is dat arbeid en kennis vanuit Oost-Nederland, waaronder Twente, naar bijvoorbeeld de Randstad en grote Brabantse steden verplaatst. Hierdoor kan een tekort ontstaan aan kennis en arbeid in Twente. Om een tekort, en dus schade aan een organisatie te voorkomen, moet er worden ingespeeld op deze demografische ontwikkeling. Ditzelfde geldt voor de Twentse gemeenten. Ook deze zullen uiteindelijk last gaan ondervinden op het moment dat zij niet op deze demografische ontwikkeling inspelen.
De centrale vraag ofwel probleemstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre hebben de Twentse gemeenten geanticipeerd op de verschuiving van kennis naar andere regio’s in Nederland en waar schiet het huidige beleid van deze organisaties tekort? Daarnaast zijn de aspecten vergrijzing en bezuinigingen ook kort behandeld. Tijdens dit onderzoek is onderzocht in welke mate de Twentse gemeenten anticiperen op de verschuiving van kennis.
Voor dit onderzoek zijn de 14 Twentse gemeenten benaderd waarvan er uiteindelijk 10 hebben geparticipeerd in dit onderzoek. Er is contact gezocht met de personeelsafdelingen van de betreffende gemeenten omdat deze te maken hebben met het personeelsbeleid en de werving en selectie van werknemers. Door het afnemen van interviews en enkele schriftelijke onderzoeken zijn de benodigde gegevens verzameld waarmee antwoord is gegeven op de probleemstelling.
De volgende gemeenten hebben geparticipeerd:
Gemeente Borne – interview Gemeente Dinkelland – interview
Gemeente Enschede – interview Gemeente Haaksbergen – interview
Gemeente Hengelo – schriftelijk Gemeente Hof van Twente – schriftelijk
Gemeente Losser – interview Gemeente Oldenzaal – interview
Gemeente Rijssen-Holten – schriftelijk Gemeente Wierden – interview
De bekendheid van de problematiek omtrent de verschuiving van kennis vanuit Twente naar andere streken in Nederland was bij het merendeel van de gemeenten bekend. Het ontbrak echter aan beleid met betrekking tot dit onderwerp. Op dit moment vindt enkel de werving van jonge potentiële werknemers middels traineeprogramma’s. Hiervan zijn er jaarlijks overigens slechts enkele beschikbaar binnen de Twentse gemeenten.
Uit dit onderzoek is dan ook duidelijk geworden dat veel Twentse gemeenten bijna geen prioriteit stellen aan de problematiek omtrent de verschuiving van kennis naar andere regio’s in Nederland. Dit is vanwege de bezuinigingen en de vergrijzing. Beide punten waar een gemeente niet omheen kan aangezien zij aan regels zijn gebonden wat betreft de bezuinigingen en mensen op gegeven moment 65 worden en dan pensioengerechtigd zijn. Het niet anticiperen op de problematiek is dan ook onverstandig. Het probleem wordt hierdoor verschoven naar de toekomst.
Door op dit moment weinig tot geen jongeren aan te nemen, worden de percentages van vergrijzing hoger, neemt de werkdruk sneller toe en ontstaat er een personeelstekort. Als daarnaast de uitstroom van Hbo’ers (60%) en WO’ers (75%) gehandhaafd blijft zal er in Twente een tekort aan kennis ontstaan. In combinatie met een aantrekkende arbeidsmarkt zou de problematiek in de toekomst vele malen groter zijn. Door bijvoorbeeld meer te investeren in bijvoorbeeld traineeprogramma’s is het mogelijk de toekomstige schade te beperken. De gemeenten in Twente moeten het probleem voor blijven in plaats afwachten. Op dit moment doen zij te weinig om in te spelen op deze demografische ontwikkeling waardoor de schade door deze ontwikkeling in de toekomst merkbaar zal zijn.
Leeswijzer
Deze leeswijzer beschrijft beknopt de gekozen structuur van deze scriptie en waar welke informatie te vinden is.
- Hoofdstuk 1 heeft betrekking op de inleiding en aanleiding van het onderzoek. Ook wordt in dit hoofdstuk de theoretisch verkenning, die de basis voor dit onderzoek is, uiteengezet. Aan de hand van dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de resultaten;
- In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. Hierin worden de stappen die zijn genomen in dit onderzoek toegelicht en zal worden verklaard waarom bepaalde keuzes zijn genomen;
- In hoofdstuk 3 zullen de resultaten van dit onderzoek worden besproken. Deze resultaten zijn de basis voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen;
- Aan de hand van voorgaande hoofdstukken zal in hoofdstuk 4 antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen en de probleemstelling beantwoord.
- In hoofdstuk 5 zullen aanbevelingen worden gedaan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersKenniscentrum Leefomgeving
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk