De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie programma Herijking Vechtstromen Noord

Lessen die Vechtstromen kan trekken uit het programma Herijking Vechtstromen Noord

Reconstructie programma Herijking Vechtstromen Noord

Lessen die Vechtstromen kan trekken uit het programma Herijking Vechtstromen Noord

Samenvatting

ManagementsamenvattingIn 2014 heeft het uit een fusie tot stand gekomen Vechtstromen besloten om plannen uit het Lokaal Bestuursakkoord Waterbeheer te herijken. Plannen uit het akkoord betroffen maatregelen om voorbereid te zijn op de huidige klimaatverandering. Het realiseren van waterbergingen zijn hier voorbeelden van. Mede door veranderende inzichten en vanuit doelmatigheidsoverwegingen heeft Vechtstromen besloten te herijken. De plannen uit het akkoord zijn in 2009 door het toenmalige waterschap Velt & Vecht in samenspraak met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen tot stand gekomen. Vanwege het feit dat Vechtstromen een nieuwe weg in wil slaan, aan de hand van ‘het buiten naar binnen’ principe (oftewel kennis van buiten halen en proberen eigen doelen aan die van partners te koppelen) is ervoor gekozen om de herijking interactief tot stand te brengen. Voor de herijking, die het programma Herijking Vechtstromen Noord is gaan heten, zijn daarom veel partijen betrokken. Van provincies tot en met dorpsbelangengroeperingen.
Wat Vechtstromen betreft is deze interactieve samenwerking een uitstekend voorbeeld voor de toekomst. Het wil daarom leren van dit programma om zo inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van stakeholders en de wijze waarop het samenwerkingsproces is verlopen. De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom: “Welke lessen kan Vechtstromen trekken uit het programma Herijking Vechtstromen Noord?” Aan de hand van de beantwoording op deze probleemstelling beoogt Vechtstromen in de toekomst meer succesvolle multi-partij samenwerkingen1 tot stand te brengen. De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in drie thema’s. Betrokkenheid stakeholders, ervaring stakeholders en terugblik programma. De hoofdvraag bij het eerste thema luidt: Welke betrokkenheid hadden stakeholders bij het programma Herijking Vechtstromen Noord? De hoofdvraag bij het tweede thema is: Hoe hebben stakeholders het programma Herijking Vechtstromen Nood ervaren? Tot slot is de hoofdvraag bij het laatste thema: Op welke wijze kijkt Vechtstromen terug op het programma Herijking Vechtstromen Noord? De antwoorden op deze hoofdvragen zijn te vinden in hoofdstuk zeven. De conclusies in dit hoofdstuk behoren een antwoord te geven op de centrale probleemstelling om zo inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van stakeholders en de wijze waarop het samenwerkingsproces is verlopen.
De antwoorden op de hoofdvragen zijn gevonden door middel van beschrijvend en toetsend onderzoek. Naast de interviews is hier – om een beeld te krijgen bij wat de casuïstiek inhoudt – een literatuurstudie en een documentenanalyse aan vooraf gegaan. De dataverzamelingsmethode betrof interviews onder stakeholders2 en Vechtstromen medewerkers. Resultaten uit deze interviews zijn uitgewerkt en aan de hand van beschrijvend onderzoek geformuleerd. Tussendoor zijn deze resultaten tijdens een interne groepssessie voorgelegd aan een aantal Vechtstromen medewerkers. Vervolgens zijn deze resultaten door middel van toetsend onderzoek getoetst aan de theorieën van Pröpper, Lamberigts & Schipper en de visie van Vechtstromen betreft multi-partij samenwerking. Deze theorieën gaan in op succesvol interactief beleid en succesvolle procesvoering.
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat stakeholders op basis van positie, kennis en belang op verschillende wijzen bij het programma zijn betrokken. Daarbij stellen ze (afhankelijk per stakeholder) het op prijs om gezamenlijk te beslissen, of om mee te kunnen denken over plannen. Stakeholders zijn positief over de samenwerking gedurende herijking, maar zouden op dit moment graag meer worden meegenomen in de voortgang. De procesvoering tijdens de herijking is net als de interactieve samenwerking dat hieraan verbonden is succesvol gebleken. Tot slot hebben Vechtstromen medewerkers over het algemeen een goed beeld over

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk