De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe inclusie en participatie voor mensen met een beperking bevorderd kan worden in de buitenruimte

Hoe inclusie en participatie voor mensen met een beperking bevorderd kan worden in de buitenruimte

Samenvatting

In het bachelor onderzoek die ik samen met twee medestudenten heb uitgevoerd wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe lokale overheden en zorginstellingen bij het inrichten van de buitenruimte bij kunnen dragen aan inclusie en participatie van mensen met een beperking. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek. Door middel van het beantwoorden van vier deelvragen, kon er antwoord worden gegeven op deze hoofdvraag. De deelvragen zijn:
-          Wat zegt de literatuur over inclusie van mensen met een beperking wanneer zij zich bevinden in de buitenruimte?
-          Wat zegt de literatuur over participatie van mensen met een beperking wanneer zij zich bevinden in de buitenruimte?
-          Hoe houden lokale overheden en zorginstellingen nu rekening met mensen met een beperking bij het inrichtingen van de buitenruimte?
-          Hoe ervaren mensen met een beperking op dit moment het gebruik van de buitenruimte?
Voor dit onderzoek zijn zowel korte- als lange termijndoelstellingen geformuleerd. Deze zijn als volgt:
Lange termijndoelstelling
-          Elk lid van de samenleving ongeacht beperkingen, culturele achtergrond, geslacht of leeftijd kan participeren in de maatschappij.
Kortetermijndoelstellingen
-          Onderzoeken hoe mensen met een beperking het gebruik van de buitenruimte ervaren;
-          Onderzoeken in hoeverre lokale overheden en zorginstellingen op dit moment rekening houden met mensen met een beperking bij het inrichten van de buitenruimte.
Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is inventariserend onderzoek verricht. Dit onderzoek is kwalitatief. Dit houdt in dat resultaten opgehaald worden door middel van interviews. Binnen dit onderzoek zijn de interviews half gestructureerd. Er zijn drie verschillende respondentengroepen geïnterviewd. Onder deze groepen vallen medewerkers van lokale overheden, medewerkers van zorginstellingen en ervaringsdeskundigen. Daarnaast heeft er een casus plaatsgevonden. Dit is een praktische uitwerking van één van de geïnterviewde zorginstellingen.
De buitenruimte blijkt vele tekortkomingen te hebben wanneer het gaat over de toegankelijkheid. Lokale overheden zien echter de buitenruimte als goed toegankelijk voor iedereen. Vanuit de lokale overheden wordt er voornamelijk gekeken naar mensen met een fysieke beperking, terwijl de literatuur vele doelgroepen meer kent.
Waarnemingen en de beleving van de mensen zijn belangrijke aspecten in relatie tot toegankelijkheid. Mensen met een beperking hebben de ervaring dat toegankelijkheid het grootste belemmerende aspect is. Dit komt ook voort vanuit de literatuur. Wanneer mensen met een beperking het gevoel hebben dat de buitenruimte niet toegankelijk is voor hun, doet dit af aan het gevoel van inclusie.
Voor lokale overheden ligt er een taak om voor mensen met een beperking zowel de fysieke als de mentale toegankelijkheid te vergroten.
Vanuit de resultaten is gebleken dat lokale overheden kunnen bijdragen aan inclusie en participatie van mensen met een beperking door een betere afstemming tussen de doelgroepen en de lokale overheden. Een grotere diversiteit aan belangengroepen en door in gesprek te gaan met de populatie die het betreft, kan de lokale overheden helpen om de buitenruimte zo in te richten dat het bij kan dragen aan de inclusie en participatie van mensen met een beperking. Het is vooral belangrijk om de beleving van de mensen met een beperking hierbij centraal te stellen.
Vanuit dit onderzoek wordt aanbevolen om de beleving van mensen met een beperking c

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk